v system podatkowy w polsce do spr, finanse publiczne

Pobierz dokument
v.system.podatkowy.w.polsce.do.spr.finanse.doc
Rozmiar 118 KB

POJĘCIE I FUNKCJE PODATKU

Podatek * danina na rzecz Budżetu Państwa (pod. lokalne) lub Samorządu Terytorialnego (gmin).

System podatkowy * to ogół przepisów prawnych oraz instytucji finansowych w zakresie podatków w danym kraju. System podatkowy reguluje funkcjonowanie wszystkich podatków w Polsce, zarówno podatków centralnych jak i podatków lokalnych.

Podatki centralne * to te, które zasilają budżet państwa.

Podatki lokalne * to te, które zasilają budżety JST.

Dochodem BP w całości są podatki pośrednie:

oraz podatki bezpośrednie:

Cechy podatku:

Podatki pełnią 3 podstawowe funkcje:

obniżenie podatku ma na celu nakręcenie koniunktury gospodarczej; ma miejsce, gdy państwo ma na celu wzrost gospodarczy w najbliższym czasie

związana jest z funkcją fiskalną; polega na przesuwaniu środków pieniężnych w odpowiednich proporcjach pomiędzy przedsiębiorstwami i ludnością.

Rozpatrywana jest z dwóch punktów widzenia:

związana jest z funkcją fiskalną i funkcją regulacyjną; polega na wykorzystaniu podatku w celu stymulowania działalności gospodarczej

Państwo może stosować szereg form bodźcowych, mających na celu rozwój działalności gospodarczej np. na obszarach objętych bezrobociem

Do bodźców tych należą między innymi:

Obniżenie podatku powoduje wzrost produkcji.

Czym wyższe będą wpływy z podatków, tym państwo może mieć więcej środków na świadczenia ekwiwalentne (funkcja redystrybucyjna).

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

  1. PODMIOT PODATKU

rozróżniamy podmiot czynny (czyni prawo; ustawodawca - Parlament w PL, *dotyczy podatków bezpośrednich, *podatek VAT, akcyza) i podmiot bierny (płaci podatki; jest wykonawcą prawa podatkowego) bierny:

  1. PRZEDMIOT PODATKU

rzecz lub zdarzenie, gdzie na mocy ustawy powstaje obowiązek podatkowy

rzecz:

zdarzenie:

  1. PODSTAWA OPODATKOWANIA

to wielkość zależna od wartości przedmiotu opodatkowania

  1. ŹRÓDŁO OPODATKOWANIA

wartość , od której podatek zostaje faktycznie odprowadzony

  1. STAWKA PODATKOWA

to współczynniki, które określają wielkość podatku

ze względu na technikę obliczania wartości, jaką należy przekazać do budżetu z tytułu podatku, wyróżnia się:

* za 1m nieruchomości

* za samochód

* VAT 3%, 7%, 22%

* podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

ze względu na stosunek stawek do podstawy opodatkowania:

* progresywna - jeśli rośnie podstawa opodatkowania, to rośnie również stawka podatkowa; występują tu progi podatkowe; czym wyższe dochody, tym wyższa stawka podatkowa

* regresywna - im więcej zarabiam, tym mniejsze płacę podatek ( stawka ta nie występuje w Polsce)

  1. SKALA PODATKOWA

zestawienie elementów wchodzących w skład wyliczenia

* stymuluje wzrost gospodarczy i w danym roku zmniejsza dochody BP

* jest korzystna dla podatników osiągających coraz wyższe dochody (przy tej skali płacą niższy podatek)

* osiąganie coraz wyższych dochodów powoduje wzrost stawki

* czym wyższa skala progresji, tym większa skala opodatkowania dochodów

Skala progresywna i wysokie opodatkowanie

  1. ZWOLNIENIA, ULGI I ZWYŻKI PODATKOWE

Zwolnienia * całkowite zwolnienie na pewien okres czasu z płacenia podatku. W Polsce zwolnienia podatkowe dotyczą inwestorów otwierających działalność gospodarczą na terenach uznanych za specjalne strefy ekonomiczne (tereny uznane za tereny ujęte największym bezrobociem)

Zwolnienia podatkowe dotyczą również kapitałów zagranicznych w Polsce - hipermarkety.

Ulgi podatkowe * jest to zmniejszenie podatku po jego naliczeniu

przykład ulgi przy rozliczaniu osób fizycznych:

dla firm

PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW I KLASYFIKACJE PODATKOWE

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

  1. Podział ze względu na kryterium przedmiotowe:

podmiotem tego podatku może być:

przychód - KUP = dochód

do podatków tych zaliczamy:

  1. Podział ze względu na budżet uprawniony do otrzymania podatku

Podatki budżetu państwa (centralne) * są to podatki zasilające budżet państwa tzw. podatki państwowe:

Podatki jednostek samorządu terytorialnego * są to podatki lokalne zasilające budżet JST

  1. Podatki ze względu na przerzucalność wyróżnia się:

CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Podatek VAT jest podatkiem pośrednim konsumpcyjnym.

Cechy charakterystyczne podatku VAT:

Rodzaje podatku VAT:

Kwota zobowiązania podatkowego do zapłacenia we właściwym US, jest to różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym za dany miesiąc rozliczeniowy.

Wysokość podatku naliczonego stanowi suma kwot podatków określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów.

Zwolnienia przedmiotowe dotyczą m.in.:

Zwolnienie podmiotowe dotyczą:

Stawki podatku:

Podatek od towarów i usług jest wyłącznym źródłem dochodów budżetu państwa i stanowi główną pozycję dochodów podatkowych.

AKCYZA

Jest podatkiem konsumpcyjnym, pośrednim, przerzucalnym. Polega na przejmowaniu na rzecz budżetu określonej części zasobów ludności, którzy dokonują zakupów dóbr i usług.

Wyroby objęte akcyzą:

Podmiotami podatkowymi są wyłącznie producenci i importerzy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest:

Stawki akcyzy mogą być wyrażone kwotowo lub procentowo. MF w drodze rozporządzenia może:


elementy konstrukcji podatku

Od nieruchomości

Od spadków i darowizn

Rolny

Od psów

Od środków transportu

Leśny

pod od czynności cyw-praw

od dział. gosp. w formie karty podatkowej

1. Podmiot

właściciele lub użytkownicy

właściciele bądź użytkownicy gruntów rolnych i dzierżawcy

właściciele psów

os fiz, praw, itp. na które zarejestrowane są śr. transportu

właściciele lasów

Skarb Państwa

os fiz, praw i jedn org nie posiadające osob prawnej

os fiz

2. Przedmiot

*budynki mieszkalne

*budynki związane z prowadzeniem pozarolniczej i pozaleśnej dział.gosp.

*grunty rolne do 1 ha

wartość czysta

grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha

pies

sam-ciężarowe, ciągniki, przyczepy, autobusy

lasy

czynności cyw-praw, takie jak:

*sprzedaż

*pożyczka

*poręczenie

*darowizna

*spółki

niektóre rodzaje działalności

3. Podstawa opodatkowania

powierzchnia

wartość czysta

siła dochodowa ziemi

-

ha przeliczeniowe

4. Stawka

kwotoqwa

progresywna (stopień pokrewieństwa)

kwotowa

kwotowa

kwotowa (w stosunku rocznym za 1ha przeliczeniowy)

kwota

procentowa proporcjonalna i progresywna lub kwotowa

kwotowa lub z ustalenia US, zależna od liczby zatrudnionych osób

5. Organ wydający

Min.Fin. - stawki maksymalne

Rada gminy - min 50% max

-

-

Rada Gminy, stawkę może ustalać MF

Rada gminy

wójt, burmistrz - zwierzchnik gminy

6. Zwolnienia

przedmiotowe

opodatkowaniu nie podlegają:

*tereny zajęte przez drogi publ.

*budynki zabytkowe wpisane do rej. zabytków

istnieją stawki wolne od podatku

*właściciele gruntów

*pod jeziorami, wodami płynącymi

*pod wałami przeciwpowodziowymi

*stanowiących nieużytki

*wpisanych do rejestru zabytków

podmiotowe

*osoby niepełnosprawne

*osoby po 70 roku życia

sam osob, ale pod. jest wliczony w cenę benzyny

przedmiotowe

*lasy wpisane do rejestru zabytków

*lasy, których drzewostan nie przekracza 40 lat

przedmiotowe

7. Źródło

dochód

dochód

przychód

dochód

dochód

V - SYSTEM PODATKOWY W POLSCE

1

1

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU

podmiot podatku

źródło opodatkowania

czynny

bierny

podatnik

płatnik

inkasent

ze względu na technikę obliczania wartości

stawka podatkowa

przedmiot podatku

podstawa opodatkowania

ze względu na stosunek stawek do podstawy opodatkowania

skala podatkowa

zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

proporcjonalna (liniowa)

progresywna

procentowa

kwotowa

stała

zmienna

progresywna

regresywna

Podział podatków

ze względu na kryterium przedmiotowe

ze względu na budżet uprawniony do otrzymania podatku

ze względu na przerzucalność

3

2

1

majątkowe

przychodowe

dochodowe

konsumpcyjne

bezpośrednie

pośrednie

podatki budżetu państwa

podatki budżetów samorządowych


Pobierz dokument
v.system.podatkowy.w.polsce.do.spr.finanse.doc
Rozmiar 118 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Podatek i system podatkowy - pytania i odpowiedzii, Funkcje f
ZARYS SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Finanse Publicz
system podatkowy w polsce, [Finanse]
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów euro, Finanse
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
system podatkowy w polsce, [Finanse]
System podatkowy w Polsce
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE 2
system bankowy w Polsce (8 str)(1), Bankowość i Finanse
Finanse Publiczne barabara szlabowska uzasadnienie do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierp
ESP system podatkowy w polsce final
pytania do egzaminu(1), finanse publiczne
pyt. 26 - podatki bezpośrednie i pośrednie...;, prawo finansów publicznych
pojęcie i organizacja systemu bankowego w polsce (9 str), Bankowość i Finanse
nieruchomosci - system podatkowy w polsce, egzamin
system podatkowy w polsce, Geodezja, zarządzanie nieruchomościami
System podatkowy w Polsce, zarządzanie WSFiZ, makroekonomia

więcej podobnych podstron