Ćw. 8 - Obróbka cieplno - chemiczna - azotowanie, Studia, ROK I, 2 semestr, Obróbka na gorąco, sprawozdanie z obróki cieplno-chemicznej

Pobierz dokument
cw.8.obrobka.cieplno.chemiczna.azotowanie.doc
Rozmiar 260 KB

1. Materiał do badań - skład chemiczny [%]:

Materiał

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

W

V

08X

0,10

0,49

0,03

-

-

0,13

0,14

0,05

-

-

-

40HM

0,38-0,45

0,4-0,7

0,17- 0,37

max 0,35

max 0,35

0,8-1,2

max 0,3

max 0,25

0,15-0,25

max 0,2

max 0,09

2. Schemat stanowiska laboratoryjnego do przeprowadzania procesu azotowania:

0x01 graphic

3. Warunki obróbki cieplno - chemicznej:

Operacja

Materiał

Temperatura [C]

Czas procesu

azotowanie

08X

520

30 min

hartowanie

40HM

850

50 min

odpuszczanie

580

1 h

azotowanie

560

23 h

Dla tych parametrów uzyskano warstwę o grubości 0,35mm na stali 40HM.

4. Obliczanie natężenia przepływu Q i stopnia dysocjacji amoniaku:

Materiał

Q powietrza

[l/h]

Q NH3

[l/h]

Zawartość niezdysocjowanego NH3

Stopień dysocjacji NH3

08X

120

162

0%

100%

QNH3 = Q × g

QNH3 - natężenie przepływu amoniaku

Q - natężenie przepływu powietrza w rotametrze

g - współczynnik korekcyjny

0x01 graphic

gęstość powietrza: qpow = 1,293 g/cm3

gęstość amoniaku: qNH3 = 0,711 g/cm3

Podstawiając do wzorów otrzymujemy:

0x01 graphic

QNH3 = Q × g = 120 × 1,35 = 162 [l/h]

α = (1-A)/(1+A) × 100%

A - ilość amoniaku niezdysocjowanego, A = 0%

α = 100%

Cała ilość amoniaku wprowadzona do układu uległa dysocjacji.

5. Obliczenie zawartości azotu w folii:

Materiał

Masa początkowa [g]

Masa końcowa [g]

Zawartość azotu [%]

08X

1,35234

1,35530

0,22

%N = (mk - mp)/mp × 100%

mp - masa początkowa próbki, mk - masa końcowa - po azotowaniu

%N = (1,35530 - 1,35234)/1,35234 × 100% ≈ 0,22%

6. Badanie twardości:

Sposób badania: metoda Vickersa na podstawie normy: PN-82/H-04550.

Próba

Siła obciążająca F [N]

Przekątna d1 [µm]

Przekątna d2 [µm]

Średnia dśr [µm]

Twardość HV

1.

98

188

192

190

~513

2.

294

308

308

308

~585

HV ≈ 0,189F/dśr2 [N/mm2]; dśr = (d1+d2)/2

Na podstawie pomiarów twardości przy dwóch różnych obciążeniach można zaklasyfikować grubość warstwy azotowanej na stali stopowej do jednego z dwóch przedziałów:

(F = 98N i twardość HV ≥ 500) i (F = 294N i twardość HV < 500) => g<0,25mm;

(F = 98N i twardość HV ≥ 500) i (F = 294N i twardość HV > 500) => g>0,25mm;

W naszym przypadku:

(F = 98N i twardość HV = 513 ≥ 500) i (F = 294N i twardość HV = 585 ˃ 500) => g>0,25mm

Wg normy dla takiej grubości warstwy obowiązuje wartość twardości wyznaczona przy obciążeniu 294N. A zatem HV30 = 585.

7. Wnioski:

Azotowanie jest procesem obróbki cieplno - chemicznej polegającym na nasyceniu azotem wierzchniej warstwy stali w temperaturach niższych od A1. Ma ono na celu poprawę twardości materiału pociągającej za sobą zwiększenie odporności na ścieranie i zmęczenie. Warstwa azotowana wykazuje również większą odporność korozyjną. Głównym czynnikiem utwardzającym stal są azotki. Jednakże azotki żelaza utwardzają powierzchnię materiału w małym stopniu. Wprowadzenie do stali pierwiastków tj. Al, Cr, Mo, V stwarza możliwość uzyskania twardości rzędu 900 - 1200HV. Takie twardości osiąga się dzięki powstawaniu azotków pierwiastków stopowych. Dlatego też stali węglowej nie poddaje się na ogół temu rodzajowi obróbki, pomijając oczywiście azotowanie antykorozyjne.

Azotowanie folii ze stali 08X przeprowadzono w temperaturze 520°C. Próbka poddana azotowaniu zawierała po procesie 0,22%N. Punkt o współrzędnych (0,22%N; 20°C) na wykresie równowagi Fe - N znajduje się w obszarze α + eutektoid (α + γ'), taki też będzie skład fazowy powierzchni próbki. Fazy α będzie znacznie więcej, szacując z reguły dźwigni. Głębiej w materiale zidentyfikujemy obszar występowania nitroferrytu α. W mikrostrukturze warstwy wierzchniej zabraknie twardej, aczkolwiek kruchej strefy związków azotowych, tzw. strefy białej. Minimalna zawartość azotków w strukturze wynika ze zbyt krótkiego czasu azotowania - było to jedynie 0,5h. Uzyskana struktura nie zapewni polepszenia twardości, odporności na ścieranie oraz odporności korozyjnej materiału.

Azotowanie próbki ze stali 40HM przyniosło oczekiwane rezultaty. Na podstawie mikrostruktury próbki można stwierdzić występowanie twardej strefy białej ε + γ' (po trawienia nie ujawnia ona budowy ziarnistej) o największej odporności na ścieranie wśród struktur układu Fe - N. Jej grubość wynosi 0,03 mm. Głębiej w materiale identyfikujemy obszar nitroferrytu α. Dla oceny przeprowadzonej operacji azotowania wprowadzono pojęcie efektywnej grubości warstwy azotowanej, czyli odległości od powierzchni do miejsca o określonej twardości np. 500HV w zależności od rodzaju materiału. Dla stali 40HM przyjęliśmy grubość efektywną 0,25 mm. Opracowano metodę badania grubości efektywnej na podstawie pomiarów twardości. Dzięki temu nie jest konieczne niszczenie próbki i wykonywanie wielu pomiarów na jej przekroju. Według tej metody efektywna grubość badanej warstwy na stali 40HM wynosi co najmniej 0,25 mm (punkt 6.). Jest to zgodne z grubością warstwy podaną przez prowadzącego, która wynosiła 0,35 mm.

Optymalizacja procesu dyfuzyjnego nasycania stali azotem polega na sterowaniu takimi parametrami jak: temperatura, czas, stopień dysocjacji amoniaku. Różne kombinacje tych wielkości wpływają na uzyskaną mikrostrukturę po azotowaniu, a tym samym implikują osiągnięcie pożądanych właściwości. Do pomiaru stopnia dysocjacji amoniaku zastosowano dysocjometr, który wykorzystuje zjawisko całkowitego pochłaniania amoniaku przez wodę. Stopień dysocjacji amoniaku, określający pośrednio zdolność azotującą atmosfery, zależy od temperatury, natężenia przepływu amoniaku, wielkości powierzchni wsadu, katalizującej reakcję dysocjacji amoniaku oraz ciśnienia w komorze pieca.

0x01 graphic

3


Pobierz dokument
cw.8.obrobka.cieplno.chemiczna.azotowanie.doc
Rozmiar 260 KB

Wyszukiwarka