Oczyszczanie wody-1, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Wykłady

Pobierz dokument
oczyszczanie.wody.1.politechnika.wroclawska.doc
Rozmiar 384 KB

Koagulacja to proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu (układ koloidowy stanowią cząstki zdyspergowane o wymiarach 10-7 do 2*10-5 cm, mniejsze cząstki należą do roztworów właściwych, a większe do zawiesin) w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej strukturze. Istnieje koagualacja odwracalna i nieodwracalna, a także spontaniczna i wymuszona. W wyniku koagulacji może następować zjawisko żelowania, tworzenia się past i materiałów stałych, sedymentacji lub pokrywania powierzchni mieszaniny warstwą fazy rozproszonej. Cząstki mogą się łączyć z molekułami wody, co sprawia że cząstka jest bardziej stabilna(cz. Hydrofilowe), Cz. Hydrofobowe - nie łączą się z wodą. Cząseteczki występujące w wodzie mają najczęściej potencjał ujemny. (organiczne, nieorganiczne). METODY KOAGULACJI: W koagulacji rozróżniamy następujące metody: I.Metody fizyczne *naświetlanie promieniami UV (jonizującymi) *nadźwiękowianie ultradźwiękami *podwyższone temperatura *wymrażanie, *działania mechaniczne np.wytrząsanie II.Metody fizyczno-chemiczne *stosowanie elektolitu lub koloidu o przeciwnym znaku - wtym celu stosuje się koagulanty. Koagulanty - sole żelaza lub glinu (Al2(SO4)3, CHLOREK GLINU, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3, MgCO3. Proces koagulacji w warunkach technicznych: 1) dawkowanie roztworu koagulantu do oczyszczanej wody (5-10% roztwór) i mieszanie - proces szybkiego mieszania (ok. 2 min). 2) Flokulacja - proces wolnego mieszania, proces łączenia się powstałych podczas reakcji drobnych cząstek które jeszcze nie są w stanie sedymentować (bo są jeszcze za małe) czas ok. 10-20 min. 3) separacja cząstek w procesie sedymentacji. CHEMIZM KOAGULACJI stosowane są również koagulanty częściowo zobojętnione na podstawie chlorku glinu. AL2(SO4)→2AL3++3SO43- hydroliza będzie przebiegać trójstopnowo Ist.: AL3++H2O→AL(OH)2++H+ IIst. AL(OH) 2++H2O→AL(OH) + +H+ IIIst. AL(OH) ++H2O→AL(OH)3+H+ --

Al2(SO4)3+6H2O→2AL(OH)+3H2SO4; H2SO4+Ca(HCO3)2→CaSO4+2CO2+2H2O

Uzdatnianie wód podziemnych - ich jakość jest lepsza od wód powierzchniowych, gdyż zazwyczaj nie zawiera zanieczyszczeń org. i nie są skażone biologicznie. Głównym zanieczyszczeniem są zw. Mn i Fe. Na jakość wód wpływa czas filtracji im dłużej tym lepiej. F2O3+4CO2+2H2O->2Fe(HCO3)2; 2FeS2+7O2+2H2O->2FeSO4+2H2O; FeS+2CO2+2H2O->Fe(HCO3)2+H2S. SPOSOBY USÓWANIA zw. Fe: Przeprowadzenie zw. Z formy słabo w trudno rozpuszczalną: Fe(HCO3)2 H2O Fe(OH)2+2CO2|; Fe(OH)2+1/2O2+H2O->Fe(OH)3 Proces odkwaszania (usuwanie CO2 z wody): 1) polega na dostarczeniu do wody sprężonego powietrza, w wyniku różnic w ciśnieniu CO2 przechodzi do powietrza i jest usuwane na zewnątrz, 2) polega na wytworzeniu dużej powierzchni kontaktu wody z powietrzem. Sposób zależy od zasadowości wody. Urządzenia do odkwaszania: 1) Zasadowość M>5 mval/dm3 a) ciśnieniowy mieszacz powietrza z wodą, b) ciśnieniowy zbiornik do napowietrzania wody 0x01 graphic

2) Zasadowość M 4-5 mval/dm3 a) koryto napowietrzające b) dysze 0x01 graphic

3) zasadowość M 3-4 a) dysze zderzeniowe (metoda ma najwieksza skuteczność rzedu 80% usuwania CO2) 4) zasadowość M 2-3 a) złoża ociekowe z naturalnym napowietrzeniem b) ociekowe złoża rurowe (z wymuszonym przepływem pow.) 0x01 graphic

5) zasadowość M< 2 stosujemy metory uzdatniania CO2: NaOH+CO2->NaHCO3; NaHCO3+CO2+H2O->2NaHCO3; Ca(OH)2+2CO2->Ca(HCO3)2. Sposoby usuwania zw. Mn: zamiana Mn+2 na Mn+4, Mn(HCO3)2 = Mn(OH)2+CO2, I etap usuniecie CO2, II etap utlenienie Mn+2 na Mn+4 pH>9,5, Katalizator reakcji to tlenki manganu (pokrycie złoża powłoką manganowo tlenową lub rud manganowych. Mn(OH)2+MnO(OH)2->Mn2O3+2H2O; 2MnO2+O2+4H2O->4MnO(OH)2, Mangan usuwany osadza się na piasku tworząc powłokę, część usuwana jest w czasie płukania. Metody tworzenia się powłoki: 1) dodanie do wody KMnO4 2) filtrowanie wody zawierającej mangan (powłoka jest trwalsza) Metoda katalicznego usuwania Mn jest skuteczna wówczas gdy w wodzie nie występują zw. Redukowane (np. H2S) oraz zw. organiczne. Jeśli występują związki redukowane to przed filtrem stosuje się silne utleniacze (dwutlenek chloru, ozon, *chlor - obecnie zakazany). Najprostrze dawkowanie KMnO4 (po odkwaszeniu!!!), stosowanie przed odkwaszeniem utlenialoby też zw. Fe+2. Jeśli woda zawiera dużo zw. org. może zajść konieczność koagulacji po odkwaszeniu. Najczęściek koagulacja powierzchniowa w złożu.

Wody infiltracyjne: wywołanie sztucznego przepływu wody powierzchniowej do wody gruntowej, następuje wzbogacenie wód podziemnych wodami powierzchniowymi przy jednoczesnym oczyszczaniu wód powierzchniowych. Skuteczność usuwania metali ciężkich: Zn82%, Pb75%,Sn20%, Hg33%,Se11%,Cu76%, Cr94%. Jeśli woda nie spełnia wymagań należy ją oczyszczać w układzie koagulacji i filtracji. PROCESY PRZEBIEGAJĄCE W WODACH PODZIEMNYCH PODCZAS INFILTRACJI. Stawy infiltracyjne są płytkie 1 do 1,5m, dobrze nasłonecznione w okresie letnim będą się rozwijać glony, (azot i fosfor jest im potrzebny do życia) gdyż woda jest naświetlona w wyniku rozwoju glonów nastąpi zmniejszenie azotu i fosforu, będą one również wiązać w swojej biomasie metale ciężkie. Glony będą zużywać CO2wynikiem tego jest wzrost pH nawet powyżej 8,5. Efektem tego będzie wytrącanie się w stawie węglanu wapnia a wraz z nim zawarte w wodzie metale ciężkie /wytrącanie się wapnia, oraz osady organiczne. PROCESY INFILTRACJI BIOCHEMICZNE. W pierwszej fazie (górnych warstw) woda będzie jeszcze zawierać tlen w górnej warstwie będą przebiegać procesy utlenianialności i nitryfikacja - powstanie azotanów NH4+→NO2-→NO3- Gdy stężenie tlenu spadnie do zera przebiegają procesy aerobowe (beztlenowe). W tych warunkach zachodzi proces denitryfikacji NO3-→ N2 Usunięcie związków azotowych (azotanów) + azotu amonowego to są procesy biochemiczne. PROCESY INFILTRACJI FIZYCZNE. *usunięcie ciał stałych *sorpcja(zatrzymanie mikrozanieczyszczeń organicznych *procesy rozpuszczania minerałów (woda zaczyna nabierać cechy wody podziemnej) *procesy wymiany jonowej między zw. występującymi w wodzie a zw. w gruncie. Prowadzi to do znacznego poprawienia jakości wody w efekcie woda infiltracyjna jest bardziej czysta. Nabiera również cechy wody podziemnej.Woda infiltracyjna musi być uzdatniana, gdyż zawiera związki żelaza i manganu. UZDATNIANIE - koagulacja nie zawsze jest potrzebna zależy od czystości wody infiltracyjnej. Często dawkuje się KMnO4, zawsze zachodzi proces filtracji.

ZANIECZYSZCZENIA W WODZIE *nieorganiczne - rtęć, nikiel, srebro, metale ciężkie *organiczne - pestycydy, chlorowce pochodne, węglowodany arometyczne. CECHĄ MIKROZANIECZYSZCZEŃ: jest to, iż mają one zdolność do kumulowania z organizmami wyższymi. METODY USUWANIA MIKROZANIECZYSZCZEŃ NIEORGANICZNE: *metale ciężkie -usuwanie polega na przekształceniu zw. trudno rozpuszczalnych w łatwo rozpuszczalne - wytrącenie się w postaci wodorotlenków. wpływ pH na udział kompleksów metali z grupami -OH0x01 graphic
Proces usuwania metali poprzez podniesienie pH jest rzdko stosowane. Należy dążyć do tego by stężenie met. ciężkich było takie jak wartość dopuszczalna - nie większe gdyż ciężko je usunąć. *Przy koagulacji przy wyższych odczynach >8 metale ciężkie będą bardzo dobrze usuwane *w sorpcji - łatwiej gdy pH będzie wyższe, zarówno w sorpcji kolumnowej jak i w sorpcji na węglu pylistym

*w procesach infiltracji **Pierwiastki promieniotwórcze - mogą występować w wodach - radon i rad (w wodach górskich) uran(pochodzi ze złóż) Radon jest pierwiastkiem gazowym więc jest skutecznie usuwany przez odwaszanie. Rad bardzo łatwo jest usuwany w złożu pokrytym tlenkiem manganu w złożu piaskowym impregnowanym HCL(kw. solny) Uran usuwany jest dobrze w procesach usuwania twardości(zmiękczania); procesach wymiany jonowej, procesie koagulacji. ORGANICZNE: *pestycydy polichrowco-pochodne (trudno rozpuszczlne w H2O, łatwo usuwane w procesach; sorpcji, koagulacji. Nie powinno się stosować środków utleniających, gdyż mogą powstać bardziej szkodliwe produkty *utlenianie - obciążenie złoża 3,2dm3/dm3h stopień usuwania: DDT→99,Lindan→99 Paration→99, Diedryna→99, Ester→99, Endryna→99 *sorpcja na węglu aktywnym pylistym DDT→ ,Lindan→30 Paration→99, Diedryna→75, Ester→80, Endryna→80 Chlorowane związki organiczne - inne niż pestycydy →CHZO →bardzo niebezpieczne związki. PCB - związek niebezpieczny, rakotwórczy Usuwane są w procesach utleniania nadtlenkiem wodoru, ozonem. Dodatkowo promieniami UV. Po utlenianiu następuje proces sorpcji - usuwanie związków prostych powstałych po utlenianiu. Reakcja Redox utl. nadtlenkiem wodoru i solą żelaza dwuwartościowego Fe+2

Fe+2+H2O2 ->Fe+3 +OH-+OH-*↓ potencjał redox → 2,8V. Reakcję tą prowadzi się przy pH poniżej 3. Po podniesieniu pH dodatkowo przebiega proces koagulacji *WWA - węglowodory aroma-tyczne - zw. rakotwórcze(silnie) występują w sadzy. Dopuszczalne stężenie normowane jest nanometrach . W wodzie najczęściej występują z drobnymi zawiesinami. Usuwanie jast trudne: - wprocesach koagulacji -sorpcji i - utlenianie ozonem, nadtlenkiem wodoru. SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE -detergenty - ułatwiają rozpuszczanie trudno rozpuszczalnym związkom.metody usuwania: - utlenianie, -proces wymiany jonowej. Podsumowując proces SORPCJI jest najbardziej skuteczny.

DEZYNFEKCJA - ma na celu zniszczenie wszystkich mikroorganizmów żyjących w wodzie(np.jaj,pasożytów itp.) Zapobieganie skażeniu bakteriologicznemu w sieci. Zabezpieczenie sieci przed rozwojem życia biologicznego(na końcówkach sieci, gdzie prędkości przepływu są małe osadzają się np. bakterie żelaziste. METODY:fizyczne: *gotowanie wody temp 100stC (odporne na krótkie gotowanie jest salmonella), *naświetlanie promieniami UV(nie zabezpiecza wody przed wtórnym skażeniem), *ultradźwięki chemiczne: *dawkowanie chloru i jego pochodnych + ozon.


Pobierz dokument
oczyszczanie.wody.1.politechnika.wroclawska.doc
Rozmiar 384 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
UTWobl, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Projekt
zagadnienia chemia wody, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
woda kanalizacja, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
Chemia wody egzamin, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
Kurs Chemia wody Zoczne, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
Eutrofizacja wód, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
zagadnienia chemia wody, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
111-220, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Hydrologia
146-255, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Hydrologia
wszystko, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Mechanika płynów
SEM IV MECHANIKA P YN W , Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Mechanika płynó
sprawozdanie nr 5 odpady komunalne, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, III rok, Gospoda

więcej podobnych podstron