Analiza finansowa - wykłady całość st, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz I, Analiza fnansowa

Pobierz dokument
analiza.finansowa.wyklady.calosc.st.fir.ue.doc
Rozmiar 459 KB

Analiza finansowa - wykład

14.10.2010

Egzamin: pytania otwarte, czy rozumiemy zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

Literatura:

 1. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

 2. T. Wiśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej

 3. H. Buk: Sprawozdawczość i analiza finansowa

 4. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa wyd. AE Katowice

Analiza finansowa - zajmuje się oceną finansową stanu działalności przedsiębiorstwa, tj. ocena wielkości ekonomicznych będących konsekwencją przeszłych i planowanych zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Najogólniej jej rola polega na przygotowaniu informacji zarówno z otoczenia jak i wewnętrznych obszarów działania przedsiębiorstwa dla podejmowania decyzji finansowych. Można to rozpatrywać w aspekcie tzw. Triady informacji której schemat przedstawia się następująco:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Analiza może być prowadzona w dwóch wzajemnie powiązanych układach jako:

Analiza retrospektywna pozwala na przygotowanie podstaw do formułowania warunków przyszłych decyzji i wyznaczanie scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa z równoczesną oceną i weryfikacją słuszności decyzji podejmowanych w przeszłości.

Analiza prospektywna pozwala ocenić perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, jego zdolności do rozwoju, niezbędne zmiany strukturalne, konstrukcję scenariuszy zmian w różnych warunkach funkcjonowania, z równoczesnym uwzględnieniem zmiennej wartości pieniądza w czasie

Analiza prospektywna może być prowadzona w dwóch układach jako:

Analizę prospektywną można rozpatrywać również w aspekcie koncepcji strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, wynikającej z:

Analiza retrospektywna pozwala na ocenę:

Ad. a

Ad. b

Problem równowagi finansowej może być rozumiany z uwzględnieniem głownie oceny w zakresie:

Klasyfikacja metod analizy finansowej:

Kryterium

Metodologia

Ogólne

Specyficzne

Kolejność badań

Analiza dedukcyjna

Analiza indukcyjna

Etapy analizy

Analiza porównawcza

Metoda przyczynowa

Formy opisu

Analiza jakościowa

Analiza ilościowa:

 • Metody deterministyczne

 • Metody stochastyczne

Podmiotowa struktura informacji analitycznej

 1. Właściciele i zarząd

  1. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu w ramach akceptacji ryzyka

  2. Ocena dalszej strategii postępowania

  3. Wybór kierunku bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem

 2. Wierzyciele

  1. Ocena zagrożenia interesów i ryzyka wierzyciela

  2. Ocena wiarygodności kredytowej

  3. Wyznaczenie oczekiwanej stopy zwrotu dostosowanej do podjętego ryzyka

 3. Potencjalni inwestorzy

  1. Element wybory strategii inwestowania

  2. Element analizy fundamentalnej

  3. Ocena ryzyka inwestycyjnego

 4. Partnerzy rynku

  1. Ocena pozycji konkurencyjnej

 5. Instytucje rynku kapitałowego

 6. Instytucje kontroli finansowej i agendy państwa

  1. Prawidłowość wywiązania się z zobowiązań wobec państwa

  2. ..

Do podstawowych sprawozdań finansowych stanowiących specyficzne zbiory informacji należą:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Treść podstawowych sprawozdań finansowych (ogólna charakterystyka):

 1. Bilans uwzględnia:

 • Rachunek zysków i strat uwzględnia: