sprawko 53, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Sprawozdania własne- fizyka

Pobierz dokument
sprawko.53.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 249 KB

Laboratorium Podstaw Fizyki

Nr ćwiczenia 53

Temat ćwiczenia: Prawo Ohma dla prądu przemiennego.

Nazwisko i Imię prowadzącego kurs: dr inż. T. Wiktorczyk

Wykonawca

Imię i Nazwisko

nr indeksu, wydział

Ewelina Turek 185426

Martyna Zalewska 185146

Wydział Chemiczny

Termin zajęć: dzień tygodnia, godzina

Czwartek 17:05-18:45

Numer grupy ćwiczeniowej

Data oddania sprawozdania

17.03.2011

Ocena końcowa

Zatwierdzam wyniki pomiarów.

Data i podpis prowadzącego zajęcia:

Adnotacje dotyczące wymaganych poprawek oraz daty otrzymania

poprawionego sprawozdania

1. Cel ćwiczenia

Sprawdzenie słuszności prawa Ohma poprzez analizę zależności natężenia prądu od napięcia Usk=f(Isk) dla układów RC, RL i RLC - wyznaczenie zawady tych układów oraz obliczenie wartości C i L.

  1. Wstęp teoretyczny

Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) - charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.

Jeżeli do zacisków układu złożonego z szeregowo połączonych: rezystancji R, pojemności C i indukcyjności L przyłożymy siłę elektromotoryczną sinusoidalnie zmienną:

E=E0sin t,

to w układzie popłynie prąd sinusoidalnie zmienny o natężeniu:

I=I0sin (t+),

gdzie

 - przesunięcie fazowe między natężeniem prądu a siłą elektromotoryczną.

Między I0 i E0 zachodzi związek:

I0=E0/Z.

Powyższa zależność przedstawia prawo Ohma dla prądu przemiennego. Łatwo zauważyć, że rolę rezystancji w tym układzie prądu przemiennego spełnia Z zwane zawadą. Można wykazać, że jej wartość w takim układzie wynosi:

Z= R 2 + (L - 1/C)2

Jeżeli obwód składa się z połączonych szeregowo rezystancji R i indukcyjności L wówczas zawadę możemy opisać wzorem:

Z=  R 2 + (L)2.

Przekształcając ten wzór możemy wyznaczyć indukcyjność L:

L= 1/2f (U/I)2 - (RL+R)2.

W przypadku obwodu zawierającego rezystancję R i pojemność C zawada wyraża się wzorem

Z=  R2 + (1/C)2

Na podstawie tego wzoru możemy wyznaczyć pojemność C:

C= (2f (U/I)2 - R2 ) -1

  1. Zestaw przyrządów

- Zestaw indukcyjności typ 2001 ZANiD

- Zestaw pojemności typ LIF - 04 - 114 - 2 ZANiD

- Opornik dekadowy kl. 0.1

- Autotransformator typ AM - 220

Rodzaj miernika

Typ

Dokładność przyrządu

Amperomierz

Metex M3860D

(± 2,5 % rdg + 3 dgt)

Woltomierz

M890G

± 0,8 % rdg + 3 dgt

Zakres amperomierza: 400 [mA]

Zakres woltomierza: 200 [V]

Opór: 300 [Ω]

Autotransformator: f= 50Hz

  1. Pomiary

Układ RC

0x01 graphic

1. Tabela pomiarów skutecznych wartości napięć Usk w zależności od skutecznych

wartości natężeń prądów oraz ich niepewności Isk w obwodzie RC.

Lp.

Napięcie Usk

[V]

Niepewność pomiaru Usk

Natężenie Isk

[mA]

Niepewność pomiaru Isk

1.

25

0,23

54,00

1,38

2.

20

0,19

43,30

1,12

3.

15

0,15

32,63

0,846

4.

10

0,11

22,07

0,582

5.

5

0,07

11,25

0,312

6.

0

0,03

0,37

0,0393

0x01 graphic

Układ RL

0x01 graphic

2. Tabela pomiarów skutecznych wartości napięć Usk w zależności od skutecznych

wartości Isk ich niepewności w obwodzie RL.

Lp.

Napięcie Usk

[V]

Niepewność pomiaru Usk

Natężenie Isk

[mA]

Niepewność pomiaru Isk

1.

25

0,23

84,60

2,15

2.

20

0,19

67,60

1,72

3.

15

0,15

50,60

1,30

4.

10

0,11

34,10

0,883

5.

5

0,07

17,38

0,465

6.

0

0,03

0,20

0,035

RL= 153 Ω

∆RL= 1 Ω

0x01 graphic

Układ RLC

0x01 graphic

3. Tabela pomiarów skutecznych wartości napięć Usk w zależności od skutecznych

wartości Isk ich niepewności w obwodzie RLC.

Lp.

Napięcie Usk

∆U

Natężenie Isk

∆Isk

[V]

[V]

[mA]

[mA]

1.

25,00

0,23

52,20

1,33

2.

20,00

0,19

41,80

1,08

3.

15,00

0,15

31,42

0,816

4.

10,00

0,11

21,07

0,557

5.

5,00

0,07

10,76

0,299

6.

0,00

0,03

0,30

0,038

0x01 graphic

3. Wzory i przykładowe obliczenia

-Obliczanie średniej arytmetycznej:

0x01 graphic

Np. dla Usk:

0x01 graphic

-Obliczanie niepewności pomiaru

W przypadku pojedynczego pomiaru wielkości x niepewność pomiaru (∆x) wynika z dokładności przyrządu (δx)

∆x= δx

Np. dla ∆U1:

0x01 graphic

Układ RC

Lp.

Napięcie Usk

Niepewność pomiaru Usk

Natężenie Isk

Niepewność pomiaru Isk

Z= (U/I)

C

∆C

[V]

[V]

[mA]

[mA]

[Ω]

[μF]

[μF]

1.

25

0,23

54

1,38

462,963

9,032

0,548

2.

20

0,19

43,3

1,12

461,894

9,068

0,247

3.

15

0,15

32,63

0,846

459,700

9,144

0,257

4.

10

0,11

22,07

0,582

453,104

9,379

0,266

5.

5

0,07

11,25

0,312

444,444

9,712

0,303

6.

0

0,03

0,37

0,0393

0,000

0

0

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Układ RL:

Lp.

Usk

Usk

Isk

∆Isk

0x01 graphic

L

∆L

[V]

[V]

[mA]

[mA]

[Ω]

[H]

[H]

1.

25

0,23

84,6

2,15

295,51

Błąd w

Pomiarach

Błąd w

Pomiarach

2.

20

0,19

67,6

1,72

295,86

3.

15

0,15

50,6

1,3

296,45

4.

10

0,11

34,1

0,883

293,26

5.

5

0,07

17,38

0,465

287,69

6.

0

0,03

0,2

0,035

0

0x01 graphic

0x01 graphic

Brak rozwiązania, ponieważ nie można wyciągnąć pierwiastka kwadratowego z liczby ujemnej. Nie można również z tego powodu obliczyć ∆L.

Układ RLC:

0x01 graphic
0x01 graphic

Ponieważ nie możemy wyliczyć L, skorzystałam ze wzoru powyżej i po kilku przekształceniach otrzymałam:

0x01 graphic

Lp.

Napięcie Usk

∆U

Natężenie Isk

∆Isk

C

tgɵ

L

 

[V]

[V]

[mA]

[mA]

1.

25

0,23

52,2

1,33

9,032

0

1,12294E-06

2.

20

0,19

41,8

1,08

9,068

0

1,11848E-06

3.

15

0,15

31,42

0,816

9,144

0

1,10919E-06

4.

10

0,11

21,07

0,557

9,379

0

1,08139E-06

5.

5

0,07

10,76

0,299

9,712

0

1,04432E-06

6.

0

0,03

0,3

0,038

0

0

0x01 graphic


Pobierz dokument
sprawko.53.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 249 KB

Wyszukiwarka