Ul. Skrzetuskiego, geodezja, projektowanie budynków i budowli

Pobierz dokument
ul.skrzetuskiego.geodezja.projektowanie.doc
Rozmiar 192 KB

UCHWAŁA NR LXIII/811/06

Rady Miasta Olsztyn

Z dnia 28 czerwca 2006 r.

W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo - Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego” w Olsztynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087 i z 2006r. Nr 45, poz. 319), Rada Miasta Olsztyn uchwala co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo - Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego” który otrzymuje nazwę Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztyniei zwany jest dalej planem.

2. Plan składa się z następujących elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego:

 1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

 2. rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącego jego integralną częścią, rysunek planu sporządzony jest w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej,

 3. stwierdzenia zgodności planu z ustaleniami studium, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

 4. rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

 5. rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 2

1.Przedmiot i granice planu określa UCHWAŁA Nr XLIV/578/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo - Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego”.

2.Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

 1. granic planu,

 2. linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

 3. symboli oznaczających funkcję terenu.

3.Następujące ustalenia rysunku planu należy traktować jako postulowane:

 1. wewnętrzne linie podziału,

 2. orientacyjny przebieg liniowych urządzeń sieciowych - do uściślenia w projekcie budowlanym.

4.Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:

  1. usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi których funkcjonowanie:

  1. nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

  2. nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów,

  3. w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni,

  1. funkcja podstawowa - oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, które jest przeważające na danym terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury,

  2. funkcja uzupełniająca - oznacza przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia funkcję podstawową , stanowiąc mniej niż połowę projektowanej kubatury i powierzchni zabudowy,

  3. funkcja dopuszczalna - oznacza przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia funkcję podstawową lub występuje zamiennie,

  4. powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m² urządzonej jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,

  5. kondygnacja nadziemna - kondygnacja , której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu,

  6. powierzchnia zabudowy - określona procentowo powierzchnia działki zabudowana obiektami kubaturowymi,

  7. nieprzekraczalna linia zabudowy jest to linia poza którą nie można sytuować obiektów kubaturowych; linię tę mogą przekraczać balkony, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze tych obiektów, jednak nie więcej niż o 1,3 m.

ROZDZIAŁ 2

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 3

Podstawowe przeznaczenie terenów:

1. Ustala się tereny przeznaczone na zabudowę:

 1. MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 2. U - zabudowa usługowa sakralna i kościelna z zespołem parafialnym,

 3. MN/LS - lasy z możliwością wykorzystania części terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową.

2. Ustala się tereny przeznaczone na komunikację i urządzenia infrastruktury:

 1. KD - droga gminna, ulica dojazdowa,

 2. KDw- drogi wewnętrzne, ulice dojazdowe,

 3. KP - ciągi pieszo-jezdne,

 4. WZ - zbiornik retencyjny,

 5. KL - teren z istniejącym uzbrojeniem , przeznaczony pod komunikację i włączony do pasa drogowego przyległej ulicy,

 6. P - przejścia piesze.

3. Ustala się tereny przeznaczone na zieleń i las:

 1. LS - las,

 2. ZU- zieleń urządzona.

§ 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznej oraz zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 1. W granicach planu zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

 1. przeznaczenia wydzielonego obszaru o oznaczeniu U pod zabudowę usługową sakralną i kościelną z zespołem parafialnym,

 2. przeznaczenia wydzielonych obszarów o oznaczeniu MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 3. przeznaczenia wydzielonych obszarów o oznaczeniu MN/LS na tereny leśne, z możliwością wykorzystania części terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową,

 4. sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni, oznaczonych w rysunku planu symbolami LS i ZU, a w szczególności zakazu zabudowy tych terenów,

 5. sposobów zagospodarowania terenów przeznaczonych na komunikację, oznaczonych w rysunku planu symbolami KD, KDw, KP, KL, P.

 1. Oznaczone w rysunku planu linie rozgraniczające terenów są tożsame z ustalonymi w planie obligatoryjnymi liniami podziału.

 2. Na działce gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny.

 3. Przestrzeń publiczną na obszarze planu stanowią tereny przeznaczone pod komunikację KD, KL, 1KP i P. Wymagania odnośnie kształtowania przestrzeni publicznej zawarto w ustaleniach szczegółowych  § 9.

 4. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budowy oraz obiektów związanych z obsługą komunikacji zbiorowej takich jak wiaty przystankowe i związane z nimi małe punkty sprzedaży.

§ 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach planu nie występują dobra kultury współczesnej oraz dobra dziedzictwa kulturowego wymagające ochrony.

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 1. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową przeznaczoną na pobyt ludzi wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 7 niniejszej uchwały.

 2. Gospodarka odpadami na terenie objętym planem powinna być zgodna z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Olsztyn.

 3. Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 7. Zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.

 4. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową ustala się minimalny procent powierzchni aktywnej biologicznie, określony indywidualnie dla poszczególnych terenów w odpowiednich zapisach zawartych w § 8.

 5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach zieleni i lasu, przyległych do zabudowy mieszkaniowej wyklucza się lokalizację nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, ponadto obszary obejmujące pole elektromagnetyczne wytwarzane przez stację przekraczające dopuszczalną wartość, nie mogą pokrywać się z obszarem przebywania ludności, wg przepisów szczegółowych.

 6. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie.

 7. Dla terenów objętych planem obowiązują ustalenia aktualnego rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.

 8. Szczegółowe zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu dla terenów zieleni:

L.p.

Symbol, przeznaczenie terenu.

Zasady ochrony i zagospodarowania terenu.

1

LS

teren lasu

 1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:

 1. zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej - w tym zbiornika retencyjnego,

 2. ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych,

 3. innych elementów urządzenia terenu wynikających ze wspólnego zagospodarowania z przyległymi terenami o funkcjach mieszkaniowej (obiekty małej architektury, place zabaw, urządzenia rekreacyjne).

 1. Zasady ochrony i gospodarowania określa ustawa o lasach oraz przepisy z zakresu ochrony gruntów leśnych i rolnych.

 2. Dla terenu wprowadza się zakaz wtórnego podziału nieruchomości, prowadzącego do wydzielenia odrębnych działek przeznaczonych na nową zabudowę.

 3. Dopuszcza się wydzielenie działek w celu powiększenia sąsiednich działek jednorodzinnych.

 4. Dopuszcza się podział nieruchomości na odrębne działki na potrzeby uzbrojenia terenu.

2

ZU

tereny zieleni urządzonej

 1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:

  1. zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej,

  2. obiektów małej architektury,

  3. urządzeń rekreacyjno - sportowych,

  4. przejść pieszych,

  5. małych zbiorników wodnych służących rekreacji.

 2. Dla terenu wprowadza się zakaz wtórnego podziału nieruchomości, prowadzącego do wydzielenia odrębnych działek przeznaczonych na nową zabudowę.

 3. Dopuszcza się podziały w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz użyczenie lub dzierżawę terenu na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.

 4. Dopuszcza się podział nieruchomości na odrębne działki na potrzeby uzbrojenia terenu.

§ 7

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. W granicach planu każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia terenu w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną.

2. W granicach planu zabrania się stosowania:

 1. indywidualnych ujęć wody podziemnej,

 2. lokalnych oczyszczalni ścieków sanitarnych,

 3. zbiorników na gromadzenie nieczystości ciekłych,

 4. wprowadza się nakaz podłączenia obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi do komunalnej kanalizacji sanitarnej.

3. Zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy przewiduje się poprzez istniejącą i projektowaną sieć magistralną i rozdzielczą. Należy stosować zasadę pierścieniowania sieci.

4. Kanalizacja sanitarna :

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejącej i projektowanej zabudowy przewiduje się do miejskiej kanalizacji sanitarnej za pomocą istniejących i projektowanych kanałów grawitacyjnych,

 2. na terenie oznaczonym jako Ls+Wz należy wydzielić pas techniczny pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektów przewidzianych do realizacji w ramach planu Gutkowo - rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego. (zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR LIII/800/2001 Rady Miasta Olsztyn z dnia 14 listopada 2001 roku),

 3. w przypadkach nie rozstrzygniętych powyższymi ustaleniami dopuszcza się indywidualne rozwiązania techniczne przy zachowaniu zasady przesyłu ścieków do istniejących systemów kanalizacji komunalnej.

5. Kanalizacja deszczowa :

 1. odprowadzenie wód opadowych z istniejących i projektowanych powierzchni utwardzonych ulic i parkingów przewiduje się do komunalnej kanalizacji deszczowej. Dla ulicy oznaczonej jako KDw12 odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do kanalizacji j.w. częściowo poprzez naturalny zbiornik retencyjny zlokalizowany na terenie LS+WZ, za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych i piaskownika, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 6 niniejszej uchwały,

 2. zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.

6. Zaopatrzenie w gaz przewodowy :

 1. zaopatrzenie projektowanych obiektów w gaz przewodowy możliwe jest z sieci istniejącej w ul. Kresowej oraz projektowanych sieci gazowych - średniego lub niskiego ciśnienia,

 2. występują techniczne możliwości zasilenia z sieci gazowej odbiorników gazowych - zgodnie z warunkami ekonomicznymi określanymi przez dysponenta sieci,

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną i sieci telekomunikacyjne :

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną i telekomunikację należy wykonać za pomocą kabli doziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg. Stacje transformatorowe oraz rozdzielnice telekomunikacyjne umieszczone w liniach rozgraniczających projektowanych dróg, na terenach zieleni lub wbudować w istniejącą zabudowę,

 2. w wypadku kolizji istniejących sieci napowietrznych z projektowanym, nowym zagospodarowaniem należy wystąpić do Koncernu Energetycznego Energia SA Oddział Zakład Energetyczny w Olsztynie z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Kolizyjne odcinki istniejących linii napowietrznych będą zastępowane liniami kablowymi. Koszt eliminacji kolizji będzie ponosił wnioskujący o jej przebudowę.

8. Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy realizować indywidualnie w oparciu o gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii. Wyklucza się wykorzystywanie węgla kamiennego, brunatnego i koksu.

9. Realizację zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu wraz z przyłączeniami działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energię elektryczną i gaz przewodowy zapewniają odpowiednio właściwe przedsiębiorstwa energetyczne w trybie przepisów prawa energetycznego.

10. Ustalonymi w planie obszarami lokalizacji w/w sieci i urządzeń są tereny w liniach rozgraniczających dróg publicznych i przejść pieszych oraz tereny zieleni.

11. Zarezerwowanie terenu pod projektowane sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i deszczowe oraz urządzenia techniczne jest obowiązujące dla całego planu. Przebieg sieci, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i pasów eksploatacyjnych sieci - do uściślenia w projekcie budowlanym, wykonanym w oparciu o projekt drogowy.

12. Prowadzenie sieci uzbrojenia na terenach projektowanych ulic wymaga opracowania kompleksowego planu realizacyjnego ulicy wraz z uzbrojeniem.

13. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

ROZDZIAŁ 3

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 8

Przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów

L.p.

Symbol, przeznaczenie terenu.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1

U

Funkcja podstawowa :

Zabudowa sakralna i kościelna z zespołem parafialnym,

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. lokalne wzniesienie należy wykorzystać dla wyeksponowania obiektu sakralnego,

 2. nie ogranicza się wysokości i formy obiektu sakralnego,

 3. dla zespołu parafialnego, z wyłączeniem obiektu sakralnego, obowiązuje nakaz kształtowania zabudowy nawiązującej do tradycji regionu ze stromym dachem o nachyleniu połaci od 35º do 45º oraz ograniczenie wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych (łącznie z kondygnacją w poddaszu),

 4. nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej pasów drogowych,

 5. dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

  1. teren obejmuje działkę pod obiekt sakralny i zespół parafialny bez prawa podziału na odrębne nieruchomości,

  2. dopuszcza się regulację granic z sąsiednimi terenami komunikacyjnymi i terenem ZU oraz wydzielenie działek pod komunikację i uzbrojenie .

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

 1. dojazd do terenu z drogi publicznej dojazdowej: KD15 lub z drogi lokalnej, publicznej położonej poza granicą opracowania planu i przylegającej do terenu od strony północnej (w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo - Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego” oznaczonej jako K7-L20 /1x7/),

 2. niezbędne miejsca postojowe dla obsługi inwestycji należy zapewnić w granicach własnej działki, dopuszcza się realizację miejsc postojowych na terenie KL .

2

MN 1

Funkcja podstawowa :

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z kondygnacją w poddaszu,

 2. wprowadza się nakaz kształtowania dachów stromych, o kącie nachylenia min. 30º maks. 45º,

 3. w przypadku dachów kopertowych w budynkach jednokondygnacyjnych dopuszcza się kąt nachylenia połaci dachowej min. 20º,

 4. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej,

 5. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 50% powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę,

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości:

  • 5 m od linii rozgraniczających terenów ulic dojazdowych,

  • 6 m od linii rozgraniczających terenów ulic lokalnych.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

 1. można dokonać podziału nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę, zgodnego z ustaleniami planu, jeżeli wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej działki spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszego planu,

 2. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej minimalna powierzchnia działki wynosi 750 m²,

 3. dopuszcza się łączenie istniejących działek lub ich części w celu powiększenia działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

 1. dojazd do terenu z drogi dojazdowej KD15 lub z ciągu pieszojezdnego 1KP,

 2. niezbędne miejsca postojowe dla obsługi inwestycji należy przewidzieć w granicach działki, w ilości co najmniej 2 m.p./dom jednorodzinny.

3

MN 2, MN 3, MN 4 / Ls

Funkcja pod­stawowa :

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca ,

/ tereny leśne przewidziane do częściowego, trwałego wylesienia ( wyłączenia z produkcji leśnej ) na potrzeby funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego/

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. dopuszcza się wyłączenie z produkcji leśnej tylko tej części terenu, która będzie przeznaczona pod zabudowę, uzbrojenie oraz inne urządzenia budowlane wymagane przez przepisy odrębne,

 2. maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z kondygnacją w poddaszu,

 3. wprowadza się nakaz kształtowania dachów stromych, o kącie nachylenia min. 30º maks. 45º,

 4. w przypadku dachów kopertowych w budynkach jednokondygnacyjnych dopuszcza się kąt nachylenia połaci dachowej min. 20º,

 5. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej,

 6. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 60% powierzchni działki,

 7. nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających terenów ulic dojazdowych.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

 1. można dokonać podziału nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę, zgodnego z ustaleniami planu, jeżeli wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej działki spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszego planu,

 2. dopuszcza się łączenie istniejących działek lub ich części w celu powiększenia działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami,

 3. powierzchnia nowo wydzielanej, samodzielnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nie może być mniejsza niż 1800 m².

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

  1. dojazd do działek z dróg dojazdowych KD15, KDw12, ciągów pieszojezdnych 1KP, 2KP - bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

  2. niezbędne miejsca postojowe dla obsługi inwestycji należy przewidzieć w granicach działki, w ilości co najmniej 2 m.p./dom jednorodzinny.

4

MN 5

Funkcja pod­stawowa :

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca ,

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z kondygnacją w poddaszu,

 2. wprowadza się nakaz kształtowania dachów stromych, o kącie nachylenia min. 30º maks. 45º,

 3. w przypadku dachów kopertowych w budynkach jednokondygnacyjnych dopuszcza się kąt nachylenia połaci dachowej min. 20º,

 4. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej,

 5. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 60% powierzchni działki,

 6. nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających terenów ulic dojazdowych.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

 1. można dokonać podziału nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę, zgodnego z ustaleniami planu, jeżeli wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej działki spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszego planu,

 2. dopuszcza się łączenie istniejących działek lub ich części w celu powiększenia działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami,

 3. powierzchnia nowo wydzielanej, samodzielnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nie może być mniejsza niż 1500 m².

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

  1. dojazd ulicami KD15 i KD12,

  2. niezbędne miejsca postojowe dla obsługi inwestycji należy przewidzieć w granicach działki, w ilości co najmniej 2 m.p./dom jednorodzinny.

5

MN 6/ Ls

Funkcja podstawowa :

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Funkcja

dopuszczalna :

usługi nieuciążliwe

/ tereny leśne przewidziane do częściowego, trwałego wylesienia (wyłączenia z produkcji leśnej ) na potrzeby funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego lub usług./

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. dopuszcza się wyłączenie z produkcji leśnej tylko tej części terenu, która będzie przeznaczona pod zabudowę, uzbrojenie oraz inne urządzenia budowlane wymagane przez przepisy odrębne,

 2. maksymalna wysokość zabudowy :

 • dla zabudowy jednorodzinnej dwie kondygnacje nadziemne, łącznie z kondygnacją w poddaszu,

 • dla zabudowy usługowej trzy kondygnacje nadziemne, łącznie z kondygnacją w poddaszu,

 1. dla zabudowy jednorodzinnej wprowadza się nakaz kształtowania dachów stromych, o kącie nachylenia min. 30º maks. 45º,

 2. w przypadku dachów kopertowych w budynkach jednokondygnacyjnych dopuszcza się kąt nachylenia połaci dachowej min. 20º,

 3. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej,

 4. ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 60% powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę,

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy lokalizuje się 5 m od linii rozgraniczających terenów ulic dojazdowych.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

z terenu można wydzielić samodzielne działki pod zabudowę jednorodzinną o minimalnej powierzchni 1800 m², oraz pod zabudowę usługową o minimalnej powierzchni 2000 m² , działki o mniejszej powierzchni mogą być wydzielane tylko w celu łącznego zagospodarowania z terenami sąsiednimi, położonymi poza granicą planu.

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

 1. dojazd ulicami KD12, KDw12, 2KP, w przypadku łącznego zagospodarowania z terenami sąsiednimi, położonymi poza granicą opracowania planu - dopuszcza się dojazd poza granicą opracowania,

 2. niezbędne miejsca postojowe dla obsługi inwestycji należy przewidzieć w granicach działki, w ilości co najmniej 2 m.p./dom jednorodzinny oraz 25 m.p./100 użytkowników usług.

6.

MN 7

teren na powiększenie sąsiednich działek z istniejącą zabudowa jednorodzinną,

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. teren należy zagospodarować łącznie z przylegającymi działkami z istniejącą zabudowa jednorodzinną,

 2. na terenie nie można lokalizować samodzielnych budynków mieszkalnych,

 3. północny fragment terenu z istniejącym uzbrojeniem, może być włączony do działki z zabudową jednorodzinną po przełożeniu sieci uzbrojenia.

2) Zasady scalania i podziału nieruchomości:

z terenu nie można wydzielać samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę, można go podzielić w celu powiększenia istniejących działek budowlanych, położonych wzdłuż wschodniej granicy terenu.

3) Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

dostęp do działek z terenu zabudowy jednorodzinnej położonej poza granicą planu.

§ 9

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

L.p.

Symbol, przeznaczenie terenu.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.

KD15

Ulica gminna klasy dojazdowej.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ulicy 15 m.

Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.

2.

KD12

Ulica gminna klasy dojazdowej.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ulicy 12 m.

Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.

3.

KDw12

Drogi wewnętrzne.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ulicy 12 m.

Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu.

Dopuszcza się zastosowanie ciągu pieszojezdnego.

4.

1 KP

Ciąg pieszojezdny, gminny o szerokości ca 20 m w liniach rozgraniczających, w ramach linii rozgraniczających przewidziano rezerwę terenu pod realizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej

5.

2 KP

Ciąg pieszojezdny o statusie drogi wewnętrznej , szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

6.

KL

Teren pod komunikację i uzbrojenie, włączony w pas drogowy przyległej ulicy lokalnej, przebiegającej poza granicą opracowania (w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gutkowo - Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego” oznaczonej jako K7-L20 /1x7/ ).

7.

P

Przejście piesze o szerokości 6 m.

8. Wyznaczone liniami rozgraniczającymi pasy drogowe ulic oznaczają teren zarezerwowany na projektowaną komunikację i infrastrukturę. Po realizacji ulic i infrastruktury, możliwe są korekty granic terenów komunikacyjnych, poprzez włączenie części terenów nie wykorzystanych pod budowę ulic i infrastruktury do terenów sąsiednich, na zasadzie poprawy zagospodarowania.

§ 10

Zadania dla realizacji celów publicznych.

1. W granicach planu do zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów. art. 2. pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą:

 1. budowa i urządzenie dróg oraz przejść publicznych oznaczonych symbolami: KD15, KD12, 1KP, KL, P

 2. budowa zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię oraz odprowadzania ścieków i wód opadowych, ujętych w rysunku planu i zlokalizowanych w obszarach, o których mowa w § 7.

2.Udział Gminy Olsztyn w finansowaniu w/w zadań będzie określony właściwymi uchwałami Rady Miasta Olsztyn w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy.

§11

Stawki dla naliczenia opłat planistycznych

Zgodnie z art. 15, ust.2, pkt 12 i art. 36, ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla poszczególnych terenów stawkę jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej procentowo w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

L.p.

SYMBOL
TERENU

STAWKA
PROCENTOWA OPŁATY

1.

MN1

Dotyczy fragmentu terenu MN1, w poprzednim planie przeznaczonego pod komunikację(K2-D12/1x6/) i las(LS+WZ)

30%

2.

MN 2, MN4 /LS

30%

3.

MN 6, MN3 /LS

Dotyczy fragmentu terenów MN6, MN3/LS, w poprzednim planie przeznaczonego pod las (LS+Wz)

30%

§ 12

Postanowienia końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

1


Pobierz dokument
ul.skrzetuskiego.geodezja.projektowanie.doc
Rozmiar 192 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
heheszki, Politechnika Gdańska Budownictwo, Semestr 4, Geodezja, Projekt, Mapka - geodezyjne opracow
Geodezyjne opracowanie projektu budynku instrukcja cwiczeniowa
Bezpieczenstwo pozarowe w projektowaniu budynkow i obiektow budowlanych
Projektowanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych
projekt architektoniczno budowlany domku jednorodzinnego
opis gazowa, Budownictwo PW, Projekty, Instalacje budowlane
ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z FIZYKI BUDOWLI(2)
10 Projektowanie instalacji budowlanych
PODSTAWY OBLICZE , Projekt budynku wilorodzinnego w technologii tradycyjnej
obrona projektu, Fizyka budowli
ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z FIZYKI BUDOWLI(1)
ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z FIZYKI BUDOWLI
Projekt fizyka budowli
Projekt z fizyki budowli
Projekt 2 fizyka budowli

więcej podobnych podstron