Procedury postepowania podczas wybranych zagrozen WORD, SGSP, różne

Pobierz dokument
procedury.postepowania.podczas.wybranych.doc
Rozmiar 224 KB


Procedury postępowania podczas wybranych zagrożeń.

Terroryzm

Jest to w ostatnich latach dość szeroko stosowany w różnych celach i z różnymi skutkami. To działanie pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem porządku prawnego i podjęte w celu wymuszenia od władz państwa i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń. Począwszy od celów politycznych a skończywszy na celach typowo przestępczych.

Charakteryzuje się skrytością przygotowania, tajemnicą, brutalnością i gwałtownością. W wyniku działań terrorystycznych poszkodowaniu ulegają wszyscy licząc od najmłodszych kończąc na najstarszych. Walka z terroryzmem spędza sen z powiek wielu politykom, biznesmenom władzom wielu krajów. Dlatego też musi być ona bezwzględna skuteczna i stanowcza

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia aktu terroru.( wykres)

Schemat współdziałania przy wystąpieniu aktu terroryzmu.(wykres)

Rejon Gazowniczy i Energetyczny

Celem zadania przewodniczącego Zespołu Reagowania Kryzysowego jest:

Zadania jednostek ratowniczych:

Czynności wykonywane przy wystąpieniu aktu terroryzmu:

PCZK :

- przyjęcie informacji o zagrożeniu

- weryfikacja informacji i przekazanie jej do PSP, Policji, Pog. Ratunkowego, szpitali, zakładów energetycznych i gazowych.

- organizacja sztabu akcji koordynacja działań ratowniczych

- udział w pracy sztabu

- powiadamianie STAROSTY

- przekazanie informacji mediom

- powiadomienie WCZK/dyrektora wydz.WZKOLiSO

Policja

Pogotowie ratunkowe

wydzielenie sił i środków do działań

udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym

transport poszkodowanych do szpitali

zabezpieczenie medyczne służb ratowniczych

udział w pracach sztabu akcji

Szpitale

PSP

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne

Rejon Gazowniczy

udział w pracach sztabu akcji

wykonanie poleceń kierującego akcją

Rejon Energetyczny

wykonanie poleceń kierującego akcją

przywrócenie dopływu energii w miejscach jej

braku

udział w pracach sztabu akcji

Demonstracje i zamieszki.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia demonstracji lub zamieszek.(WYKRES)

Schemat współdziałania przy wystąpieniu demonstracji lub zamieszek.(WYKRES)

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

podjęcie (w pierwszej kolejności) rozmów negocjacyjnych mających na celu rozładowanie napięcia uczestników i ich rozejścia się;

powiadomienie wszystkich jednostek ratowniczych;

zabezpieczenie demonstracji o charakterze pokojowym;

zabezpieczenie osób trzecich przed utrata zdrowia
i mienia.

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

niesienie pomocy rannym i poszkodowanym;

zabezpieczenie terenu wydarzeń;

likwidacja skutków tych wydarzeń.

Czynności wykonywane przy wystąpieniu demonstracji lub zamieszek.

PCZK:

przekazanie sygnału do Pogot. Rat., PSZOZ, PSP, Rej. Gaz., Rej. Energ., PWiK;

powiadomienie starosty;

powiadomienie WCZK oraz Dyrektora WZKOLiSO UW;

koordynacja działań służb ratowniczych;

udział w pracach sztabu akcji.

Policja:

Przy zgromadzeniu legalnym:

- nawiązanie kontaktu z organizatorem celem uzgodnienia sposobu postępowania i organizacją zabezpieczenia, w tym:

-zabezpieczenie właściwej organizacji ruchu drogowego;

Przy zgromadzeniu nielegalnym:

- realizacja czynności operacyjno dochodzeniowych.

Przy zajęciu obiektu użyteczności publicznej:

Pogotowie Ratunkowe:

ZOZ:

PSP:

PWiK:

Rejon. Energ. I Gazown. :

UWAGA!!!

Wszystkie komunikaty dla mediów oraz kontakty z nimi utrzymuje Policja poprzez swój dział prasowy.

Wybuch gazu

Ma przebieg bardzo gwałtowny i niebezpieczny. Siła wybuchu w zależności od źródła wybuchu np.. Instalacja lub butla posiada siłę ogromnego rażenia niszcząc na swej drodze napotkane przeszkody. Fala uderzeniowa powstaje przy wybuchu i rozchodzi się promieniowo od centrum wybuchu na zewnątrz

Charakteryzuje się tym, że wybuch jako taki jest zdarzeniem jednostkowym, jednak z uwagi na ilość poszkodowanych przybiera on postać masową.

Procedura postępowania w przypadku wybuchu gazu.WYKRES!!!

Celem zadania przewodniczącego zespołu reagowania kryzysowego jest:

Zadania jednostek ratowniczych:

Czynności wykonywane podczas wybuchu gazu:

PCZK:

- przyjęcie informacji o zagrożeniu od Policji, PSP, Pog. Ratowniczego

- organizacja sztabu akcji

- udział w pracy sztabu

- koordynacja działań służb ratowniczych

- powiadamianie STAROSTY

- alarmowanie, ostrzeganie

- przekazanie informacji mediom

- powiadomienie WCZK/dyrektora wydz.WZKOLiSO

PSP

- przyjęcie informacji i przekazanie do Policji,Pog. Ratunkowego

Pogotowie ratunkowe

Policja

- przyjęcie inf. z PCZK i przekazanie do Policji i Pog. Ratunkowego

Rejon Gazowniczy, zakład Energetyczny, PWiK.

Katastrofy komunikacyjne.

Procedury postępowania podczas katastrofy komunikacyjnej.WYKRES!!

Schemat postępowania podczas wystąpienia katastrofy komunikacyjnej.WYKRES!!

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

Czynności wykonywane przy katastrofie komunikacyjnej:

PCZK:

PSP:

- przekazanie informacji do Policji, Pogotowia;

Policja:

Pogotowie Ratunkowe:

Służby komunalne:

Skażenie chemiczne

W zależności od rodzaju środka skażającego i miejsca występowania będzie charakteryzować się dużym lub małym obszarem, może być na szlaku komunikacyjnym typu droga, szlak kolejowy, rejon rurociągu. Skażeniu ulega środowisko naturalne i ludzie znajdujący się w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem chemicznym lub przebywający w pobliżu zdarzenia.

- Katastrofa taka wymaga powiatowych, a jeśli to nie wystarcza, wojewódzkich sił ratowniczych.

Procedury postępowania podczas skażenia chemicznego.WYKRES!!

Schemat współdziałania przy wystąpieniu skażenia chemicznego WYKRES!!

Celem zadania przewodniczącego zespołu reagowania kryzysowego jest:

- realizacja pomocy przed lekarskiej i lekarskiej poszkodowanym oraz zagrożonym

Zadania jednostek ratowniczych

- udrażnianie szlaków komunikacyjnych

Czynności wykonywane przy skażeniu chemicznym:

PCZK :

- przyjęcie informacji

- weryfikacja informacji i przekazanie jej do PSP, policji, gminy.

- powiadamianie STAROSTY

- alarmowanie, ostrzeganie

- przekazanie informacji mediom

- powiadomienie WCZK/dyrektora wydz.WZKOLiSO w przypadku dużego rozmiaru katastrofy

- przekazanie inf. Do WCZK

PSP

- przyjęcie informacji i przekazanie do sekcji ratownictwa chemicznego

Pogotowie ratunkowe

Szpitale

Sekcja ratownictwa chemicznego

Policja

- dochodzenie po katastrofie

Rejonowy oddział zarządu melioracji i urządzeń wodnych:

PWiK PGKiM

Polski Czerwony Krzyż

WOPR

Telekomunikacja Polska

PKP PKS

Radio i telewizja

Zagrożenie radiacyjne.

Procedura postępowania podczas zagrożenia radiacyjnego.WYKRES!!

Schemat współdziałania przy wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego.WYKRES!!

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

Czynności wykonywane przy zagrożeniu radiacyjnym:

PCZK:

PSSE:

MIOC:

Terenowe formacje OC:

PSP:

Pogotowie Ratunkowe:

Policja:

Wydział Oświaty:

Telekomunikacja:

Media:

Jednostki Wojskowe:

Powódź

Akumulacja wody w zbiornikach wodnych oraz ciekach wodnych i przelanie się jej nadmiaru na przyległe tereny zalewowe. Przez tereny zalewowe rozumie się tereny sąsiadujące z korytem rzeki lub strumienia z oceanem, jeziorem czy innym zbiornikiem wodnym, podatnym na powódź.

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

- przekazanie inf. do miejsko- gminnego komitetu przeciwpowodziowego, KPPSP,KP Policji

- podjęcie działań ratowniczych

- zapewnienie spójności i koordynacji tych działań

- realizacja przedsięwzięć z udziałem pomocy lekarskiej i weterynaryjnej

- zwrócenie się o pomoc do wojewódzkich sił ratowniczych i do sąsiednich powiatów

Procedury postępowania podczas powodzi.WYKERS!!

Schemat współdziałania przy wystąpieniu powodziWYKERS!!

Zadania jednostek ratowniczych :

- ewakuacja z terenu zagrożonego ludzi, zwierząt i sprzętu

- zabezpieczenie pozostawionego dobytku i mienia

- przygotowanie wcześniej miejsc tymczasowego pobytu ewakuowanych

- pomoc rannym i chorym wraz z ich hospitalizacją

- dowóz żywności i zaopatrzenia medycznego w miejsca zagrożone i miejsca o dużym zagęszczeniu ludności

- czuwanie i niedopuszczenie do wybuchu epidemii

- zabezpieczenie tamy i innych urządzeń hydrotechnicznych

- usuwanie innych skutków powodzi

- likwidacja ognisk zapalnych chorobowych

Czynności wykonywane w przypadku powodzi.

PCZK:

- przyjęcie sygnału o zagrożeniu

- weryfikacja informacji i przekazanie jej do PSP, policji, wojska, pog. Rat.

- powiadamianie STAROSTY

- alarmowanie, ostrzeganie

- współdziałanie z gminnym Komitetem P. Powodziowym

- przekazanie informacji mediom

- powiadomienie WCZK/dyrektora wydz.WZKOLiSO

- udział w pracach sztabu akcji

Komitet przeciwpowodziowy

- przyjęcie sygnału z PCZK

- zorganizowanie sztabu akcji, organizowanie i kierowanie akcją.

- zapewnienie specjalistów i sprzętu

- zapewnienie odzieży, wyżywienia i pomocy materialnej poszkodowanym.

- zorganizowanie dozorów terenów zalewowych, napraw obwałowań i urządzeń

- zapewnienie materiałów i sprzętu

- likwidacja skutków powodzi

- komunikowanie społeczeństwa

PSP

- przyjęcie informacji PCZK

Policja

Pogotowie ratunkowe

Państwowe Służby Sanitarno Epidemiologiczne.

Wojsko

OC

Wydział ochrony środowiska

Gradobicia, deszcze, nawałnice, śnieżyce, wichury i inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Charakteryzują się gwałtownością występowania na wybranym obszarze lub rejonie a nawet w obrębie miasta lub gminy.

W czasie ich występowania poszkodowaniu może ulec ludność, zwierzęta oraz inne urządzenia będące bezpośrednio narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

- zakłóceniu może ulec transport kolejowy i drogowy, łączność przewodowa i inne dziedziny życia.

Procedury postępowania w przypadku gradobicia ,gwałtownego deszczu,nawałnicy, śnieżycy, wichury itp

Schemat współdziałania przy wystąpieniu gradobicia ,gwałtownego deszczu,nawałnicy, śnieżycy, wichury itp.

Celem zadania przewodniczącego zespołu reagowania kryzysowego jest:

- realizacja pomocy przed lekarskiej i lekarskiej poszkodowanym oraz zagrożonym

Zadania jednostek ratowniczych

PCZK

-

PSP

- przyjęcie informacji i przekazanie do GOSP

Pogotowie ratunkowe

Państwowy Zarząd Dróg

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PWiK

PGKiM

Rejon Energetyczny

- otrzymanie sygnału PCZK

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej

Wydział Ochrony Środowiska

- otrzymanie sygnału PCZK

Wydział Komunikacji

Rejon gazowniczy

Szpitale

Epidemia.

Procedury postępowania podczas wystąpienia epidemii.

Schemat współdziałania przy występowaniu epidemii.

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

PCZK:

PSSE:

* kierownikowi oddziału Higieny Pracy,

* kierownikowi laboratorium;

Pogotowie Ratunkowe:

ZOZ:

PCK:

Policja:

PSP:

Wydział Oświaty:

Media:

PKP/PKS:

Epizootie.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia epizootii.

Schemat współdziałania przy wystąpieniu epizootii.

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

Czynności wykonywane w przypadku wystąpienia epizootii.

PCZK:

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

* kadry kierowniczej,

* urzędów gmin i miast,

* punktów skupu zwierząt rzeźnych i dziczyzny,

* ubojni i przetwórni mięsa,

* mleczarni i zlewni mleka,

* punktów kopulacyjnych,

* inseminatorów,

* zakładów utylizacji i zbiornic padlin,

* schronisk dla zwierząt,

* punktów skupu niejadalnych surowców zwierzęcych,

* dużych gospodarstw hodowlanych;

PSSE:

Nadleśnictwa:

Policja:

Pożar przestrzenny lasu

Niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym obejmujący wiele obiektów np.. Pożar lasów.

Procedury postępowania w przypadku pożaru przestrzennego lasu.

Schemat współdziałania przy wystąpieniu pożaru przestrzennego lasu.

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

Czynności wykonywane w przypadku wystąpienia pożaru przestrzennego lasu.

PCZK:

PSP

- przyjęcie informacji z Gminy, policji, PCZK, Nadleśnictwa

policja

Nadleśnictwo

Pogotowie ratunkowe

Uwaga!!!

Wszystkie komunikaty dla mediów oraz kontakt z nimi utrzymuje Policja prze swój dział prasowy.

Zakłócenia w telekomunikacji.

Procedury postępowania w przypadku zakłóceń w telekomunikacji.

Schemat współdziałania podczas wystąpienia zakłóceń w telekomunikacji.

Celem zadania przewodniczącego ZRK jest:

Zadaniem jednostek ratowniczych jest:

Czynności wykonywane w przypadku wystąpienia zakłóceń w telekomunikacji.

PCZK:

Rejonowa Telekomunikacja:

Policja:

przyjęcie sygnału z PCZK;

PSP:


Pobierz dokument
procedury.postepowania.podczas.wybranych.doc
Rozmiar 224 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
procedura postepowania podczas przyjecia posilkow dostarczanych przez firma cateringowa, organizacja
2010 Procedura Postepowania Podczas Kontuzji
procedury postepowania nauczycieli w sytuacji zagrozenia dzieci i mlodziezy demoralizacja
Procedury postępowania przy zagrożeniach skażeniami i zakażeniam, Skażenie promieniotwórcze, SKAŻENI
Procedury postępowania przy zagrożeniach skażeniami i zakażeniam, Uwolnienie niebezpiecznych środków
Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dziec
Grill - procedura postępowania
Powrót więźniów na rynek pracy, ✿Moje CHOMICZKI ✿, # prace word, pedagogika, różne
Procedura postepowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji
postepowanie podczas iniekcji podskornych
Wybrane przykłady stali stopowych, różne przeróżne, 4Misiek
Procedura-postepowania-z-odpadami-medycznymi, Opiekun medyczny, Prace
GIS Wykorzystanie w PSP autoryzacja, SGSP, różne
PROCEDURA postepowania z niebezpoiecznymi materiałami, BeHaPe, Procedury
Procedura postępowania z brudną bielizną, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
procedura postepowania w czasie sytuacji nadzwyczjnych, Pilot wycieczek
procedura postepowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, organizacja-pracy

więcej podobnych podstron