PODSTAWY EDUKACJI MATEMATYCZNEJ - wykłady, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Podstawy matematyki w kl. I-III

Pobierz dokument
podstawy.edukacji.matematycznej.wyklady.doc
Rozmiar 216 KB

PODSTAWY EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W KLASACH POCZĄTKOWYCH

Wykład 1.

Kogo i po co uczę?

Czego uczę?

Jak uczę?

Edukacja matematyczna stanowi jedną całość od pierwszej klasy szkoły podstawowej do matury.

4 główne okresy rozwoju matematyki:

 1. Narodzin: uporządkowane rzemiosło rachowania i mierzenia, konkretność

 2. Matematyki elementarnej (wielkości stałych):

- oderwanie się od konkretności pojęcia liczby i kształtu (abstrahowanie I poziomu)

- wprowadzenie dedukcji jako podstawowej metody myślenia matematycznego oraz aksjomatyzacji jako bazy do uporządkowania wiedzy

 1. Wielkości zmiennych: postępująca abstrakcja, uściślenie i porządkowanie wiedzy matematycznej

Historyczny rozwój matematyki:

Początek aksjomatyzacji:

Na początku swego rozwoju matematyka była po prostu zbiorem rozwiązań pojedynczych, konkretnych zadań.

Od czasów Euklidesa zaczęła stawać się zorganizowanym wewnętrznie systemem.

OD PYTANIA JAK? PRZESZŁA DO PYTANIA DLACZEGO?
0x01 graphic

W nowoczesnej postaci metoda aksjomatyczna znana jest dopiero od XIX w. przyjmując postać metody aksjomatyczno - dedukcyjnej:

Jak jest zbudowana metoda aksjomatyczna?

Pewne pojęcia przyjmuje się bez określenia, są to pojęcia pierwotne.

Każde pojęcie, które nie zostało zaliczone do pojęć pierwotnych musi być zdefiniowane.

Idea metody polega na tym, że zamiast wyjaśniania czym są przedmioty które się bada, należy wyliczyć jedynie wartości tych przedmiotów.

Właściwości te podaje na początku jako aksjomaty rozważanej teorii.

Każda inna własność, która nie została zaliczona do aksjomatów, jest stwierdzeniem, które musi być udowodnione, wydedukowane zgodnie z prawami logiki.

Wykład 2.

Poznawanie matematyki, tworzenie jej pojęć, przebiega przez 5 etapów:

 1. WZROKOWY (spostrzeżeniowy)

Rozumowanie bazuje na manipulacji przedmiotami kierując się ich wyglądem i ujęciem całościowym.

 1. OPISOWY

Spostrzeganie przedmiotu jest analityczne, ukierunkowane na wyodrębnienie składowych części i ich własności. Struktura rozumowania przejawia się w porządkowaniu przedmiotów według wspólnych cech i prowadzi do tworzenia klas pojęciowych. Opisy przedmiotu są już dokładne, zwięzłe, a język buduje uogólnienia.

 1. LOGICZNY

Koncentracja na ujawnianiu relacji, związków między własnościami obiektów i klas obiektów. Rozumowanie oparte na regułach logicznych, a nie na empirycznym doświadczeniu. Struktura rozumowania oparta na dedukcji z przyjętych przesłanek.

ARYTMETYKA I ALGEBRA

GEOMETRIA

KLASA I

Liczba jest nierozłączna ze zbiorem konkretnych przedmiotów, którego dotyczy.

Działania wykonuje się bezpośrednio na zbiorach tych przedmiotów.

Figury geometryczne rozważane są jako pewne całości związane z konkretnymi przedmiotami i rozróżniane tylko ze względu na kształt.

KLASA II-III

Liczby oderwane są od konkretnych przedmiotów i zapisywane w określonym systemie numeracji.

Własności działań są odkrywane indukcyjnie.

Figury geometryczne są nośnikami swoich własności i są rozpoznawane wg tych własności.

Figury nie są definiowane lecz opisywane.

Figury i ich własności nie są jeszcze uporządkowane logicznie.

DWA ZASADNICZE SPOSOBY MYŚLENIA O NAUCZANIU

1..Behawiorystyczny (tradycyjny) - istota: bezpośredni przekaz kulturowy.

Wiedza rozumiana jest jako zewnętrzna i jest zbiorem „skończonym”.

Wykład 3.

O ROZWOJU DZIECKA

Wg Piageta:

Rozwój umysłowy:

- przebiega na kontinuum w ustalonym porządku

- każda struktura i każda zmiana wnikają logicznie ze stanów poprzednich i są z nimi zintegrowane

- zmiany w rozwoju są stopniowe i nigdy nie są gwałtowne, schematy poznawcze sa krok po kroku konstruowane i rekonstruowane

- każdy postęp, każdą nową konstrukcje cechuje jakość, odmienne rozumienie

Stadia rozwoju struktur poznawczych:

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
wiek 2 6, 7 11, 12

Rozwój opiera się na współdziałaniu dwóch procesów:

 1. ASYMILACJA - kiedy nowe treści są włączane do istniejących schematów (zmiany ilościowe)

(przekształcenie otoczenia by dopasować go do własnej struktury)

 1. AKOMODACJA - tworzenie nowych schematów lub modyfikacja starych (zmiany jakościowe)

OKRES PRZEDOPERACYJNY

W tym stadium rozwija się przede wszystkim myślenie konkretno - wyobrażeniowe, oparte na mechanizmie interioryzacji.

Rozwija się funkcja symboliczna.

 1. Cechy:

- Rozumowanie zdominowane przez percepcję. Myślenie dokonuje się za pomocą obrazów, z przewagą sytuacji statycznych nad przekształceniami.

- W konflikcie: percepcja a rozumowanie, zwycięża percepcja.

- Czynności są nieodwracalne.

 1. Centracja - czyli skupienie dziecka na jednym tylko aspekcie problemu.

 2. Egocentryzm myślenia - poznawanie świata wyłącznie z własnej perspektywy.

Konsekwencje:

OKRES OPERACJI KONKRETNYCH

Najważniejsze osiągnięcie: konstrukcja operacji.

Operacja to czynność:

Umożliwia łączenie przeciwstawnych czynności w jedną całość

Może łączyć się w całościowe systemy.

 1. Cechy:

- Zachowanie stałości (niezmiennika) mimo obserwowanych zmian.

Tę zdolność uważa się za dowód pojawienia się operacji na poziomie struktur konkretnych.

- Procesy rozumowania staja się logiczne: w sytuacji konfliktu między percepcją, a rozumowaniem, sądy opierają się na rozumowaniu.

- Odwracalność pozwala na korygowanie myślenia

Badanie operacyjności rozumowania w innym zakresie:

 1. Badanie operacyjności rozumowania w zakresie stałości długości.

 2. Badanie operacyjności rozumowania w zakresie stałości ilości tworzenia.

 3. Badanie operacyjności rozumowania w zakresie stałości cieczy.

W systemie operacji konkretnych tworzą się dwie ważne dla matematyki struktury logiczne:

 1. SZEREGOWANIE - podstawa: dostrzeganie różnic i umiejętność rozmieszczania zestawu elementów na jakimś wymiarze.

 2. KLASYFIKACJA - podstawa: dostrzeganie podobieństw i umiejętność grupowania przedmiotów według nich.

STADIUM OPERACJI FORMALNYCH: rozumowanie hipotetyczno - dedukcyjne.

Najważniejsze cechy charakteryzujące przejście do operacji formalnych:

Podstawową strukturą wprowadzającą w świat tego co „możliwe” jest kombinatoryka

Przedmiotem poznawania staje się nie tylko to co jest lub było, ale także to, co „może być”.

Następuje:

- Uwolnienie myślenia od bezpośredniego doświadczenia.

- Zdolność do rozwiązywania problemów hipotetycznych oraz słowno-pojęciowych:

Dzieci potrafią rozwiązywać problemy w umyśle z pomocą systematycznego testowania zbioru hipotez i równocześnie badania ich wzajemnych zależności.

- Uzależnienie się formy rozumowania od jego treści (jeżeli znam operację, to mogę ją przeprowadzić na dowolnych treściach).

Podstawowe schematy operacyjne tego okresu to:

JEROME S. BRUNER

3 SYSTEMY REPREZENTACJI

ENAKTYWNA

0x08 graphic
(przez działanie)

Wykonywanie konkretnych czynności na przedmiotach

Wiedza o czymś zawarta w konkretnym działaniu

IKONICZNA

0x08 graphic
(przez obraz)

Przedmioty wyobrażone i ich własności przedstawione są w postaci rysunku, schematu.

SYMBOLICZNA

0x08 graphic
(przez słowo i symbole matematyczne)

Ustalony kod symboliczny, opis słowny i formuły matematyczne

Typy reprezentacji maja charakter preferencyjny: z żadnej z nich nie wychodzimy na zawsze.

Rozwój polega na opanowaniu kolejno tych 3 form reprezentacji wraz z umiejętnością przekładu każdego z nich na pozostałe.

Wykład 4.

Piaget: 2 rodzaje pojęć

Wiedza:

 1. Fizyczna

 2. Logiczno- matematyczna

Pojęcie:

 1. Fizyczne ( przyrodnicze) - statyczne pojęcia, odzwierciedlające cechy samych przedmiotów

 2. Logiczno - matematyczne - powstają w wyniku zinternalizowania własnych działań wykonanych na przedmiotach

Pojęcia matematyczne powstają nie w wyniku abstrakcji od cech przedmiotów, ale w wyniku abstrakcji do cech ludzkiego działania z tymi przedmiotami.

Poznanie jest tu wyprowadzone z czynności, a nie z samych przedmiotów.

Stanowią raczej schematy aktywności, schematy wykonywania pewnych operacji wg określonego przepisu, schematy przekształcania przedmiotów i stosunków między nimi.

Nauczanie czynnościowe

Czynnościowe nauczanie matematyki to takie postępowanie dydaktyczne, które stale i konsekwentnie uwzględnia operatywny charakter matematyki równolegle z psychologicznym procesem interioryzacji prowadzącym do czynności konkretnych poprzez wyobrażenie do operacji abstrakcyjnych.

Czynnościowe nauczanie wymaga od nauczyciela:

 1. Świadomości matematycznej istoty związków i operacji tkwiących w kształtowanych pojęciu, umiejętności.

 2. Zaplanowanie różnego rodzaju sytuacji, które pozwolą uczniowi przebyć drogę oparta na interioryzacji, prowadzącą do czynności konkretnych, poprzez wyobrażone do abstrakcyjnych.

Szeregowanie i klasyfikowanie przedmiotów

SZEREGOWANIE:

- podstawowa czynność umysłowa: porównywanie

- podporządkowanie jednorodnych obiektów na podstawie różnic między nimi

- jego istotą jest umiejętność umysłowego rozmieszczania zestawu elementów na jakimś przysługującym im wymiarze (długość, objętość, ciężar)

- rozwój umiejętności szeregowania związany jest ze zdolnością wyobrażenia sobie czynności, do uszeregowania elementów całej serii w myśli

- w szeregowaniu operacyjnym dziecko potrafi wyobrazić sobie przewidywane miejsce każdego elementu w szeregu

Etapy rozwoju:

 1. Klasyfikacja i klasyfikowanie.

KLASYFIKACJA (podział zbioru) - logiczny podział pewnego zbioru elementów na podzbiory, spełniający warunki:

 1. Sumą (mnogością) wyróżnionych podzbiorów jest dany zbiór

 2. Każde 2 podzbiory są rozłączne

 3. Wyróżnione podzbiory są niepuste

KLASYFIKOWANIE (podział zbioru na klasy) - opiera się na łączeniu elementów w klasy na podstawie związków zachodzących między nimi (podobieństw, wspólnych cech, warunków)

Podstawa: cechy sprzeczne

Podstawa: cecha ogólna i jej odmiany

Etapy rozwoju:

- tworzenie „zbiorów figuratywnych”

- etap przejściowy: tworzenie par, ciągów, kompleksów (4-5 r.ż.)

- klasyfikacja empiryczna: tworzenie kolekcji, klasyfikacja według jednego kryterium (wyczerpująca, ale bez rozumienia zawiązania się klas - wiek ok. 6-7 r.ż.)

- klasyfikacja operacyjna: klasyfikacja hierarchiczna - rozumienie relacji między klasami oraz podklasami, zdolność przewidywania kryteriów klasyfikacyjnych, dostrzeganie możliwości zmiany kryterium, zdolność do budowanie klasyfikacji hierarchicznych (ok. 8 r.ż.)

Po co dziecku zdolność klasyfikowania?

0x08 graphic
zbiór klasyfikowanie

0x08 graphic
0x08 graphic
klasyfikacja pojęcie

Tworzenie klasy pojęciowej to jeden ze sposobów wprowadzania (konstruowania) pojęcia.

Klasę pojęciowa otrzymujemy tworząc zbiory elementów spełniających określony warunek (jeden lub więcej) i nadając jego elementom nazwę.

Z punktu widzenia tego warunku (wyróżnionej cechy) przedmioty klasy uważamy za równoważne.

Elementy zbioru - klasy pojęciowej- wybiera się z pewnego z góry ustalonego zbioru (nawet jeśli występuje on niejawnie).

Uświadomienie sobie istnienia zbioru, z którego wybiera się elementy konstruowanego zbiory - klasy- pozwala na włączenie utworzonej klasy do klasy nadrzędnej.

Klasyfikowanie przedmiotów

Umiejętności przygotowujące: postrzeganie i nazywanie cech przedmiotów.

Klasyfikowanie - klasyfikacja jednostopniowa, typ zagadnień i używanych pojęć

Założenie: dane jest podstawowe uniwersum obiektów do klasyfikowania

Wyodrębnienie zbioru bez zwracania uwagi na jego dopełnienie.

Wyodrębnienie zbioru i jego dopełnienia w sposób symetryczny.

Podział uniwersum na podzbiory rozłączne.

Klasyfikowanie umiejętności wstępne:

Tworzenie grup (zbiorów) przedmiotów według wybranego kryterium

Ważne ćwiczenia:

Klasyfikacja - umiejętności podstawowe

 1. Klasyfikowanie (podział) dowolnego zbioru przedmiotów:

- klasyfikacja dwudzielna

- podział na dowolną liczbę podzbiorów

- zauważanie związków między zbiorem a podzbiorem (klasa a podklasą)

 1. Budowanie umiejętności:

- samodzielnego dostrzegania możliwości podziału

- dostrzeganie istnienia kilku kryteriów klasyfikacji

- próby klasyfikacji wielostopniowej

Dalszy rozwój klasyfikowania:

Wykład 5.

LICZBY NATURALNE - wieloaspektowość pojęcia

Liczby naturalne

N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

Liczby naturalne można ustawić w ciąg nieskończony, po kolei jedna za drugą. Dysponują jedynką, można otrzymać wszystkie liczby naturalne.

Zbiór liczb naturalnych jest najmniejszym zbiorem spełniającym warunki:

 1. 0 ∈ N

 2. Jeśli n ∈ N to n+1 ∈ N

Matematycy różnie definiują liczby naturalne. Przez wiele wieków aż do końca XIXw., w ogóle obywano się bez definicji.

Pierwszą aksjomatyczna definicję zbioru liczb naturalnych zaproponował G. Peano, formułując listę postulatów:

Aspekty liczby naturalnej

W edukacji wczesnoszkolnej korzystając z sytuacji rzeczywistych kształtujemy pojęcie liczby naturalnej jako syntezę 3 zasadniczych aspektów (sposobów użycia) tego pojęcia:

ASPEKT KARDYNALNY (MNOGOŚCIOWY)

U podstaw pojęcia liczby naturalnej jako liczby kardynalnej leży pojęcie równoliczności zbiorów.

ASPEKT PORZĄDKOWY

Liczba porządkowa - w sensie rozpatrywanym w klasach początkowych to:

Liczba naturalna i określająca miejsce elementu a1 przy pewnym ustawieniu elementów danego zbioru A w ciągu:

a1, a2, …, an.

ASPEKT MIAROWY

W aspekcie miarowym liczba jest miarą pewnej wielkości ciągłej czyli takiej, która może się zmieniać w sposób ciągły poprzez wszystkie wartości pośrednie.

Trudności:

 1. Pomiar jest zawsze tylko przybliżony.

 2. Wynik pomiaru może być liczbą naturalną, ale może też być liczbą wymierną, a nawet niewymierną.

 3. Wynik pomiar zależy od wyboru jednostki.

Ta sama wielkość przy różnych jednostkach ma różne miary.

INNE ASPEKTY LICZBY NARURALNEJ

Np. 5 = 3 + 2, 5 = 2 +3, 5 = (2 + 2) + 1 itp.

Np. numery telefonów

Np. dodaj 2, odejmij 3 (np. diagramy strzałkowe)

Np. pieniądze, różne systemy punktacji na konkursach

Zasady liczenia (zliczania)

 1. Zasada jednoznacznej odpowiedzialności, nazywana zasadą „jeden do jednego”

 2. Zasada ustalonej kolejności: zawsze podawaj nazwy liczb w tej samej kolejności

 3. Zasada kardynalności - ostatni wypowiadany liczebnik ma podwójne znaczenie

- oznacza ostatni liczony przedmiot

- oznacza liczbę policzonych przedmiotów

 1. Zasada abstrakcji - wymienione powyżej zasady zliczania mogą być zastosowane wg każdego zestawu elementów, nawet niejednorodnych

 2. Zasada niezależności porządkowej - elementy z dowolnego zestawu mogą być zliczane w dowolnym porządku

LICZBY NATURALNE - dodawanie i odejmowanie.

Działanie

Jeżeli każdej parze uporządkowanej (a, b) elementów należących do tego zbioru A przypiszemy jeden i tylko jeden element c tego zbioru, to mówimy, ze określimy w zbiorze A działanie.

Element c nazywamy wynikiem działania na elementach a i b.

- W klasach początkowych interesują nas 4 działania (arytmetyczne): dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, rozpatrywane w zbiorze liczb naturalnych.

- Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie są definiowane jako działania dwuargumentowe, każde z nich według pewnych zasad dwóm danym liczbom przyporządkowuje trzecią liczbę, nazywaną wynikiem działania.

DODAWANIE

Jest działaniem, której parze liczb (a, b) przyporządkowujemy liczbę:

c = a + b

wynik dodawania nazywa się sumą, dodawane liczby składnikami sumy

0x08 graphic
suma

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
a + b = c suma

składnik składnik

suma każdych 2 liczb naturalnych jest liczbą naturalną

Dodawanie i odejmowanie liczb możemy scharakteryzować w każdym z 3 aspektów: mnogościowym, porządkowym i miarowym.

DODAWANIE -suma liczb

Aspekt mnogościowy występuje na bazie aspektu kardynalnego liczby:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

L(A) = 5

L(B) = 3

L(AUB) = 5 + 3

Aspekt porządkowy sumy liczb jest widoczny w tych zadaniach w których do liczby elementów zbioru pierwszego doliczamy elementy zbioru drugiego, numerując je.

(Jaś stoi w kolejce jako piąty. Zosia stoi trzecia za Jasiem. Która w kolejce stoi Zosia?)

Aspekt miarowy np. wykorzystując długości

Biorąc klocek o długości a i dołączając do niego klocek o długości b uzyskamy „pociąg” o długości a +b.

Na osi liczbowej

Wychodząc z punktu 0 przesuwamy się o a jednostek, a następnie przesuwamy się o b jednostek i dochodzimy do punktu a +b.

Odpowiada to dodawaniu odcinków, dodawaniu wektorów.

ODEJMOWANIE

Jest działaniem, której parze licz (a, b) przyporządkowuje liczbę c taką, że b + c = a.

(liczbę a nazywamy odjemną, liczbę b odjemnikiem)

Odejmowanie różnica liczb

Odejmowanie liczb występuje w edukacji dziecka w trzech sytuacjach:

 1. Ujmowania (ubywania, zabierania, zmniejszania)

 2. Dopełniania

 3. Porównywania

Pierwsza sytuacja jest dla dziecka najłatwiejsza o od niej zaczynamy wprowadzania odejmowania.

Odejmowanie, jako ujmowanie

Korzystając z aspektu mnogościowego, różnicę liczb a, b gdzie a>b, tworzymy tak:

0x08 graphic
0x08 graphic
np.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

L (A) = 8 L (B) = 3 L (A\B) = 8-3

Aspekt porządkowy:

Przykład: Marek stoi w kolejce, jako dziewiąty. Ala stoi trzecia przed Markiem. Która w kolejce stoi Ala?

W aspekcie miarowym: ujmowanie można zinterpretować, jako skracanie Tomek miał 8 m linki i odciął z niej 3 m. Ile ma jeszcze linki?

Oś liczbowa:

Możemy mówić np. o „skokach”. Najpierw zaczynamy na osi pierwszy „skok” z punktu zerowego, o a jednostek. Miejsce lądowania odpowiada różnicy a - b.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
np.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0 5 6 7 8

Miejsce lądowania to 8-3

Odejmowanie - dopełnienie

Odejmowanie związanie z dopełnieniem jest dla dzieci znacznie trudniejsze.

Np. Adam dostał 8 zł na zakupy. Zapomniał, ile wydał, ale przeliczył resztę i zostało mu 3 zł. Ile wydał Adam?

0x08 graphic
W języku zbiorów: 8

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
zbiór wyjściowy - 8 elementów

0x08 graphic
0x08 graphic
podzbiór - 3 elementy

Ile elementów liczy zbiór dopełniający?

Zbiór poszukiwany jest różnicą 8 elementowego zbioru wyjściowego i jego 3 elementowego podzbioru. Wobec tego liczba jego elementów wynosi 8 - 3

Z dopełnieniem mamy także do czynienia w zadaniu:

Wojtek miał 3 znaczki, Adam dał mu jeszcze kilka znaczków, tak, że Wojtek ma teraz 8 znaczków. Ile znaczków dał Wojtkowi Adam?

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
W aspekcie miarowym, posługując się pojęciem odcinka zadanie na dopełnienie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: Jaki odcinek (klocek) dołączony do odcinka (klocka) o długości 3 da nam odcinek (klocek) o długości 8?

8

3 ?

Zadania na dopełnienie, jako równania

Zadanie na dopełnienie można zapisywać za pomocą równań. W naszym przykładzie jest równanie 3 + ..... = 8

Można go rozwiązać rozumując:

I sposób - Chcę wiedzieć, ile trzeba dodać do liczby 3, aby otrzymać 8.

Przecież 8 = 3 + 5! Więc szukaną liczbą jest 5

II sposób - Wymaga uświadomienia sobie, że brakujący składnik może być znaleziony przez zmniejszenie liczby 8 o szukany składnik 3, co prowadzi do zapisu 8 - 3 = 5

Prawa działań dają rozmaite możliwości ułatwiania rachunków, prostszego i szybszego uzyskania wyniku!

Jednoczesne stosowanie prawa łączności i prawa przemienności pozwala nam na sformułowanie: Przy dodawaniu można rozmaicie przedstawiać i grupować liczby np.

8 +4 +6 = 8 +10 =18

2 +7 +8 +3 = 10 +10 = 20

67 + 6 + 1 4+ 3 = 70 + 20 = 90

MNOŻENIE I DZIELENIE

Mnożenie:

Trzy podstawowe sposoby określania i przedstawiania iloczynu w klasach początkowych

 1. 0x08 graphic
  poprzez sumę jednakowych składników. Iloczyn a * b, to wynik a-krotnego dodawania liczby b

a * b = b +b +b + …. + b dla a>1

a razy

dla a = 0, 0 * b = 0

a = 1, 1 * b = b

Zalety:

-Oparcie się na znanym działaniu

-Tradycja

Wady:

-Nie można uogólnić na liczby wymierne

-Nie widać natychmiast przemienności

-Dla a = 0 i a = 1 iloczyn trzeba wprowadzać oddzielnie

2.Poprzez interpretację geometryczną - wykorzystując pole prostokąta.

Iloczyn liczb a * b jest liczbą kwadratów o długości a jednostek i szerokości b jednostek

3 + 3 + 3 + 3 + 3

5+ 5 + 5

3.W oparciu o pojęcie iloczynu kartezjańskiego. Jeżeli mamy dwa skończone zbiory

A i B mające odpowiednio a i b elementów, to iloczyn a * b jest liczbą elementów iloczynu kartezjańskiego A x B

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

a * (b + c) = a * b + a * c

6 * (10 + 4) = 6 * 10 + 6 * 4

Praktyczne stosowanie rozdzielności mnożenia, czyli kawałek po kawałku:

6 * 7 =???

3 * 7 = 21

3 * 7 = 21

6 * 7 = 42

Dzielenie:

-Jest działaniem, które parze liczb (a, b), z których druga jest różna od 0, przyporządkowuje liczbę c taką, że b * c = a

-czyli: podzielenie liczby a przez b to znalezienia takiej liczby, że b * c = a

lub c * b = a np., 15: 3 = 5 bo 3 * 5 = 15 lub 5 * 3 = 15

Liczbę a nazywamy dzielną, b dzielnikiem, c ilorazem

-dzielenie jest działaniem pozwalającym znaleźć drugi czynnik, gdy dany jest iloczyn i jeden z czynników

-z zbiorze liczb naturalnych dzielenia nie zawsze jest wykonalne

Podział i mieszczenie

Przykład 1

15 sadzonek bratków trzeba posadzić do trzech skrzynek, po tyle samo do każdej. Po ile sadzonek będzie w każdej skrzynce?

-Arytmetycznie „3 razy po ile jest 15?”

-W postaci równania 3 * x = 15

Rozwiązaniem jest iloraz 15: 3, czyli liczba 5.

Jest to typowe zadanie na podział.

W języku zbiorów:

Zbiór mający a elementów dzielimy na b podzbiorów o tej samej liczbie elementów. Pytamy: po ile elementów tego zadania sprowadza się do rozwiązania równania b * x = a

Równanie to może nie mieć rozwiązania w zbiorze liczb naturalnych

( np., gdy a = 11, b =?) Wtedy żądany rozkład danego zbioru nie jest możliwy. Jeżeli ma rozwiązanie to jest nim iloraz a : b ( przy założeniu że b nie jest równe zero)

Przykład 2

15 bratków trzeba posadzić do skrzynek tak, by w każdej były 3 bratki. Ile skrzynek trzeba przygotować?

-Arytmetycznie - ile razy po 3 jest 15?

-W postaci równania x * 3 = 15

Rozwiązaniem tego zadana jest również iloraz 15: 3, czyli liczba 5

Jest to typowe zadania na mieszczenie.

W języku zbiorów:

Zbiór mający a elementów, dzielimy na podzbiory po b elementów każdy.

Pytamy: ile będzie takich podzbiorów?

Rozwiązanie tego zadania sprowadza się do rozwiązania równania: x * b = a

Równanie to może nie mieć rozwiązania w zbiorze liczb naturalnych, wtedy żądany rozkład danego zbioru nie jest możliwy. Jeżeli ma rozwiązanie, to jest nim iloraz a : b

Czy podkreślać odrębność tych dwóch interpretacji dzielenia?

W matematyce równania b * x = a i x * b = a są równoważne, ponieważ mnożenie jest przemienne, to jeśli te równania mają rozwiązania, to mają je dokładnie to samo.

Nie mamy dwóch rodzajów ilorazu. Jest tylko jedno działanie arytmetyczne nazywamy je dzieleniem, które w praktyce może mieć dwie interpretacje konkretne.

0x01 graphic

B

A

A

B

?


Pobierz dokument
podstawy.edukacji.matematycznej.wyklady.doc
Rozmiar 216 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
pytania na egz wczesnoszkolna, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
29.11, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
13.12, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
kontr z07s1, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna,
Ocena dorobku zawodowego, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Kable sieciowe, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
sieci komp, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji p

więcej podobnych podstron