Szczegółowe i bardzo przejrzyste opracowanie ustawy o radcac, USTAWA Z DNIA 6 LIPCA 1982 R

Pobierz dokument
szczegolowe.i.bardzo.przejrzyste.opracowanie.doc
Rozmiar 113 KB

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

 1. Radca prawny

 1. Istota zawodu radcy prawnego

Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej.

Zawód radcy prawnego polega na udzielaniu pomocy prawnej, świadczonej w celu ochrony prawnej interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana. Podmioty te to:

Wyłączenia - radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i karnych, ale są wyjątki od tych wyłączeń:

Świadczenie pomocy prawnej (formy) polega w szczególności na:

Prawo do udzielania opinii prawnych mają oprócz radców także posiadający wyższe wykształcenie prawnicze nauczyciele akademiccy oraz pracownicy organów państwowych i samorządowych w ramach wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych.

Pomoc prawna to w szczególności:

 1. Pozycja prawna radcy prawnego

Tajemnica zawodowa - radca prawny jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej; obowiązek tej nie może być ograniczony w czasie; rp nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Staranność - rp jest zobowiązany do wykonywania zawodu ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Ochrona prawna - podczas wykonywania czynności zawodowych i w związku z nimi rp korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi,

Wolność słowa - rp przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą; nadużycie tej wolności stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego lub tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 1. Uprawnienia do wykonywania zawodu

Radcą prawnym może być tylko osoba spełniająca wymagania określone ustawą o radcach prawnych.

Prawo do wykonywania zawodu przysługuje od chwili dokonania wpisu na listę radców prawnych (dokonywanego na wniosek zainteresowanego przez radę okręgowej izby radców prawnych właściwej dla jego miejsca zamieszkania, na podstawie uchwały rady) i złożenia ślubowania. Na listę może być wpisany ten, kto:

1) ukończył uniwersyteckie studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uniwersyteckie studia prawnicze uznane w Polsce za równorzędne oraz włada językiem polskim w mowie i piśmie,

2) korzysta w pełni z praw publicznych,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

5) odbył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski (tego wymogu nie stosuje się do profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych jak i osób, które co najmniej przez trzy lata zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora albo wykonywały zawód notariusza lub adwokata, którzy stanowiska te, tytuły i uprawnienia uzyskali na zasadach określonych w przepisach prawa).

Od wymogu odbycia aplikacji (ale nie złożenia egzaminu) Krajowa Rada Radców Prawnych może zwolnić, na zasadzie wzajemności, obywatela państwa Unii Europejskiej, jeżeli ukończył on zagraniczne uniwersyteckie studia prawnicze uznane w Polsce za równorzędne oraz włada językiem polskim w mowie i piśmie, spełnia przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 3-5, jest wpisany na listę adwokatów w państwie Unii Europejskiej i wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego. Obywatel państwa Unii Europejskiej zdaje egzamin w okręgowej izbie radców prawnych wyznaczonej przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Na listę nie mogą być wpisane oraz zawodu radcy prawnego nie mogą wykonywać osoby, które wykonują zawód sędziego, prokuratora, notariusza, komornika, asesora sądowego, prokuratorskiego i notarialnego bądź odbywają aplikację sądową, prokuratorską lub notarialną.

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w przypadku:

1) wykonywania zawodu adwokata,

2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej (chyba że osoba jest tam zatrudniona na stanowisku radcy prawnego).

3) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu kary polegającej na zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu.

Skreślenie z listy radców prawnych:

1) na wniosek radcy prawnego,

2) przy choćby częściowym ograniczeniu zdolności do czynności prawnych,

3) przy utracie z mocy wyroku sądowego praw publicznych,

4) w wypadku nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok,

5) w przypadku śmierci radcy prawnego,

6) w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Tryb postępowania w sprawie wniosku o wpis na listę:

   1. złożenie wniosku

   2. podjęcie przez ROIRP w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku uchwały w sprawie wpisu

   3. możliwość złożenia sprzeciwu przez Ministra Spr. w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały (jeżeli nie wniesie on w tym terminie sprzeciwu, wpis uważa się za dokonany)

   4. możliwość złożenia odwołania od uchwały do Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 30 dni od doręczenia

   5. skarga do NSA w następujących przypadkach:

   6. ostateczna decyzja odmawiająca wpisu

   7. niepodjęcie uchwały przez radę w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis

   8. niepodjęcie uchwały przez KRRP w ciągu 3 miesięcy od doręczenia odwołania zainteresowanemu

   9. sprzeciw Ministra Sprawiedliwości przeciwko uchwale OIRP o wpisie na listę (skarga jest wnoszona w ciągu 30 dni od doręczenia sprzeciwu).

  1. Pozycja zawodowa radcy prawnego

  Radca prawny wykonuje swój zawód:

  Pomoc prawna osobom fizycznym, jeżeli nie są podmiotami gospodarczymi, nie może być świadczona przez radcę pozostającego w stosunku pracy lub wykonującego zawód poza kancelarią lub spółką.

  Radca pozostający w stosunku pracy:

  Jeżeli w danej jednostce organizacyjnej jest zatrudnionych dwóch lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza się koordynację pomocy prawnej w tej jednostce.

  Niezależność radcy - nie można mu polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej; nie jest on także związany poleceniem co do treści opinii prawnej.

  Wyłączenie się rp od wykonywania czynności zawodowych - jest do tego zobowiązany, jeżeli:

  Udział radcy prawnego (zapewnia mu zatrudniająca go jednostka) - w postępowaniu:

  Przed organami orzekającymi rp prowadzi sprawy samodzielnie, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej.

  Ocena pracy zawodowej rp jest dokonywana przez kierownika jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez radę OIRP.

  Czas pracy - zalicza się do niego także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach oraz czas przygotowania się do tych czynności. Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki org. nie może być krótszy niż 2/5 czasu pracy ustalonego w zawartej z rp umowie.

  Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym przez jednostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy prawnego wynikających z przepisów niniejszej ustawy może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia ta powinna być przesłana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od tej jednostki zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku pracy.

  Udzielanie pomocy prawnej:

  Uprawnienia OIRP w stosunku do radców prawnych:

  Koszty pomocy prawnej -

  Ubezpieczenie:

  1. Aplikacja radcowska

  Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, kształtowanie poczucia godności zawodowej i postępowania zgodnie z zasadami etyki radcy prawnego.

  Czas trwania - trwa trzy lata i sześć miesięcy. Rada okręgowej izby radców prawnych, aplikantom radcowskim wpisanym na listę po odbyciu zakończonej egzaminem z pozytywnym wynikiem aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej lub adwokackiej, może skrócić okres aplikacji radcowskiej do lat dwóch, jak również zwolnić od odbycia aplikacji.

  Miejsce odbywania aplikacji - kancelaria radcy prawnego, spółka radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych, a co najmniej przez rok - w sądzie, kancelarii notarialnej lub prokuraturze, na podstawie porozumienia OIRP z radcą prawnym w kancelarii lub w spółce lub z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej, prezesem sądu okręgowego, izby notarialnej lub prokuratorem okręgowym.

  Wpis na listę aplikantów radcowskich:

  Aplikację organizują i prowadzą okręgowe izby radców prawnych, współdziałając z organami administracji państwowej, sądami, kancelariami notarialnymi, prokuraturą oraz jednostkami organizacyjnymi.

  Patron- jest wyznaczany przez radę OIRP; pod jego kierunkiem aplikant odbywa aplikację. Jego zadaniem jest przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego.

  Obowiązki aplikanta radcowskiego:

  1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych,

  2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych,

  3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy,

  4) przystąpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie.

  Uprawnienia aplikanta radcowskiego:

  Pozycja aplikanta - jest analogiczna do pozycji radcy prawnego:

  Aplikacja polega w szczególności na:

  Organy samorządu mające nadzór nad aplikacją:

  Egzamin radcowski - kończy aplikację, może być jeden raz powtórzony w razie niepomyślnego wyniku.

  Skreślenie z listy aplikantów:

  Od uchwały o skreśleniu służy odwołanie do KRRP.

  1. Samorząd radców prawnych

    1. Istota samorządu radców prawnych

  Radcowie są zorganizowani na zasadzie samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:

  Nadzór nad działalnością samorządu wykonuje Minister Sprawiedliwości.

  Pozycja samorządu - jest on niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.

  Organami samorządu są:

  Członkami organów mogą być tylko radcowie prawni.

  Wybory do organów:

  Uchwały organów samorządu są podejmowane w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

  Zadania samorządu to w szczególności:

  1) udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych,

  2) reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych,

  3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa,

  4) przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych,

  5) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,

  6) prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

  Nadzór Ministra Sprawiedliwości:

  Finansowanie samorządu:

  1) ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych,

  2) z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków.

   1. Organy okręgowe

  Tworzą ją radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu; teren działania OIRP jest określany w uchwale KRRP. Okręgowymi organami samorządu są:

  Okręgowa izba radców prawnych - tworzą ją radcowie prawni i aplikanci zamieszkali na terenie danego okręgu.

  Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych:

  1) ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych,

  2) wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady,

  3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór,

  4) ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,

  5) uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby,

  6) dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów,

  7) odwołanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów,

  8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych,

  9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,

  10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1.

  Możliwe jest także zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych - przez radę OIRP (w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu wniosku):

   1. z własnej inicjatywy

   2. na wniosek KRRP

   3. na wniosek swojego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej

   4. na wniosek 1/3 członków okręgowej izby radców prawnych.

  Rada OIRP - kieruje działalnością izby. Jej organem wykonawczym jest prezydium, składające się z:

  Zakres działania rady:

  1) reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych,

  2) doskonalenie zawodowe radców prawnych,

  3) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,

  4) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

  Okręgowa komisja rewizyjna - przeprowadza kontrolę działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

  Okręgowy sąd dyscyplinarny - rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków OIRP wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania od ostrzeżeń udzielonych przez dziekana OIRP. Od jego orzeczeń przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

   1. Organy krajowe

  Krajowy Zjazd Radców Prawnych, jest zwoływany przez KRRP - udział w nim biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych, oraz z głosem doradczym:

  Uprawnienia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych:

  1) wybór prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ,

  2) wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

  3) uchwalenie wytycznych działania samorządu i jego organów,

  4) określenie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu,

  5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,

  6) uchwalenie zasad etyki radców prawnych,

  7) ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu.

  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych - jest zwoływany przez KRRP w ciągu 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie zjazdu:

  Krajowa Rada Radców Prawnych - tworzą ją radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie kraju. Stanowią ją prezes i członkowie wybrani przez KZRP oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia okręgowych izb, po jednym z każdej izby. Organem wykonawczym KRRP jest jej prezydium, które składa się z prezesa i wybranych przez Krajową Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

  Zakres działania KRRP:

  1) reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji,

  2) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych,

  3) koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

  4) uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej,

  5) wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych,

  5a) wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków,

  6) rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych,

  7) koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych,

  8) uchwalanie regulaminów:

  a) działalności samorządu i jego organów,

  b) zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,

  c) odbywania aplikacji radcowskiej i składania egzaminu radcowskiego oraz pokrywania kosztów aplikacji radcowskiej i ustalania ich wysokości,

  d) prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich,

  8a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych,

  8b) ustalanie zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów radcowskich,

  9) tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego zasięgu,

  10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu,

  11) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych.

  Wyższa Komisja Rewizyjna: zajmuje się kontrolą działalności finansowej Krajowej Rady Radców Prawnych.

  Wyższy Sąd Dyscyplinarny - rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, oraz jako pierwsza instancja - sprawy dyscyplinarne członków KRRP i rad okręgowych izb radców prawnych (odwołania od tych rozstrzygnięć rozpatruje ten sam sąd w innym składzie).

  1. Odpowiedzialność dyscyplinarna

  Radcowie i aplikanci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za:

   1. zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego,

   2. czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego.

  Tej odpowiedzialności nie podlegają czyny naruszające przepisy dotyczące porządku i dyscypliny pracy określone w Kodeksie pracy.

  Kary dyscyplinarne to:

  1) upomnienie,

  2) nagana z ostrzeżeniem,

  3) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat (nie stosuje się do aplikanta; obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu)

  3a) kara pieniężna nie niższa od połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za miesiąc poprzedzający datę orzeczenia dyscyplinarnego i nie wyższa od pięciokrotności tego wynagrodzenia,

  4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantów radcowskich - wydalenie z aplikacji.

  Obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.

  W przypadku przewinień mniejszej wagi dziekan może udzielić radcy lub aplikantowi ostrzeżenia, od którego przysługuje odwołanie od okręgowego sądu dyscyplinarnego.

  W sprawach dyscyplinarnych orzekają:

  Jeżeli czyn jest jednocześnie przedmiotem postępowania karnego, to toczy się od niego niezależnie, ale może być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

  Postępowanie wszczyna się na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

  Przedawnienie - nie można wszczynać postępowania, jeżeli od popełnienia czynu minęły 3 lata, a w przypadku nadużycia wolności słowa - 6 miesięcy. Jeżeli czyn ma jednocześnie znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne.

  Zatarcie ukarania karą zawieszenia prawa do wykonywania zawodu - po 5 latach od upływu okresu zawieszenia.

  12


  Pobierz dokument
  szczegolowe.i.bardzo.przejrzyste.opracowanie.doc
  Rozmiar 113 KB

  Wyszukiwarka