EGZAMIN Z PRAWA RZYMSKIEGO - ZAGADNIENIA, Prawo rzymskie

Pobierz dokument
egzamin.z.prawa.rzymskiego.zagadnienia.prawo.doc
Rozmiar 402 KB

EGZAMIN Z PRAWA RZYMSKIEGO - ZAGADNIENIA

 1. POŻYCZKA

Kontrakt pożyczki.

Było to przeniesienie własności (przez tradycję, wierzyciel musiał być jej właścicielem by kontrakt był ważny) rzeczy zamiennej z zastrzeżenie zwrotu (zamiennika np. pieniędzy, dłużnik musiał mieć zdolność do czynności prawnych) w oznaczonym terminie lub na żądanie. Przedmiotem pożyczki mogły być tylko rzeczy oznaczone gatunkowo - zamienne. Odsetki musiały być uregulowane odrębnym zobowiązaniem - stypulacja odsetek. Była kontraktem jednostronnie zobowiązującym. Specjalnie uregulowane były dwa rodzaje pożyczki:

Pożyczka morska.

Udzielana właścicielowi statku dla importu, później także dla eksportu i naprawy statku. Dłużnik zobowiązany był do jej zwrotu i odsetek (nie wymagających specjalnej umowy - wystarczyła nieformalna) pod warunkiem przybycia statku do miejsca przeznaczenia (warunek zawieszający). Określano trasę żeglugi, wierzyciel ponosił ryzyko zniszczenia towaru, poza zajściem winy dłużnika. W prawie klasycznym nie limitowano wysokości odsetek, Justynian określił je na max.12 % rocznie.

Pożyczka (Mutuum) - był kontraktem realnym, który polegał na tym że udzielający pożyczki (mutui dans) oddawał na własność biorącego pożyczkę (mutui accipiens) pewną ilość rzeczy zamiennych z obowiązkiem zwrotu takich samych rzeczy w tej samej ilości i takiej samej jakości.

 1. POSIADANIE - ISTOTA I RODZAJE

Posiadanie jest stanem faktycznym, własność - prawem. Nihil commune habet proprietas cum possessione - własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem.

Prawem przedmiotowym jest ogół przepisów obowiązujących w danym państwie.

Prawem podmiotowym - uprawnienie np. własność

Pojęcie posiadania.

Posiadanie possessio - faktyczne władztwo nad rzeczą, na które składały się:

Nazwa wywodziła się od gruntów stanowiących własność państwową, a oddawanych pod uprawę obywatelom - nazywanych possessiones w stosunku do tej ziemi. Państwo zaczęło chronić ich posiadanie posesoryjnie, co objęło także ruchomości. W prawie klasycznym powstało także pojęcie posiadania prawa - quasi possessio iuris. W prawie poklasycznym i justyniańskim szczególnego znaczenia nabrała podstawa prawna posiadania i animus.

Posiadanie ma duże znaczenie prawne:

Possessio civilis - posiadanie oparte o faktyczne władztwo nad rzeczą -corpus i wola władania tylko dla siebie - animus rem sibi habendi.

Detentio - dzierżenie było władaniem rzeczą (nie posiadaniem~) ale bez woli władania ją dla siebie, było sprawowane alieno nomine w cudzym imieniu - określane było jako posiadanie naturalne possessio naturalis. Dzierżycielem byli dzierżawcy, komodatariusz, depozytariusz, użytkownik, kolon, filius familias, posiadaczami pozostawali wynajmujący bo to oni mieli animus. Dzierżyciele nie mieli ochrony posesoryjnej (mogli oni dochodzić roszczeń u wynajmującego - by ten interweniował), wyjątkowo udzielano jej bezpośrednio: wierzycielowi zastawniczemu, sekwestrowi (przechowujący rzecz sporną), prekarzyście (korzystający z rzeczy cudzej do odwołania) i emfiteucie (dzierżawcy wieczystemu).

Posiadanie składające się z corpus i animus korzystało z pretorskiej ochrony posesoryjnej, interdyktami - stąd possessio ad interdicta (+ specjalna ochrona dzierżycieli).

Possessio ad usucapionem.

Pełne posiadanie, do tego possessio civilis - oparte na prawnym tytule nabycia, uznawanym przez ius civile mogło prowadzić do uzyskania własności rzeczy poprzez zasiedzenie - takie posiadanie prowadzące do zasiedzenia nazywane było possessio ad usucapionem.

Posiadanie w dobrej i w złej wierze.

Posiadanie mogło być „zgodne z prawem” (np. własności czy zastawu) - possessio iusta. Posiadanie nie mające podstaw prawnych (złodzieja) - possessio iniusta - pociągało za sobą dalsze konsekwencje jako:

Nie miało to wpływy na samo posiadanie lecz na skutki z nim związane: zasiedzenie, nabycie owoców, odpowiedzialność przy rei vindicatio.

Odrębną kwestią było posiadanie wadliwe possessio vitiosa i niewadliwe possessio non vitiosa. Wadliwe było w przypadku samowolnego pozbawienia drugiej osoby posiadania lub przez nie zwrócenie precarium. Wadliwość zachodziła w trzech przypadkach:

Wadliwość posiadania dawała możliwość użycia interdyktów o odzyskanie posiadania interdicta recuperandae possessionis.

Rozróżnienie wadliwego i niesłusznego posiadania: nierzetelny znalazca był posiadaczem niesłusznym (iniusta), ale niewadliwym non vitiosum, natomiast właściciel który odebrał mu siłą tą rzecz był posiadaczem słusznym iustum, ale wadliwym vitiosum.

Nabycie posiadania.

Dla nabycia posiadania rzeczy trzeba było uzyskać corpus i animus, a zależało to przede wszystkim od:

Nabycie corpus na ruchomości wymagało użycia niekiedy siły w celu trwałego zawładnięcia rzeczą np. jej zamknięcia (szczególnie w przypadku rzeczy niczyjej np. dzikie zwierzęta) lub łagodniejsze środki jak zamknięcie rzeczy w magazynie, czy nawet zabranie klucza od magazynu - jako traditio longa manu. Nabycie corpus na nieruchomości niczyjej wymagało wejścia na nią i dokonania pewnych czynności np. ogrodzenia; nabywając prawo od innej osoby trzeba było wkroczyć na grunt, w prawie klasycznym wystarczyło obejrzeć go np. z pobliskiej wieży w towarzystwie obecnego posiadacza który na mapie pokazywał granice i oświadczał, że daje grunt do dyspozycji - było to nabycie oculis et affectu - oczami i wolą. W prawie przedklasycznym istniało nabycie prawa za pośrednictwem drugiej osoby - niewolnika, filius familias, podobnie było w prawie klasycznym gdzie posiadanie można było nabyć przez zarządcę majątku lub opiekuna - co umożliwiało bezpośrednie zastępstwo w nabyciu corpus posiadania.

Animus w przypadku nabycia corpus posiadania rzeczy niczyjej następował „automatycznie”, w przypadku przeniesienia posiadania o animus decydowała causa possessionis - czynność prawna (ew. bezprawna - kradzież miała animus) na podstawie której nabyto posiadanie (np. dzierżawa nie „dawała” animus). Nie miała tu znaczenia subiektywna wola animus (dzierżyciel przez samą chęć władania rzeczą dla siebie nie miał animus), wyrażało się to w zasadzie nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest - nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania. Nabycie animus uzależnione było od istnienia obiektywnej, właściwej causae possessionis (nawet bezprawnej - przywłaszczenie).

Nabycie animus zasadniczo nie było możliwe za pośrednictwem drugiej osoby (animus musiał mieć nabywający). Wyjątkowo uznano objawienia animus mogło nastąpić przez prokuratora, opiekuna, a nawet niewolnika tylko w przypadku nabycia rzeczy na podstawie czynności prawnej, na tylko na rzecz peculium (pan stawał się posiadaczem bez swej wiedzy - nabywając corpus posiadania także przez niewolnika), w odniesieniu do dóbr nabytych poza pekuliarnej pan musiał wyrazić zgodę na nabycie posiadania przez wyrażenie animus. Możliwość nabycia animus przez osoby drugie jeszcze się poszerzyła w prawie poklasycznym.

Utrata posiadania następowało przez utratę obydwu lub jednego - corpus albo animus , jednak przejściowej utraty corpus nie traktowano jako utraty posiadania (sprawa zbiegłych niewolników), natomiast animus ustawało przez dobrowolne porzucenie rzeczy, a nie przez zapomnienie o niej lub wskutek choroby umysłowej. Posiadanie gasło też z chwilą śmierci (spadkobierca nie dziedziczył posiadania), także przez przeznaczenie rzeczy jako przedmiotu kultu res divini iuris lub jeśli stała się res extra commercium.

Possessio czyli posiadanie można krótko określić jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Posiadanie to mogło być z zamiarem zachowania danej rzeczy dla siebie lub też z zamiarem pobierania z tej rzeczy pożytków. Posiadaczem mógł być w końcu właściciel czy też osoba nie posiadająca prawa własności. Prawnicy rzymscy uważali posiadanie jako stan faktyczny a nie jako prawo.

 1. ZNIEWAGA

Zniewaga (iniuria) - zamierzony i sprzeczny z prawem nieuszanowanie cudzej osobowości za pomocą czynów lub słów.

Zniewaga (iniuria) był to delikt bezprawnego naruszenia osobowości człowieka wolnego. Jej początki sięgają prawa XII tablic(451/450 rok p.n.e.). Istniały trzy przypadki zniewagi: ciężkie okaleczenie związane z utratą części ciała, złamanie kości, czynne naruszenie nietykalności cielesnej. Pierwszy przypadek podlegał karze talionu /odwetu/, mógł jednak dojść do ugody z poszkodowanym. W pozostałych przypadkach poszkodowany mógł domagać się określonej w ustawie stawki za każdą złamaną kość lub za naruszenie nietykalności cielesnej. Rozwój historyczny stworzył później skargę actio iniuriarum aestimatoria dostępną dla poszkodowanego. Odmiennie niż w innych deliktach sędzia mógł orzekać zgodnie z zasadą słuszności (in bonum et aequum) stosownie do winy sprawcy. Prawo poszkodowanego nie przechodziło na dziedziców, natomiast sprawca obciążony był infamią.

 1. PROCESOWA OCHRONA DO SPADKU

W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył według prawa cywilnego czy też pretorskiego. Dziedzic prawa cywilnego (heres) mógł użyć hereditatis petitio (należącej do actiones in rem) w celu odzyskania całości spadku (a nie do pojedynczych rzeczy spadowych). Aby odzyskać daną część mógł użyć w dobie procesu legisakcyjnego legis actio sacramento in rem. Dziedzic prawa pretorskiego (bonorum possessor) miał do dyspozycji interdykt interdictum quorum bonorum o wydanie całości rzeczy materialnych. Aby odzyskać spadek zawierający także prawa majątkowe musiał użyć hereditatis petitio possessoria. Do odzyskania pojedynczych praw wchodzących do spadku mógł użyć skarg dostępnych dla heres, a sędzia używał wtedy fikcji aby traktować powoda "jak gdyby był on dziedzicem prawa cywilnego" (si heres esset).

 1. PRZECHOWANIE

Kontrakt przechowania (depositum).

Przechowanie czyli depozyt (depositum) miało miejsce gdy składający oddawał rzecz ruchomą w bezpłatne przechowanie, a przechowawca miał ją zwrócić na każde żądanie składającego. Przechowawca miał prawną pozycję dzierżyciela, odpowiadał tylko za dolus i culpa lata, natomiast składający także culpa levis in abstracto. Przechowawca miał prawo żądać zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z przechowaniem, jak i odszkodowania za szkody wynikłe z faktu przechowania np. rzeczy niebezpiecznej; miał też prawo retencji. Przechowawca nie miał prawa do użytkowania rzeczy, jeśli to robił popełniał "kradzież używania" (furtum usus). Istniały także: depozyt konieczny - składający był zmuszony okolicznościami do złożenia rzeczy w przechowanie, mógł żądać od nieuczciwego przechowawcy dwukrotności wartości rzeczy, depozyt sekwestrowy - strony sporu sądowego oddawały rzecz osobie trzeciej (sekwestrowi) i on zwracał ją zwycięzcy procesu, depozyt nieprawidłowy - składano rzeczy oznaczone co do gatunku, przechowawca nabywał wtedy ich własność, oddawał ten sam rodzaj i ilość. Stosowano go w rozrachunkach banków z klientami.

Przechowanie (depositium) - też kontrakt realny, polegało ono na oddaniu przez jedną osobę zwaną deponentem osobie drugiej zwanej depozytorem (przechowawcą) jakiejś rzeczy ruchomej w bezpłatne przechowywanie z obowiązkiem jej zwrotu na każde wezwanie.

 1. ZMIANA PODMIOTÓW ZABOWIĄZANIA

Zmiana podmiotów zobowiązań:

Sposoby zmiany:

 1. OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI

Ochrona prawa własności:

Podstawowym sposobem ochrony własności były skargi a więc powództwa składane przez właściciela danej rzeczy przeciwko wadliwemu czy też nieuczciwemu posiadaczowi. I tak możemy wyróżnić następujące rodzaje skarg mających na celu ochronę własności : rei vindicatio i actio negatoria jako skargi słuzące ochronie własności kwirydalnej oraz actio publicjana jako ochrona własności bonitarnej.

 1. ZOBOWIĄZANIA QUASI EX DELICTO

Zobowiązanie powstałe na skutek zdarzenia faktycznego powodującego skutki jak gdyby popełniono delikt. Z reguły brak winy umyślnej sprawcy. Są to: actio de effusis vel deiectis (wylanie lub wyrzucenie z mieszkania - patrz niżej), actio de positis vel suspensis (wywieszenie lub postawienia), iudex qui litem suam facit (sędzia który przez własne zaniedbanie w procesie, niezgodny z prawem wyrok, zaniedbanie terminu naraził stronę na powstanie szkody mógł być pozwany o je wyrównanie) i odpowiedzialność właścicieli statków gospod i stajni (dodatkowo odpowiadali podwójnie za szkody wyrządzone przez personel).

 1. TERMIN

Termin dies - przyszłe i pewne zdarzenie, od którego strony uzależniają rozpoczęcie lub zgaśnięcie skutków czynności prawnej. Musi być pewny, że nastąpi -dies certus an (ale może być niepewny kiedy nastąpi incertus quando, choć niekoniecznie - cetrus quando), ale nie może być niepewny dies incertus an, bo jest to wtedy warunek; rodzaje terminów:

 1. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE

Bezpodstawne wzbogacenie się jednej osoby kosztem drugiej rodziło zobowiązanie do zwrotu owego wzbogacenia - nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimendo fieri locupletiorem - albowiem z samej natury jest słuszne, aby nikt nie wzbogacał się ze szkodą drugiego. Zobowiązanie zwrotu wynikało jedynie z faktu wzbogacenia - quasi ex contractu. O zwrot można było skarżyć za pomocą condictio - skargi cywilnej stricti iuris.

Condictio indebiti - skarga o zwrot nienależnego świadczenia płaconego w przeświadczenia spłacania długu, którego w rzeczywistości nie było pod warunkiem, że płacono z zamiarem umorzenia długu, dług nie mógł w ogóle istnieć (nawet jako naturalny lub moralny), zapłata musiała nastąpić wskutek błędu płacącego nie mogącego przy normalnej staranności dowiedzieć się o jego nieistnieniu.

Condictio ob rem dati - w przypadku przeniesienia własności rzeczy w konkretnym celu (posag, gdy nie doszło do zawarcia małżeństwa ); w prawie justyniańskim było to też facere.

Condictio ob turpem vel iniustam causam - celem odzyskania rzeczy uzyskanych w sposób nieetyczny turpis causa lub niezgodny z prawem - iniusta causa. Darowizna wbrew zakazowi, dla odzyskania lichwiarskich odsetek. Ograniczało się to jedynie do sytuacji niemoralności lub niezgodności z prawem samego przyjęcia przysporzenia, a nie w przypadku gdy także obdarowanie też było niemoralne (łapówka dla sędziego).

Condictio sine causa - ogólne bezpodstawne wzbogacenie, przyczyna nie mieści się w poprzednich, podobnie condictio ob causam finitam - gdy przysporzenie początkowo miało podstawę prawną, w pewnym momencie traci ją (pierścień).

Bezpodstawne wzbogacenie należało do zobowiązań quasi ex contractu czyli jak gdyby z kontraktu. Zobowiązanie takie występowało wówczas gdy zbywcaprzez przypadek lub pomyłkę albo też na skutek sytuacji przymusowej umniejszył swój majątek na rzecz drugiej osoby W prawie rzymskim powstała opinia że winien on posiadać atrubuty do tego aby móc domagac się zwrotu tego co znalazło się u drugiej osobyz niesłusznej przyczyny. W związku z powyzszym przypadki bezpodstawnego wzbogacenia można było zlikwidować za pomocą conditio podobnie jak pożyczki. Conditiones były to powództwa należące do prawa ścisłego a więc nie posiadały sankcji kanych ani też nie zapewniały stronie odszkodowania. Na ich podstawie mógł on jedynie domagać się zwrotu przysporzeń dokonanych bezpodstawnie. W prawie zymskim wykształciły się następujące rodzaje conditio dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia : indebiti, ob rem dati, sine causa i conditio ob. turpem vel iniustam causam.

Bezpodstawne wzbogacenie - można domagać się od kogoś zwrotu tego co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny.

 1. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

Wykonanie zobowiązania polegało na wykonaniu dłużnego świadczenia - solutio.- zależnie od rodzaju świadczenia (dare, facere). Za zgodą wierzyciela dłużnik mógł wykonać inne świadczenie niż to przewidziane w zobowiązaniu, z tym samym skutkiem, było to datio in solutum - świadczenie w miejsce wypełnienia. Mimo, że zobowiązanie było stosunkiem łączącym konkretne osoby, dług mogła wykonać osoba trzecia w zastępstwie za dłużnika (nawet bez jego wiedzy), chyba, że zastrzeżona była osoba (sławny artysta).

Świadczenie musiało być wykonane bezpośrednio do rąk wierzyciela lub wyjątkowo do adstipulatora lub solutionis gratia adiectus. Adstipulator - akcesoryjny wierzyciel, mający prawie identyczną sytuację do wierzyciela głównego, spełnienie świadczenia do jego rąk było równoważne, mógł on też skarżyć a nawet ważnie zwolnić z długu. Jego wierzytelność nie była samodzielna, a świadczenie odbierał dla wierzyciela głównego, którego zwykle był mandatariuszem.

Adiectus solutionis gratia - mógł ważnie przyjąć świadczenie, nie miał prawa skargi, nie był też wierzycielem. Nie mógł być jednak dowolnie odwołany z uwagi na stypulację, w której dłużnik mógł oddać dług w jego ręce.

W razie nieobecności wierzyciela lub niechęci przyjęcia długu od dłużnika, pozwalała mu na złożenie świadczenia do depozytu w kasie zakładu publicznego lub świątyni - publice deponere.

Miejsce wykonania świadczenia oznaczone było zwykle w umowie, jeśli nie to było nim miejsce gdzie mogła być wniesiona skarga (najczęściej miejsce zamieszkania dłużnika). Termin jeśli nie był oznaczony porozumieniem stron, to wierzyciel z chwilą powstania zobowiązania mógł żądać jego wykonania. Istniał wymóg dania odpowiedniego czasu np. na wybudowanie domu - przy facere. Wyznaczony termin pozbawiał wierzyciela wcześniejszego domagania się świadczenia (diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore - termin wykonania zobowiązania następuje w interesie dłużnika). Niekiedy termin ustanowiony był w interesie obu stron, czasem - wierzyciela - 10 letnie alimenty w rocznych ratach, ewentualna ugoda wymagała zatwierdzenia pretora.

Wykonanie zobowiązania czyli solutio było najczęstrzym sposobem umorzenia stosunku obligacyjnego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spełnione świadczenie mogło polegać na czynności prawnej lub faktycznej lecz przedmiot wykonania musiał być zgodny z treścią zawartego zobowiązania. Zobowiązanie wygasało jednak również gdy dłużnik za zgodą wierzyciela spełnił inne zobowiązanie.

 1. ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE

Solidarność (czynna - kilku wierzycieli, bierna - dłużników) w zobowiązaniach - każdy z dłużników odpowiadał za cały dług - adekwatnie wierzycielom przysługiwała cała wierzytelność, spłacony dług przez jednego - wygaszał zobowiązanie, a jemu przysługiwało prawo regresu.

Odróżnić należy od wierzyciela solidarnego wierzyciela akcesoryjnego, a od dłużnika solidarnego - poręczyciela.

Zobowiązania solidarne powstawały na podstawie czynności prawnej (zgodne oświadczenie woli - przy stypulacji, kontraktach banae fidei i pożyczce mutuum - przez nieformalne oświadczenie woli - umowę, rozporządzenie ostatniej woli zobowiązujące współdziedziców do wypłaty legatu) lub z mocy prawa (wspólne popełnienie deliktu, quasi deliktu; w przypadku niepodzielności świadczenia - wykonanie przez jednego z dłużników świadczenia zwalniało pozostałych, jeśli było kilku wierzycieli i cały dług został oddany jednemu, zobowiązanie nie gasło w stosunku do pozostałych -str. 234/5).

Wygaśnięcie zobowiązania solidarnego:

 1. WARUNEK I TERMIN

Termin dies - przyszłe i pewne zdarzenie, od którego strony uzależniają rozpoczęcie lub zgaśnięcie skutków czynności prawnej. Musi być pewny, że nastąpi -dies certus an (ale może być niepewny kiedy nastąpi incertus quando, choć niekoniecznie - cetrus quando), ale nie może być niepewny dies incertus an, bo jest to wtedy warunek; rodzaje terminów:

Warunek conditio - przyszłe niepewne zdarzenie od którego strony uzależniają skuteczność lub zgaśnięcie czynności prawnej. Rodzaje warunków:

Warunki niewłaściwe: - konieczny, niemożliwy oraz sprzeczny z prawem (contra leges) lub dobrymi obyczajami (contra bonos mores);

Warunki - niemożliwy, zakazany (contra leges) lub niemoralny - jako warunki zawieszające powodowały, że zobowiązanie nie powstawało w ogóle, a jako rozwiązujące - uważane były za niedodane; w rozporządzeniach ostatniej woli uważane zawsze jako niedodane.

Sytuacja pendente conditione

Sytuacja prawna przed spełnieniem się warunku - pendente conditione i po jego spełnieniu existente conditione była różna w przypadku warunku zawieszającego i rozwiązującego.

W przypadku warunku zawieszającego:

Przed spełnieniem (pendente conditione) warunku zawieszającego istnieje węzeł obligacyjny, ale nie jest to obligatio perfecta, strony nie mogły zwolnić się z umowy, jeżeli jednak dłużnik celowo udaremnił spełnienie się warunku - uznawano go za związanego już bezwarunkowo przyjmując fikcję spełnienia się warunku;
wierzytelność pendente conditione wchodziła w pewnym sensie do majątku (np. do spadku) bo istniała nadzieja na dług spes debitum iri; zobowiązanie takie nie wywoływało pełnych skutków prawnych (nie powstawał jeszcze dług), dłużnik który wykonał świadczenie pendente conditione mógł domagać się jego zwrotu, jako świadczenia nienależnego, natomiast wierzyciel nie mógł wnieść powództwa przed spełnieniem się warunku.

W przypadku spełnienia się warunku zawieszającego (existente conditione), obligatio stawało się perfecta, z reguły bez działania wstecznego - czyli ex nunc, a nie ex tunc; w razie definitywnego niespełnienia się warunku zawieszającego zobowiązanie nie powstawało.

W przypadku warunku rozwiązującego:

Istniał w prawie klasycznym przy negotia bonae fidei (szczególnie przy kontrakcie kupna-sprzedaży), w postaci dodanej do bezwarunkowego kontraktu np. kupna sprzedaży - drugiej umowy zawierającej warunek (zawieszający), którego spełnienie powodować ma rozpoczęcie działanie tej umowy - w efekcie rozwiązującej kontrakt główny. Przy zobowiązaniach cywilnych stricti iuris (np. stypulacja) dodanie warunku rozwiązującego było niemożliwe.

Rozszerzanie możliwości dodania warunku i terminu następował w prawie rzymskim powoli. Jeszcze w prawie justyniańskim istnieją czynności prawne w których jest to niemożliwe, a są to tzw. actus legitimi - (emancypacja (pyt 152), akceptylacja (pyt 376), przyjęcie spadku, servi optio (wybór przez legatariusza jednego z kilku niewolników, których otrzymał do wyboru w legacie), datio tutoris - wyznaczenie opiekuna).

 1. ZASTĘPSTWO PROCESOWE JAKO NAMIASTKA PRZELEWU

Zastępstwo procesowe w prawie rzymskim było namiastką przelewu (cesji).Wierzyciel mianował drugą osobę swym kognitorem albo prokura­torem i upoważniał go do zatrzymania dla siebie wyegzekwowanego od dłużnika świadczenia. Zastępca procesowy posługiwał się tu formułką z przestawionymi podmiotami i był jedynie realizatorem prawa podmiotowego swego mocodawcy. Prawa akcesoryjne związane z wierzytelnością nie gasły, a zastępca działał w cudzym imieniu nawet bez zgody dłużnika

Pozycja prawna zastępcy była niepewna. Wierzyciel nie tracąc wierzytelności mógł ją sam od dłużnika wyegzekwować, mógł cofnąć zastępcy pełnomocnictwo, a wygasało ono samo w momencie śmierci tak cedenta, jak i cesjonariusza.

Zastępstwo procesowe nie miało już ujemnych stron nowacji (wymóg zgody ze strony dłużnika, umorzenie praw akcesoryjnych), ale za to pozbawione było również jej cechy pozytywnej (definitywne uzyskanie prawa podmiotowego przez nowego wierzyciela).

Zastępstwo procesowe

Możliwość posłużenia się przez powoda lub pozwanego inną osobą do przeprowadzenia czynności procesowych. W procesie legisakcyjnym zastępstwo procesowe w zasadzie nie było dopuszczalne. Zostało uznane dopiero w proc. formułkowym. Zastępca występował w nim jako kognitor (cognitor) lub prokurator (procurator). Kognitor był ustanawiany przez stronę w obecności przeciwnika w postępowaniu in iure, przy czym zachowana musiała być stosowna formułka. Prokuratorem mógł być zarządca majątku strony, którego upoważnienie wynikało z posiadanego pełnomocnictwa do prowadzenia wszystkich interesów (procurator omnium rerum), lub pełnomocnictwa do zastępstwa tylko w procesie sądowym (procurator ad litem ).

 1. DEPOZYT

Szczególne rodzaje depozytu.

Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

 1. UPOWAZNIENIE PRZEMIENNE

Upoważnienia przemienne czyli facultac alternativa polega na tym że wierzyciel w zobowiązaniu przedstawia dłuznikowi określone świadczenie zwalniające go z długu lecz obok niego umieszcza dodatkowo jeszcze jedno którego wykonanie także doprowadzi do rozwiązania węzła obligacyjnego. Cechą typową dla tego zobowiązania jest fakt że w przypadku nie możliwości wykonania jednego ze świadczeń bez winy dłużnika jest on zwolniony ze zobowiązania.

Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Co do wyboru świadczenia to w zależności do treści zobowiązania, mają je obie strony, chyba że zostało to uregulowane w umowie. Jeżeli umowa tego nie precyzuje, ma je dłużnik. Jeśli jedno ze świadczeń stanie się niemożliwe, dłużnik musi wykonać drugie. Upoważnienie przemienne jest stworzone tak, iż dłużnik jest zobowiązany do danego świadczenia, lecz może się od niego uwolnić dokonując innego. Jeśli pierwsze świadczenie stanie się niemożliwe, zobowiązanie dłużnika wygasa i nie musi on dokonywać drugiego świadczenia.

 1. UMOCNIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Poprzez umocnienie zobowiązań rozumieli rzymianie takie prawa na rzeczy (zabezpieczenia rzeczowe) lub stosunki obligacyjne (zabezpieczenie osobowe) na podstawie których wierzyciel w przypadku nie zaspokojenia swych roszczeń przez dłużnika mógł zaspokoić swoją należność z rzeczy lub tez z pozwania osoby trzeciej. Na mocy umocnienia zobowiązania wierzyciel zabezpieczał się i stwarzał sobie możność sądowego pozwania dłużnika. Do rzeczowych zabezpieczeń zobowiązań należały pignus jako zastaw ręczny, hipoteka jako zastaw umowny i umowa powiernicza z wierzycielem. Za osobowe umocnienia zobowiązań uważano mandat kredytowy, przyjęcie przez osobę trzecią obowiązku wykonania zobowiązania zarówno składane przez bankiera jak i inną osobę fizyczną czy wreszcie poręczenie. Ponadto już w prawie rzymskim możemy zauważyć inne środki mające na celu umocnienie zobowiązania jakimi są zadatek, stypulacja karna czy constitutum debiti proprii.

 1. PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotium gestio) zachodziła wtedy gdy pewna osoba bez żadnego obowiązku podejmowała się z własnej inicjatywy prowadzenia jednej albo wielu spraw w interesach innej osoby.

Miało ono miejsce gdy ktoś nie mając obowiązku zarządzał interesami innej osoby lub tymi które pozostały po jej śmierci, nie mając żadnego obowiązku prawnego. Gestorem mógł być wyzwoleniec, lecz mogło to być działanie z własnej inicjatywy (sua sponte), od późnej republiki do tego typu spraw podciągano czynności w służbie honorowej: opiekuna i kuratora. Obowiązkiem gestora było doprowadzenie interesów do końca, przedstawić rachunki swojej działalności, przenieść na osobę której sprawy się prowadziło wszelkie korzyści, zachować najwyższą staranność prowadzenia tych spraw. Osoba której sprawy się prowadziło miała obowiązek zwrotu wydatków gestora i przejęcia zobowiązań wynikłych z działania. Skargi przysługiwały obu stronom, dodatkowo ktoś kto zajął się cudzym pogrzebem, mógł żądać od spadkobierców zwrotu poniesionych wydatków.

 1. OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowionych głównie ze względu na dobro państwa lub współżycia społecznego Z tego tez powodu możemy wyróżnić następujące ograniczenia : w sferze obyczajowej dotyczące głównie marnotrawców których piętnowali cenzorowi; w sferze prawa publicznego dotyczące głównie wywłaszczeń dla celów społecznych czy też ograniczeń ze wzgledów sanitarnych, budowlanych i komunikacyjnych; w sferze prawa prywatnego opierały się głównie na prawie sąsiedzkim oraz w sferze ograniczeń zawartych przez samych właścicieli w drodze czynności prawnych.

 1. PACTA

Pacta (uzupełnienie kontraktów)

Pacta:

Umowy które nie należały , ani do kontraktów typowych, ani do kontraktów nienazwanych, określali Rzymianie terminem pacta. Tak jak kontrakty konsensualne, dochodziły one do skutku w wyniku samego porozumienia między stronami.

Każde pactum zmierzało albo do zwiększenia odpowiedzialności dłużnika albo do jej zmniejszenia. W ocenie jego skuteczności istotne znaczenie miał moment zawarcia pactum. Strony mogły układać się bezpośrednio przed, albo w trakcie zawierania kontraktu głównego, a mogły też uczynić to po jego zawarciu. Z uwagi na tendencję prawa rzymskiego do ochrony dłużnika nieskuteczne były pacta zwiększające odpowiedzialność dłużnika jeśli dodane zostały do kontraktu głównego już po jego a zawarciu.

Pacta dodane do kontraktu bonae fidei w trakcie jego zawierania mogły być też zaskarżane (ochrona procesowa kontraktu, do którego pactum zostało dodane). Te dodatkowe umowy w średniowieczu nazwane zostały pacta adiecta.

Skarga oparta na fakcie wydana przez pretora dla ochrony niektórych paktów nosi nazwę pacta praetoria.

Do najbardziej typowych paktów pretorskich należały: constitutum debiti (nieformalne przyrzeczenie wykonania w ściśle określonym terminie zobowiązania już istniejącego), receptum argentarii (przyrzeczenie bankiera wobec osób trzecich - najczęściej wobec klienta, że pokryje cudzy dług istniejący albo mający powstać w przyszłości) i receptum nauturum, cauponum, stabulariorum (przejęcie przez właścicieli statków, zajazdów i stajen zwiększonej odpowiedzialności za rzeczy umieszczonych u nich przez podróżnych).

Pacta legitima uzyskały ochronę procesową dopiero w okresie dominatu, a to na podstawie konstytucji cesarskich. Do najbardziej typowych pacta legitima należały: pacturn dotale (nieformalna umowa o ustanowieniu posagu), kompromis (strony powierzały prywat­nemu sędziemu rozstrzygnięcie istniejącego między nimi sporu) i darowizna (nieformalna umowa, na której podstawie jedna osoba - darczyńca, zobowiązywała się za zgodą drugiej strony {obdarowanego) kosztem swego majątku dokonać na jej rzecz przysporzania pewnej korzyści majątkowej).

 1. CZYNNOŚĆ PRAWNA - POJĘCIE I RODZAJE

Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem cz.p, skierowanym do drugiej osoby ale niekoniecznie, powinno być wyraźne ale także może być dorozumiane (facta concludentia) - gdy z zachowania osoby wynikają jej zamiary (np. pro herede gestio)

Czynności formalne wymagają oświadczenia woli w określonej prawem formie.

Rodzaje czynności prawnych:

Czynność prawna jednostronna do jej dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron - testament, wyzwolenie niewolnika.

Czynność prawna dwustronna wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron - kontrakt kupna sprzedaży, najmu, umowy.

Czynność prawna na wypadek śmierci - skutki czynności dokonanej za życia (testament) osoby zależą od jej śmierci; w przypadku czynności inter vivos -skutki następują już za życia działających.

Rozporządzające - powodujące bezpośrednie przeniesienie, obciążenie lub zniesienie prawa majątkowego osoby dokonującej tej czynności prawnej (przeniesienie własności, ustanowienie zastawu, porzucenie rzeczy, zwolnienie z długu). Następuje zmniejszenie stanu majątkowego (aktywów) rozporządzającego.

Zobowiązujące - osoba dokonująca czynności zobowiązuje się względem drugiej do świadczenia. Następuje zwiększenie długów (pasywów) zobowiązującego się.

Obie te formy mogą prowadzić do przysporzenia korzyści innej osobie.

 1. ISTOTA ZOBOWIĄZANIA W ODRÓZNIENIU OD PRAW RZECZOWYCH

Zobowiązania nazywa się w źródłach rzymskich obligatio. W zobowiązaniu uczestniczą zawsze dwie strony: wierzyciel i dłużnik. Definicja przekazana w Digestach Justyniana przeciwstawia zobowiązania prawom rzeczowym: „Istota zobowiązania nie polega na tym, ażeby jakąś rzecz albo służebność uczynić naszą, ale na tym, ażeby zmusić kogoś innego do dania nam czegoś albo do czynienia, albo do świadczenia.”. Obligatio rysuje się jako stosunek prawny, odmienny od rodzajów władztwa nad zespołami osób czy rzeczy. Węzeł obligacyjny istniał tylko pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i polegała na uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika, ażeby spełnił na jego rzecz obowiązek dzisiaj nazwany ogólnie świadczeniem.

 1. ZOBOWIĄZANIA NATURALNE

Z zobowiązań naturalnych (niezupełnych), w przeciwieństwie do cywilnych, dłużnik nie ponosił odpowiedzialności, nie były one zaskarżalne. Wykonanie (przez pomyłkę lub dobrowolnie) świadczenia wynikającego z długu nie podlegało jednak zwrotowi, wierzycielowi przysługiwało jego zatrzymanie soluti retentio. Zobowiązania naturalne mogły w poszczególnych rodzajach zobowiązań być wzmocnione zastawem, poręką, mogło podlegać nowacji (pyt377); wierzytelność naturalna mogła podlegać potrąceniu. Są to:

 1. POJĘCIE I PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

Do praw rzeczowych należały:

Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte ochroną procesową za pomocą actiones in rem.

Prawa rzeczowe:

 1. WŁASNOŚĆ - POJECIE I RODZAJE

Pojęcie wykształciło się na przełomie wieków gł. w związku z ziemią i stosunkami opartymi na jej obrocie. Nadawane w królestwie działki - dwa iugera (ok.1/2 ha), które podlegały dziedziczeniu; UXIIT jako podstawę gospodarki uznała indywidualne gospodarstwa chłopskie - fundus, wchodzące w skład patrum familiarum. Jednocześnie istniała własność kolektywna ager publicus - na terytoriach zdobytych przez Rzym, które częściowo oddawano obywatelom na własność agri limitati (2 - 7 iugera), jednak w większości były w possessiones lub agri occupatorii - w rękach patrycjuszy (367 r.p.n.e. leges Liciniae Sextiae ograniczono wielkość agri occupatorii do 500 ugera / obywatela), 111 r.p.n.e. ustawa agrarna oddała te posiadania na własność. W ostatnim roku rzeczypospolitej wszystkie grunty położone w Italii (poza pastwiskami i państwową własnością) stały się res mancipi i mogły być prywatną własnością. Drugą istotną formą własności była własność na niewolnikach. W prawie klasycznym nie było ogólnej definicji, rozróżniano prawa przysługujące właścicielowi: uti - używanie, frui pobieranie owoców. Nie odróżniano jej także od posiadania. Dominium (starsza nazwa erctum; erus = pan) określano podleganie rzeczy czyjejś władzy z tytułu znajdowania się w jego gospodarstwie domowym. Przy końcu rzeczypospolitej zaczęto określać to jako dominium ex iure Quiritium - prawa własności kwirytarnej, uznanej przez prawo cywilne, przysługującej obywatelowi rzymskiemu. Później określano to term. proprietas. W prawie klasycznym rozróżniano inne rodzaje własności: kwirytarna, bonitarna (pretorska), peregrynów, prowincjonalna. Później różnice te zanikły.

Pojęcie prawa własności.

Prawo własności dawało nieograniczone prawo bezpośredniego korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób . Było to prawo bezwzględne skuteczne erga omnes. Odnosiło się to do wszelkich praw rzeczowych ale i do prawa rodzinnego - władza ojcowska, manus, spadkowe. Przeciwne - prawa względne - prawa obligacyjne, odnoszące się do konkretnych osób.

Własność peregrynów - peregryni certe civitatis, mogli być właścicielami w swoich miastach na podstawie prawa narodowego. Nabywając od obywatela rzymskiego jakiejś rzeczy nie dawało mu własności kwirytarnej, a podlegało pretorskiej ochronie za pomocą actiones utiles. Własność tego typu straciła na znaczeniu po edykcie Karakali, a zanikła w prawie justyniańskim.

Własność na gruntach prowincjonalnych - zdobytych w walce należała do państwa, zamieszkująca je ludność musiała płacić podatek vectigal. Stosunek prawny do tego gruntu określano jako possessio et ususfructus (posiadanie i użytkowanie), jednak z prawem rozporządzania (przez traditio), korzystał z ochrony procesowej za pomocą actiones utiles. Różnica co do gruntów prowincjonalnych zacierała się, a zanikła w prawie justyniańskim.

Własność kwirytarna i bonitarna.

Własność kwirytarna (dominium ex iure Quiritium) - na mocy prawa cywilnego, przysługująca obywatelowi rzymskiemu, zarówno na res mancipi (nabytych przez mancipio i in iure cessio), jak i res nec mancipi - przez tradycję.

Własność bonitarna (pretorska) - nabyta przez osoby, które nie stawały się właścicielami rzeczy (bona) kwirytarnymi. Uzyskiwały ochronę i trwałą możność wykonywania pełnego władztwa nad rzeczą. Stwarzał więc nowy rodzaj własności opartej o normy prawa pretorskiego (edykty). Działo się tak w przypadkach:

Dualizm własności zanika w prawie justyniańskim.

 1. DAROWIZNA

Darowizna jako odrębna umowa zaistniała dopiero w prawie justyniańskim, wcześniej uznawano za nią wszelkie przypadki, kiedy zachodziło: powiększenie majątku obdarowanego z równoczesnym umniejszeniem majątku darczyńcy, istniała wola obdarowania animus donandi, obdarowany przyjął darowiznę (nie można było go do tego zmusić). Nie było określonej formy. Ważność obietnicy darowizny zależała od stypulacyjnej formy, od Justyniana wystarczyła nieformalna obietnica będąca pactum legitimum - mogąca być ważnie zaskarżona.

Ograniczenia darowizn: lex Cincia 204 r.p.n.e. ograniczenie wysokości (nieznana wartość) darowizny; nieważność darowizn między małżonkami (prawo zwyczajowe - koniec rzeczypospolitej); początek dominatu odejście od zasad lex Cincia na rzecz rejestracji darowizn (insynuacja darowizn). Do darowizny można było dołączyć polecenie modus - donatio sub modo - darowizna z poleceniem, nie wykonanie polecenia nie czyniło darowizny nieważną, w prawie justyniańskim istniała możliwość skarżenia przez darczyńcę o wykonanie polecenia - actio praescriptio verbis, darczyńca mógł wycofać darowiznę w razie niewdzięczności obdarowanego.

 1. KOMPENSACJA W IUDICIA STRICTI IURIS

Kompensacja - przez potrącenie czyli kompensate rozumiemy w prawie dzisiejszym umorzenie wierzytelności w wyniku przeciwstawienia roszczeniu wierzyciela wzajemnej wierzytelności ze strony dłużnika.

Iudicia stricti iuris - powództwa ścisłego prawa.

 1. PRAWO ZASTAWU - ROZWÓJ HISTORYCZNY

W rozwoju historycznym zastaw w prawie rzymskim przeszedł ewolucję, której wyrazem są trzy jego postacie: fiducia, pignus i hypotheca.

Przy fiducji dłużnik w celu zabezpieczenia wierzytelności przenosił na wierzyciela za pomocą mancypacji, albo in iure cessio, jakiś przedmiot na własność, z tym zastrzeżeniem, że po wypełnieniu zobowiązania wierzyciel własność tę przeniesie z powrotem na dłużnika (tracił on na rzeczy swe prawo rzeczowe). Wierzyciel jako jej właściciel mógł z nią zrobić, co chciał, a więc mógł ją również alienować.

Aby ten stan zmienić, prawo rzymskie już w okresie przedklasycznym wykształciło nową postać zastawu, zwanego pignus, czyli tzw. zastaw ręczny. Zastawca przy tej postaci zastawu przekazywał zastawnikowi przedmiot zastawu, ale nie na własność, lecz tylko we władanie faktyczne. Po spełnieniu świadczenia przez dłużnika zastawnik zobowiązany był przedmiot zwrócić. Do tego czasu władał nim tylko jako dzierżyciel, a pretor to władanie ochraniał za pomocą interdyktu posesoryjnego.

Pignus jako zastaw ręczny wymagał wydania przedmiotu zastawu wierzycielowi, dlatego w pewnych okolicznościach nie odpowiadał potrzebom go­spodarczym (chodziło głównie o stosunki rolne). Dlatego to pod koniec republiki pojawiła się trzecia postać zastawu - hypotheca, czyli tzw. zastaw umowny. Dłużnik jako zastawca nie wręczał tu zastawnikowi przedmiotu zastawu. Nadal był jego właścicielem i posiadaczem, a tylko umawiał się, że dopiero w przypadku niespłacenia zaciągniętego długu wierzyciel zaspokoi swą pretensję przez sprzedaż przedmiotu obciążonego hipoteką. Aby móc swe prawo zrealizować wierzyciel musiał uprzednio wejść w posiadanie przedmiotu zastawu.

 1. WADY OŚWIADCZENIA WOLI - BŁĄD

Wady oświadczenia woli - niezgodność oświadczenia woli z istotną wolą wewnętrzną danej osoby, może być świadoma lub nieświadoma.

- nieświadoma - w przypadku pomyłki (składający źle rozumie swoje oświadczenie - cudzoziemiec - i oświadcza co innego bądź nie udaje mu się z powodu pomyłki językowej (lapsus linguae) o której nie wie; błędu - error

WADY OŚWIADCZENIA WOLI

Treść oświadczenia woli musi być zgodna za stanem świadomości i ze stanem rzeczywistym.

WADY: brak świadomości, brak wolnej woli, pozorność, oświadczenie nie na serio, podstęp, przymus.

brak świadomości - osoba działająca ma wyłączoną świadomość (np. wysoka temperatura).

brak wolnej woli - zawsze w związku z przymusem fizycznym,

pozorna czynność - gdy składający oświadczenie woli składa oświadczenie woli niezgodnie z czynnością dokonaną (daje darowiznę, a mówi że sprzedaje),

oświadczenie nie na serio - np. na deskach teatru,

błąd - stan umysłu powoduje mylne wyobrażenie o rzeczywistości. Błąd co do prawa lub błąd co do faktów, osób. Przyjmuje się, że każdy obywatel pobieżnie zna prawo.

Podstęp - takie działanie jednego kontrahenta wobec drugiego, by wyciągnąć od niego jakieś korzyści. Działanie jednej strony wobec drugiej, by utwierdzić ją w błędnym przekonaniu.

Groźba - (psychiczna) - strona grozi drugiej jakimś złem. Zło musi być nieusprawiedliwione, realne, bezpodstawne.

Błędu - error co do okoliczności towarzyszących czynności prawnej lub do treści czynności prawnej - oświadczenie woli nie doprowadza do skutków, które chciał osiągnąć, przypadki błędu juryści rozstrzygali indywidualnie.

Rodzaje błędu:

powyższe błędy powodowały, że czynność prawna w ogóle nie powstawała,

W dawnym prawie cywilnym w czynnościach formalistycznych prawidłowa forma decydowała o ważności czynności prawnej, a nie ew. błąd. Później w szczególności przy negotia bonae fidei by błąd był usprawiedliwiony probabilis i do tego by był istotny - strona nie zawarłaby danej czynności gdyby nie błąd.

Inną kwestią był błąd w pobudce: przy podstępie (dolus); czynności dokonanej pod wpływem obawy (metus) wywołanej groźbą.

Niezamierzone niezgodności , czyli błąd (error) , przez który rozumie się mylne wyobrażenie o okolicznościach zawieranej umowy:

 1. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Podział:

 1. ZASTĘPSTWO POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE

Zastępstwo:

Rodzaje zastępstw:

Należy odróżnić posłańca nuntius, który nie jest zastępcą, a jedynie pośrednikiem.

Zastępstwo pośrednie było znane i praktykowane; bezpośrednie z uwagi na występowanie przymusowego zastępstwa pana domu przez niewolników, bądź patris familias przez osoby alieni iuris (zasada, że wszystko co nabywa niewolnik nabywa dla swojego pana, a może go też zobowiązać - actiones adiectitiae qualitatis, tak samo było w przypadku osób alieni iuris).

 1. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

Jeden grunt tzw. służebny, służył drugiemu (władającemu - panującemu), nie miała znaczenia ew. zmiana właścicieli gruntów. Grunty te powinny ze sobą sąsiadować, korzyść przypadająca gruntowi władającemu powinna być trwała - servitutis causa perpetua esse debet - cel ustanowienia służebności musi mieć charakter stały. Służebność jest niepodzielna, zawsze dziedziczna i zbywalna. Dzielą się na służebności gruntów wiejskich i miejskich.

Służebności gruntów wiejskich: prawo przechodu (iter servitus itineris), przepędzenia bydła (servitus actus), przejazdu (servitus viae), przeprowadzenia wodociągu przez cudzy grunt (servitus aquaeductus), później - czerpania wody, wypasu bydła, kopania piasku na cudzy gruncie.

Służebności gruntów miejskich: oparcie domu o ścianę sąsiada servitus oneris ferendi, wpuszczenie belki w mur sąsiada, prawo okapu, wysunięcia części budowli w słup powietrza sąsiada, zabronienie budowania ponad określoną wysokość servitusaltius non tollendi.

Służebności:

(4 powyższe należały do res mancipi)

 1. NAJEM RZECZY

Rodzaje najmu:

Strony - oddający w najem rzecz, usługi, dający materiał (locat) na wykonie dzieła - locator, strona przeciwna - conductor. Najem był umową synallagmatyczną - zobowiązująco-uprawniający. Pierwotnie najem niewolników i zwierząt, potem mieszkań, dzierżawa ziemi, najem usług i dzieła. Ok. 100 r.p.n.e. istnieją analogiczne do kupna sprzedaży skargi bonae fidei - actio locati i actio conducti.

Rozwiązanie kontraktu najmu jeśli nie było oznaczonego czasu mogło nastąpić w dowolnym momencie przez wycofanie się każdej ze stron (nie było wypowiedzenia), w razie terminu potrzebne było porozumienie stron. Jednostronne rozwiązanie - najemca gdy nie dostał rzeczy lub rzecz nie nadawała się do używania z winy wynajmującego; wynajmujący jeśli najemca nie płacił czynszu przez dwa lata, pogarszał rzecz. Śmierć jednej ze stron nie powodowała rozwiązania kontraktu najmu.

Kontrakt najmu rzeczy.

Kontrakt konsensualny zawarty pomiędzy wynajmującym a najemcą, o oddanie określonej indywidualnie rzeczy do używania w zamian za czynsz - merces, pensio i zobowiązanie zwrotu w określonym terminie. Nie mogły to być rzeczy wyłączone z obrotu lub zużywalne~. Nie rozróżniano najmu od dzierżawy - rzeczy przynoszącej pożytki w celu ich pobierania. Co do czynszu obowiązywały takie same zasady jak przy kontrakcie kupna sprzedaży, dodatkowo przy dzierżawie istniała możliwość uiszczania czynszu w naturze.

Wynajmujący zobowiązany był do: umożliwienia używania rzeczy (jej należyte utrzymanie do czasu wręczenia); przekazać rzecz najemcy; ponosił koszty utrzymania rzeczy w należytym stanie; odpowiadał z tytułu ewikcji i za wady fizyczne (podobnie w pr. just. za wady ukryte); zwrotu kosztów koniecznych lub pożytecznych; odpowiadał za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto, szkody najemcy liczono damnum emergens i lucrum cessans (pyt 303).przeciw wynajmującemu najemcy przysługiwało actio conducti.

Najemca miał płacić czynsz, o ile mógł używać rzecz jeśli tylko niemożność nie była jego winą; zaginięcie rzeczy przez przypadek lub vis maior niezależne od najemcy wygaszały konieczność płacenia czynszu; dzierżawca mógł żądać obniżenia czynszu w razie obniżenia zbiorów wskutek siły wyższej, musiał wyrównać to w okresie urodzajów; czynsz miał być płacony z dołu postnumerando, chyba że umówiono się inaczej - z góry praenumerando. Miał konserwować rzecz, oddać ją w należytym stanie w ew. przyrostem, odpowiadał za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto. Przeciwko najemcy wynajmującemu przysługiwało actio locati. Istniało prawo zastawu wynajmującego na rzeczach najemcy, w prawie justyniańskim - hipoteka ustawowa.

Najemca był jedynie dzierżycielem rzeczy, wynajmującemu zachowywał posiadanie ad interdicta.

 1. PRÓBY DEFINICJI WŁASNOŚCI

Tak jak powszechne jest uznanie dla wkładu rzymskiej myśli prawniczej w rozwój koncepcji prawa własności, tak też istnieje dość powszechny pogląd, że Rzymianie tego prawa w ogóle nie definiowali, lecz pojmowali je wyłącznie intuicyjnie. Ten stan rzeczy uzasadnia się, z jednej strony, oporami prawników rzymskich wobec konstruowania definicji pojęć prawnych w ogóle, z drugiej zaś - trudnościami takiego ujęcia, by definicja obejmowała wszelkie formy pełnego władania prawnego rzeczą w państwie rzymskim.

Największe w historii prawa własności znaczenie miała definicja Bartolusa. Według Bartolusa własność sprowadza się do robienia z rzeczą materialną wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W rzymskim ujęciu prawo własności, z jednej strony, zakreśla podmiotowi tego prawa granice wolności, (tzw. pozytywna funkcja prawa własności), z drugiej zaś jest owej wolności gwarantem (tzw. negatywna funkcja prawa własności, polegająca na wykluczeniu ingerowania osób trzecich w sferę cudzej własności).

Własność prywatną zdefiniować ostatecznie można jako rzeczowe i autonomiczne prawo jednostki do władania rzeczą materialną, w treści swej nieograniczone, o ile nie narusza to obowiązującego porządku prawnego.

 1. ZASTAW RĘCZNY

Zastaw ręczny(pignus) był zabezpieczeniem innej umowy, jego cechami było to że w razie wykonania umowy biorący rzecz w zastaw miał obowiązek jej zwrotu, a zastawiający mógł tego żądać sądownie. W razie jego niewykonania, bądź przed jego wykonaniem, zastawnik miał prawo wydobycia utraconej rzeczy erga omnes. Zastawnik miał posiadanie nad rzeczą, mógł żądać zwrotu nakładów poniesionych na rzeczy, jak i prawo retencji. Odpowiedzialność obu stron sięgała do lekkiego niedbalstwa (culpa levis in abstracto), zastawnik dodatkowo odpowiadał za utratę lub zniszczenie zastawionej rzeczy.

zastaw ręczny - pignus

Kontrakt zastawu ręcznego pignus- realny, dłużnik (zastawca) oddawał pewną rzecz wierzycielowi (zastawnikowi) w posiadanie (bez używania) z zastrzeżeniem oddania jej w razie spłacenia długu. Zastawnik posiadał rzecz i korzystał z ochrony posesoryjnej, czas posiadania (do zasiedzenia) biegł jednak na korzyść zastawcy mimo, że nie posiadał rzeczy. Zastawnik musiał utrzymać rzecz w należytym stanie, odpowiadał za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto + custodia. Używanie bez zgody zastawcy było furtum usus. Zastawcy przysługiwało actio pigneraticia directa, obowiązany był do zwrotu kosztów i pokrycia szkód. Zastawca odpowiadał za dolus i wszelką culpę, bo odnosił korzyść z zastawu uzyskując kredyt. Zastawnikowi przysługiwało actio pigneraticia contraria.

Dla wzmocnienia zabezpieczenia wprowadzono poza posiadaniem:

Pignus dawał wierzycielowi rzeczowe ograniczone prawo zastawu na rzeczy dłużnika.

Pignus - zastaw ręczy, powstawał na podstawie kontraktu realnego, posiadanie rzeczy od razu przechodziło na wierzyciela.

 1. ZAWŁASZCZENIE

Zawłaszczenie (occupatio).

Zawłaszczenie - nabycie własności na rzeczach niczyich res nullis, przez objęcie w posiadanie z zamiarem przywłaszczenia sobie. Res nullius cedit primo occupanti.

Zawłaszczenie (occupatio):

Zawłaszczenie (occupatio) - jest niewątpliwie najstarszym sposobem nabycia własności. Polega ona na objęciu w posiadanie rzeczy niczyjej.

zawłaszczenie - to nabycie prawa własności na rzeczy niczyjej (res nullius), o ile rzecz ta nadawała się do obrotu gospodarczego. Następowało ono poprzez dotknięcie rzeczy niczyjej z zamiarem jej zatrzymania. Zawłaszczyć można było rzeczy naturalne (ryba, bursztyn), jak i porzucone rzeczy (np. nieruchomość). Rzeczą niczyją było także mienie nieprzyjaciela, z którego państwem Rzym znalazł się w stanie wojny, lecz nie były nią rzeczy porzucone z konieczności i zgubione.

 1. WINA -POJĘCIE I STOPNIE

Wina culpa - w znaczeniu obszerniejszym - umyślne działanie lub zaniechanie dłużnik mające na celu naruszenie interesów wierzyciela - dolus; albo niedbalstwo którego skutki powinien przewidzieć - culpa w węższym znaczeniu. Odpowiedzialność za winę jest subiektywna - zależna od staranności wykazanej przez dłużnika. Odpowiedzialność za dolus nie podlegała umownemu usunięciu - dolus semper praestatur - za dolus zawsze się odpowiada.

W węższym znaczeniu - culpa dzieliła się na:

Pojecie winy - psychiczne nastawienie sprawcy do popełnionego czynu. Wina osadza się w psychice człowieka.

Wina umyślna (dolus) i wina nieumyślna (culpa).

Dolus - świadome działanie, umyślne, ktoś chce tego celu.

Culpa - działający nie zachował ostrożności.

W ramach culpa występuje: grube niedbalstwo (skrajne niedbalstwo) i lżejsze niedbalstwo.

Odpowiedzialność - tylko wtedy, gdy powstała szkoda.

2 rodzaje szkody:

 1. UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ WG PRAWA PRETORSKIEGO

Umorzenie zobowiązania następowało z mocy samego prawa ipso iure lub przez podniesienie przez dłużnika ekscepcji udzielonej z mocy prawa pretorskiego - ope exceptionis. Właściwym wygaśnięciem było ipso iure, wygasało on ostatecznie, skuteczne wobec wszystkich osób zainteresowanych. Przy ope exceptionis zobowiązanie nadal istniało, jednak realizacja była uniemożliwiona przez udzieloną ekscepcję. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań: spełnienie warunku lub nadejście terminu zobowiązania, śmierć zasadniczo nie wygaszała wierzytelności i długów - były dziedziczne.

Sposoby ipso iure:

Ope exceptionis:

W prawie rzymskim występowały następujące sposoby umorzenia zobowiązań : wykonanie zobowiązania solutio, zwolnienie z długu dokonane przez wierzyciela, nowację, poprzez confusio czyli zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie lub też poprzez zbieg tytułów nieodpłatnych. Wszystkie te sposoby należały do ius civile natomiast istniały jeszcze sposoby umorzenia zobowiązań według prawa pretorskiego a należały do nich : pactum de non petendo jako nieformalna umowa w której wierzyciel rezygnował z długu oraz poprzez kompensację czyli potrącenie.

 1. SKUTKI PRAWNE POSIADANIA

Skutki prawne posiadania:

Najważniejszym skutkiem posiadania danej rzeczy było zasiedzenie (usucapio), a więc nabycie prawa własności nad daną rzeczą pod warunkiem spełniania określonych kryteriów. Ponadto skutkiem prawnym posiadania była ochrona prawna zwana ochroną posesoryjną (interdykty) mająca na celu unormowanie sytuacji prawnej wynikającej z posiadania danej rzeczy.

Posiadanie ma duże znaczenie prawne:

 1. PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

W dawnym prawie rzymskim zobowiązanie miało charakter osobisty, stąd zmiana wierzyciela lub dłużnika w danym stosunku obligacyjnym w drodze niefor­malnej umowy była zupełnie niemożliwa. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom obrotu gospodarczego, w cią­gu kilku pierwszych wieków stworzyli Rzymianie w zasadzie tylko surogaty dzisiejszej cesji (tj. przeniesienie wierzytel­ności z dotychczasowego wierzyciela na drugą osobę mocą zawartej między nimi umowy).

W prawie rzymskim mogło to nastąpić w dwóch formach: nowacji i zastępstwa procesowego.

 1. TRADYCJA

Tradycja - traditio, nieformalne przeniesienie własności, oparte na ius gentium, w prawie klasycznym polega na przeniesieniu posiadania od poprzednika na następcę, w następstwie uzasadnionej, zgodnej woli, a przyczyna dokonania tradycji musiała być słuszna - iusta causa traditionis. Konieczne było spełnienie zasady nemo plus iuris ad alium transfere..., a także posiadanie zdolności do rozporządzania rzeczą. Pozbywca czasami nie musiał nawet być właścicielem rzeczy - wierzyciel zastawniczy (zastawnik), który działał z upoważnienia zastawcy, na podstawie umowy o sprzedaż rzeczy zastawionej (pactum de vendento) - mógł sprzedać rzecz. Musiało jednak nastąpić przekazanie rzeczy, pierwotnie z ręki do ręki, później symbolicznie - prawo justyniańskie (traditio ficta). W prawie klasycznym tradycja dawała własność na res nec mancipi, na res mancipi była tylko jako własność pretorska. Prawo justyniańskie dawało tu swobodę, także co do iusta causa, co czyniło tradycję czynnością prawną abstrakcyjną (oderwaną).

Aby przenieść tradycją prawo własności trzeba było spełnić 3 wymogi:

Traditio powstało na gruncie ius civile i z biegiem lat stało się podstawową forma przenoszenia prawa własności. Tradicio jest to prosty i naturalny sposób przenoszenia prawa własności poprzez przekazanie rzeczy z ręki do ręki. Samo słowo tradicio pochodzi od słowa tradere a więc wydawać i aby mogło być spełnione wymagało następujących warunków : ten kto dokonywał tradycji musiał być właścicielem danej rzeczy, dokonanie musiało dokonywać się na zasadzie umowy a wydanie rzeczy musiało być uzasadnione słuszną przyczyną. Owe słuszne przyczyny tradycji to causa obligandi, causa solvendi i causa donandi czyli wydawało się rzecz aby kogoś zobligować, zwolnić lub obdarować.

 1. PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA

Podmiotami zobowiązania były strony zobowiązania wierzyciel i dłużnik (ew. kilku).

Przedmiotami zobowiązania były rzeczy indywidualnie oznaczone - in specie lub gatunkowo - in genere. Zaginięcie rzeczy określonej jako species powodowało wygaśnięcie zobowiązania ze względu na niemożliwość wykonania zobowiązania impossibilium nulla obligatio. Rzecz oznaczona gatunkowo mogła być zastąpiona inną (tej samej ilości, gatunku, wagi).

Zobowiązaniem (obligatio) - nazywamy stosunek prawny między dwiema stronami z których jedna zwana wierzycielem (creditror) ma prawo domagania się pewnego świadczenia od strony drugiej ta zaś zwana dłużnikiem (debitor) ma obowiązek świadczenie to spełnić.

Treścią każdego zobowiązania jest jakieś świadczenie w przyszłości a jego przedmiot jak to poznaliśmy z definicji zobowiązań paulusa określali rzymianie jako dare, facere, praestare.

 1. NOWACJA

Przelanie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela - cedenta na drugą osobę - cesjonariusza na podstawie umowy cesyjnej; nie wymagało to zgody dłużnika.

Pierwotnie stosowano pośrednią formę - nowację - stypulacyjne umorzenie dotychczasowej wierzytelności i tworzenie nowej na rzecz drugiej osoby, to jednak uzależnione było od zgody dłużnika, nie dawało to zabezpieczenia wierzyciela oraz wygasały zarzuty dłużnika przysługujące mu w stosunku do pierwotnego wierzyciela. Później istniała możliwość ustanowienia zastępcy procesowego (procurator) w procesie formułkowym, który miał ściągnąć wierzytelność na własny rachunek, aż do litis contesttio mógł zostać pozbawiony wierzytelności.

Nowacja - odnowienie zobowiązania następowało przez umorzenie zobowiązania (każdego rodzaju) i postawienie w jego miejsce nowego (literalnego lub stypulacyjnego). Zachodziła jeśli było stare zobowiązanie mające być umorzone a nowe powstawało na jego miejsce, musiało mieć ten sam przedmiot świadczenia (idem debitum)(w prawie justyniańskim dopuszczono zmianę przedmiotu świadczenia, z zaznaczeniem animus novandi by uniknąć wątpliwości), nowe zobowiązanie musiało posiadać coś nowego aliquid novi. Mogła być to nowacja między tymi samymi osobami - następowała zmiana zobowiązania (jakiegokolwiek) na stypulacyjne, terminu lub miejsca świadczenia. Między nowymi osobami - zmiana wierzyciela lub dłużnika. Mogła to być delegacja czynna (zmiana wierzycieli) lub bierna (zmiana osoby dłużnika).

Nowacja czyli zawarcie do tego samego zobowiązania nowej umowy zobowiązującej dłużnika do spełnienia świadczenia wobec nowego wierzyciela natomiast rozwiązującej węzeł obligacyjny ze starym. Nowacja wymagała zgody dłużnik. Nowacja mogła być także dokonana bez zgody dłunika tylko i wyłącznie mocy porozumienia pomiedzy wierzycielem i nowym dłuznikiem. Jednym słowem nowacja jest to przelenie dawnego długu na inne zobowiązanie to znaczy że na starej podstawie prawnej tworzy się nowy węzeł obilgacyjny a stary w tym czasie gaśnie.

 1. WŁASNOŚĆ - POJECIE I OGRANICZENIA

Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Pochodne sposoby nabycia prawa własności to: mancypacja, in iure cessio i tradycja.

Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych - własność i prawa na rzeczy cudzej - iura in re aliena). Ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzeczy cudzej były - służebności, prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy). Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte ochroną procesową za pomocą actiones in rem.

Rozróżnić należy władztwo faktyczne od prawa do rzeczy (szczególnie posiadanie od własności) -separata esse debet possessio a proprietate -Ulpian, posiadanie jest kwestią faktu, a nie prawa rem facti, non iuris esse - Paulus).

Ograniczenia własności mogły nastąpić ze względu na interes publiczny (przepisy budowlane, komunikacyjne, sanitarne) lub interes sąsiada - prawa sąsiedzkie (wymagało to tolerowania immissiones szkodliwych wpływów z gruntu sąsiedniego), czy też przez samoograniczenie władztwa przez dopuszczenie innej osoby do korzystania z jego rzeczy w ograniczonym zakresie przez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

PATRZ PYTANIE NR 25

Własność:

Rodzaje własności:

Własność peregrynów - chroniona była w myśl zasady personalności przez ich własne systemy prawa, jeżeli spór z obywatelem rzymskim zakładano fikcję, że peregryn jest obywatelem rzymskim, Karakalla nadał obywatelstwo wszystkim mieszkańcom imperium - koniec odrębnej kategorii własności.

Iura in re aliena było to prawo na rzeczy cudzej czyli ograniczone prawo własności. Należały tutaj takie oprawa jak : służebność, wieczystą dzierżawę, zastaw, prawo powierzchni, hipoteka. Służebność servitutes jest to ograniczone prawo rzeczowe które umożliwiało osobie cudzej korzystanie z rzeczy w ściśle określonym kierunku lub w określony przez prawo sposób. Służebność dzieliła się na gruntową (prediorum) i osobistą (personalum). Wieczysta dzierżawa jest to prawo zbywalne i dziedziczne do eksploatacji cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia czynszu. Zastaw w postaci pignus i hipoteki służył jako forma zabezpieczenia było więc to prawo dodatkowe ustanawiane w celu zabezpieczenia istniejącego zobowiązania. Prawo powierzchni (superficies) czyli prawo do zamieszkiwania w budynku jako prawo dziedziczne i zbywalne zbudowanym na cudzym gruncie z obowiązkiem płacenia czynszu.

 1. WYMOGI ŚWIADCZENIA

Treścią każdego zobowiązania w prawie rzymskim było świadczenie. Rzymianie w ślad za Gaiusem określali je w trzech słowach dare, facere i praestare czyli danie czegoś, czynienie czegoś lub świadczenie czegoś. Tak szeroko pojęte świadczenie było możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów takich jak: treść świadczenia nie może być sprzeczna z prawem ani z dobrymi obyczajami, przedmiot świadczenia winien być określony w pieniądzu, niemożliwe nie może być przedmiotem zobowiązania, przedmiot świadczenia winien być dokładnie określony.

Poręczyciel zobowiązywał się przed wierzycielem do spełnienia świadczenia, gdyby nie wykonał go dłużnik. Dochodziło do tego w drodze stypulacji. Przy kilku poręczycielach odpowiadali oni solidarnie, lecz od czasów Hadriana wierzyciel mógł dochodzić od jednego z nich tylko danej części kwoty, chyba że któryś z nich stał się niewypłacalny. Prawo dawało wierzycielowi możność dochodzenia świadczenia wedle wyboru od dłużnika lub poręczyciela. Za Justyniana I poręczyciel otrzymał przywilej żądania aby wierzyciel rozpoczął dochodzenie swego prawa od dłużnika.

Dla ważności zobowiązania świadczenie musiało spełniać określone warunki:

 1. RZECZY - POJĘCIE I PODZIAŁY

Rzeczy res w prawie rzymskim oznaczały zarówno przedmioty materialne - res corporales jak i prawa - res incorporales - (quae tangi non possunt - których nie można dotknąć) np. wierzytelności, użytkowanie. Res corporalis - to samoistny przedmiot materialny dostępny i przeznaczony do obrotu.

Pewne rodzaje rzecz bądź z natury lub na mocy przepisów były wyłączone z obrotu, nie modły być przedmiotem prywatnej własności - res extra commercium (patrz niżej). Pozostałe rzeczy podlegały obrotowi jako prywatna własność - res in commercio. Inne kategorie podziału rzeczy - patrz niżej.

Podział rzeczy res corporalis na:

Rzeczy wyłączone z obrotu.

Res extra commercium:

res divini iuris - rzeczy boskiego prawa, związane z kultem i religią: res sacre - poświęcone bogom, res sanctae - mury i bramy Rzymu, res religiosae - miejsca pochówku.

Podział o charakterze historycznym. Res mancipi - grunty położone w Italii, służebności gruntowe wiejskie, niewolnicy oraz zwierzęta czworonożne pociągowe i juczne; res nec mancipi - wszystkie pozostałe.

Res mancipi ze względu na doniosłe znaczenie gospodarcze miały szczególną sytuację prawną

Rzecz niczyja - thesaurus(skarb).

Res nullius - rzeczy niczyje, nie należące do niczyjego majątku prywatnego, choć istniała taka możliwość. Były to np. dzikie zwierzęta lub oswojone jednak uciekły bez skłonności do powrotu; mienie cudzoziemców z których państwami Rzym nie prowadził stosunków umownych. Szczególnym rodzajem rzeczy niczyich były res derelictae - rzeczy porzucone przez dotychczasowego właściciela z zamiarem pozbycia się. Innym rodzajem rzeczy niczyjej był skarb - thesaurus - wartościowy przedmiot ukryty od tak dawna, że w chwili znalezienia nie można ustalić osoby właściciela,

Rzeczy podzielne to te które przez podział nie traciły nieproporcjonalnie na wartości, natomiast rzeczy tracące przez podział swoją istotę (zwierzęta) lub zmieniały istotnie swoją wartość (kamienie szlachetne) były rzeczami niepodzielnymi.

Podział prawa na tzw. części idealne przy współwłasności; podzielność lub niepodzielność rzeczy miał wpływ na możliwość podziału współwłasności, a także niepodzielność - powodem powstania zobowiązania solidarnego.

Rzeczy zużywalne i niezużywalne.

Rzeczy zużywalne podczas ich gospodarczego użycia podlegały zużyciu (np. żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym - były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu). Nie odpowiadał jeżeli kupujący przegrał spór z właścicielem, ale nie odebrano mu posiadania rzeczy; albo jeśli prawo to powstało po wydaniu rzeczy kupującemu. Wyłączono odpowiedzialność jeśli kupujący ponosił winę za powstanie ewikcji (nie zawiadomił sprzedawcy o grożącej ewikcji, zaniedbał zasiedzenie, niewłaściwie bronił się w procesie. Dodatkowo nie było odpowiedzialności jeśli kupujący wiedział, że kupuje rzecz osoby trzeciej lub gdy zawarto umowę wykluczającą odpowiedzialność z ewikcji pactum de non praestanda evictione. Rozwój historyczny ewikcji:

Odpowiedzialność za wady fizyczne - stopniowy rozwój, odrębne uregulowania ogólne i edykty edylów kurulnych w odniesieniu do kupna-sprzedaży niewolników i zwierząt na targach.

 1. RZYMSKIE DEFINICJE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym na podstawie którego jedna ze stron zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagać się określonego świadczenia zaś druga strona zwana dłużnikiem (debitor) winna owo świadczenie wykonać. Czyli zobowiązanie jest węzłem prawnym które zmusza kogoś do czynienia czegoś zgodnie z prawami państwa.

Definicje w prawie rzymskim były zjawiskiem rzadkim lecz z biegiem lat sytuacja ta ulegała zmianie. Gaius omawiając zobowiązania nie potrafił w sposób zwięzły ich zdefiniować aczkolwiek uczynił to w sposób zbliżony omawiając actio in personam poprzez określenie że jest ono wówczas kiedy prowadzimy proces przeciw komuś kto jest w stosunku do nas zobowiązany albo z kontraktu albo z deliktu tzn. że musi on nam coś dać, uczynić lub świadczyć. Te trzy słowa dare, facere i praestare w sposób ścisły określają obowiązek dłuznika wobec wierzyciela i stanowiły podstawę do definicji zawartej w Instytucjach Justyniańskich które mówią że zobowiązanie jest węzłem prawnym który zmusza nas do świadczenia pewnej rzeczy według obowiązującego prawa. O wiele dokładniejszą jest jednak definicja z digesti : Istota zobowiązania nie polega na tym aby jakąś rzecz albo służebność uczynić naszą , lecz na tym aby zmusić kogoś do dania, czynienia lub świadczenia nam czegoś.

Obligatio - obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura -zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do wykonania świadczenia pewnej rzeczy, według praw naszego państwa; obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum - istota zobowiązania nie na tym polega, żeby uczynić jakąś rzecz lub służebność naszą, lecz na tym, by zmusić inną osobę do dania nam czegoś albo do czynienia lub wykonania. Pierwsze przypomina o wiązaniu - obligatio - niewypłacalnych dłużników, później zastąpione przez więzy prawne i odpowiedzialność majątkową. W drugiej rozróżnione są zobowiązania od praw rzeczowych - adekwatnie - praw względnych i bezwzględnych (erga omnes). Prawo obligacyjne nie daje wierzycielowi bezpośrednio władztwa nad określoną rzeczą, a jedynie roszczenie do dłużnika o rzecz lub świadczenie. Są one chronione actiones in personam gdy domagamy się od kogoś świadczenia lub wydania rzeczy.

 1. HIPOTEKA

Hypotheca - zastaw umowny - nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu (dzierżawy) lub innego kontraktu głównego. W prawie poklasycznym i justyniańskim była w formie hipoteki ustawowej - powstająca z mocy samego prawa (np. wynajmujący na meblach lokatora - jako zabezpieczenia czynszu; fiskus a majątku dłużnika - zabezpieczenie wierzytelności skarbu państwa - uprzywilejowana; żona na majątku męża w razie pretensji o zwrot posagu - w pr. Just. uprzywilejowany; legatariusz i fideikomisariusz na majątku spadkowym - wypłata legatu /fideikomisu).

 1. ŹRÓDŁA ZOBOWIAZAŃ

Pierwotnie brak pojęcia zobowiązania jako stosunku prawnego, wtedy pewne czynności niedozwolone lub dozwolone pociągały za sobą odpowiedzialność osobistą umożliwiającą skrępowanie - obligare. Czynności niedozwolone poddawały sprawcę zemście pokrzywdzonego, później dopuszczono zawarcie między stronami porozumienia - pactum - co do zapłaty grzywny.

Istotniejsze były czynności dozwolone

Późniejsze źródła zobowiązań:

 1. DZIERŻAWA WIECZYSTA

Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz hipotekę na gruncie. Mógł także go sprzedać, proponując najpierw właścicielowi pierwokup. Jeżeli właściciel nie skorzystał z propozycji, musiał otrzymać 2% ceny sprzedaży. Emfiteuta musiał płacić czynsz właścicielowi i wszelkie podatki, miał także obowiązek niepogarszania gruntu. Do ochrony swoich praw emfiteuta miał actiones in rem, korzystał także z interdyktów posesoryjnych.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE NIEWOLNIKA

Niewolnicy dbali o ty, by być wiarygodnymi. Chciano handlować z niewolnikami, ponieważ oni się starali, byli uczciwi (zależało im na wolności).

Odpowiedzialność za zobowiązania niewolnika:

W przypadku szkód deliktowych (np. niewolnik uszkodził komuś ciało) - właściciel płacił odszkodowanie albo wydawał niewolnika ofierze, która wtedy na niewolniku dochodziła sprawiedliwości.

 1. TREŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI

Treść prawa własności:

Własność według Rzymian to "pełne władztwo nad rzeczą" (plena in re potestas), czyli prawo do uczynienia z rzeczą co tylko on zechce. Prawo to można było jednak ograniczyć, mając na uwadze samą działalność właściciela i dobro społeczne. Można było ograniczyć prawo właściciela mając na uwadze lokalizację cmentarzy i budynków w mieście, prawo sąsiedzkie lub obciążenia rzeczy zastawem. Ograniczenie takie obejmowało także: służebność, emfiteuzę (wieczystą dzierżawę) i superficies (prawo zabudowy).

 1. KONTRAKTY NIENAZWANE

Kontrakty nienazwane (contractus innominati).

Kontrakty nienazwane - umowy nie mieszczące się w ramach określonych kontraktów, nie dają się zakwalifikować do sztywnych kontraktów stricti iuris, a także mniej formalnych realnych i konsensualnych - bonae fidei. Były to umowy nieformalne, głównie o wzajemne świadczenie, nie należące do ww. grup ani do pacta vestitia (uzyskały zaskarżalność przez prawo pretorskie) - nie były zaskarżalne, można było się ubiegać o zwrot świadczenia (condictio ob rem dati) w razie nie wykonania świadczenia wzajemnego. Z czasem mnożyły się wyjątki - zaskarżalność o świadczenie wzajemne uzyskały za pomocą actio in factum (dekret pretora) (kontrakty: umowy estymatoryjnej i zamiany - kontrakty bezimienne). W prawie justyniańskim kontraktami bezimiennymi były te w których jeden z kontrahentów wykonał jednostronnie świadczenie i mógł skarżyć o wzajemne actio in factum.

- sądownie actio pro socio lub actio communi dividundo (o podział wspólnego majątku).

Konstrukcja i klasyfikacja kontraktów nienazwanych.

Klasyfikacja justyniańska:

W prawie justyniańskim przysługiwała tu actio praescriptis verbis powodowi który wykonał świadczenie o świadczenie wzajemne. Podobnie jak w kontraktach realnych zaskarżalność następuje dopiero w chwili przekazania rzeczy (chyba, że chodzi o facere), przez co kontrakty nienazwane nazywa się też realnymi nienazwanymi.

 1. POWÓDZTWO NEGATORYJNE

Powództwo negatoryjne

 1. ZASIEDZENIE - WYMOGI

Zasiedzenie(usucapio) było formą nabycia prawa własności wskutek ciągłego posiadania przez określony czas. Było ono dostępne tylko dla obywateli rzymskich i należało spełnić warunki: zasiedzenia nie mógł dokonać dzierżyciel, musiał nieprzerwanie posiadać rzecz (jeśli przerwał, musiał od nowa je rozpocząć), aby nabyć prawo własności musiał posiadać dwa lata nieruchomość, a jeden rok rzecz ruchomą. Za Justyniana okresy wydłużono odpowiednio do dziesięciu i trzech lat. Trzeba było także w chwili podjęcia zasiedzenia pozostawać w dobrej wierze(być przekonanym o nienaruszaniu niczyich praw), nie można było zasiedzieć rzeczy kradzionych i nabytych przemocą(od późnej republiki)

Usucapio mogło nastąpić tylko przez obywateli rzymskich i to na rzeczach mogących być własnością kwirytarną, z wyłączeniem rzeczy skradzionych i odebranych przemocą (res furtivae, res vi possessae).

Praescriptio longi temporis - prawo cesarskie, odnośnie gruntów prowincjonalnych (nie mogących być własnością kwirytarną); początkowo był środkiem obrony procesowej, w przypadku posiadania nabytego w słuszny sposób i wykonywanego bona fidei przez 10 lat gdy zamieszkiwał w tej samej prowincji co powód lub 20 lat gdy tak nie było. Z czasem taki posiadacz otrzymał actio utilis dla przywrócenia odebranego posiadania. Ukształtowało to z ekscepcji formę zasiedzenia gruntów prowincjonalnych.

Praescriptio longissimi temporis - niezakłócone posiadanie przez 30 (czasami 40) lat w bona fidei mimo braku iusta causa.

W prawie klasycznym:

Prawo justyniańskie:

Wymogi warunkujące zasiedzenie

 1. ZLECENIE

Kontrakt zlecenie.

Mandatum - konsensualny, zleceniodawca mandant zleca wykonanie oznaczonych czynność zleceniobiorcy mandatariuszowi, który zobowiązuje się do bezpłatnego ich wykonania. Od pryncypatu dozwolono na honorarium nie uważanego za zapłatę. Czynności mogły być czynnościami prawnymi lub faktycznymi; kompleksowe lub konkretne; musiały przedstawiać konkretną wartość dającą się oszacować, nie mogły być bezprawne lub niezgodne z dobrymi obyczajami. Zleceniobiorca mógł działać w interesie zleceniodawcy, ale dodatkowo także i osoby trzeciej i swoim, miał wykonać zlecenie w całości ściśle wedle wskazówek, niekoniecznie osobiście (jeśli za zgodą mandanta, mandatariusz odpowiadał tylko za sumienny wybór - culpa on eligendo wina w wyborze); powinien zdać rachunek ze zlecenia i oddać wszelkie korzyści z niego uzyskane, odpowiadał za dolus i wszelką winę(pr. just), w pr. klasycznym tylko za dolus i culpa lata. Skarga przeciwko zleceniobiorcy actio mandati była infamująca - actio famosa. Zleceniodawca zobowiązany był odebrać wykonane prawidłowo zlecenie, przejąć zobowiązania wynikające z jego realizacji, zwrócić mandatariuszowi koszty poniesione w dobrej wierze i wynagrodzić szkody i straty mandatariusza związane ze zleceniem, nie wynikające z przypadku lub siły wyższej. Zobowiązanie wygasało przez jego wykonanie lub upływ terminu, a także jednostronnie przez zleceniodawcę lub zrzeczenie zleceniobiorcy, albo śmierć jednej ze stron.

 1. PRZETWORZENIE

przetworzenie - miało miejsce w skutek nabycia własności na rzeczy wykonanej z cudzego materiału, wziętego bez upoważnienia właściciela. Według Sabinianów nowa rzecz była własnością właściciela materiału, natomiast Prokulianie stali na stanowisku iż należy ona do przetwórcy, który niejako zawłaszczył rzecz niczyją. Za Justyniana ustalono wreszcie, że nowa rzecz należy do właściciela materiału o ile da się ją przywrócić do pierwotnego stanu. Jeśli nie było to możliwe własność przysługiwała przetwórcy. W obu przypadkach należne było odszkodowanie - dla właściciela materiału za jego utratę lub dla przetwórcy za usługę.

Przetworzenie rzeczy (specificatio).

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej - szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie. Od tego czy można było przywrócić rzeczy do pierwotnego stanu Justynian (media sententia - stanowisko pośrednie) uwarunkował oddanie rzeczy jej właścicielowi.

Jeśli przetwórca dodał do rzeczy swój materiał stawał się jej właścicielem bezwzględnie.

Niezależnie od tych podziałów właścicielowi przysługiwały odszkodowania na drodze skarg in personam.

Przetworzenie (specificatio):

 1. SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć - nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej - odpowiedzialność obiektywna - w przypadkach custodia -zobowiązania do szczególnego strzeżenia rzeczy).

W źródłach rzymskich przytacza się różne przypadki zdarzeń, którym, słabość ludzka nie może się oprzeć, takich jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, rozbicie statku, napad piratów, naturalna śmierć niewolników i zwierząt.

Przypadek zwykły - nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej.

 1. ZMIANA WIERZYCIELA

Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady - przeniesienie wierzytelności cesja - brak możliwości przeniesienia długu w drodze czynności prawnej, istniała pośrednia forma - nowacja i delegacja.

Zmiana wierzyciela w zobowiązaniach polegała na cesji lub przelewie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela który przybierał nazwę cedenta na nowego wierzyciela nazywanego cesjonariuszem. Sytuacja taka powstawała na skutek zawartej pomiędzy tymi osobami umowy cesyjnej która była możliwa bez zgody dłużnika. Umowa ta była czynnością abstrakcyjną czyli pozostawała ważna nawet w przypadku gdy podstawa do cesji okazywała się wadliwa. Innym sposobem zmiany wierzyciela była nowacja czyli zawarcie do tego samego zobowiązania nowej umowy zobowiązującej dłużnika do spełnienia świadczenia wobec nowego wierzyciela natomiast rozwiązującej węzeł obligacyjny ze starym. Nowacja wymagała zgody dłużnika. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku zmiany dłużnika albowiem w każdym przypadku sytuacja taka wymagała zgody wierzyciela. Można było stosować tutaj także nowację dokonaną za zgoda dłużnika. Nowacja mogła być także w tym przypadku dokonana bez zgody dłużnika tylko i wyłącznie mocy porozumienia pomiędzy wierzycielem i nowym dłużnikiem.

 1. SKUTKI PRAWNE ZASIEDZENIA

Zasiedzenie jest to nabycie własności na skutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem. W Rzymie zasiedzenie likwidowało dwojakiego rodzaju rozbieżności rozbieżności we władztwie nad rzeczami. Przy nieformalnym nabyciu res mancipi - usucapuio kończyła przejściowy stan własności bonitarnej (własność chroniona i uznana według prawa pretorskiego), nabywca stawał się pełnoprawnym właścicielem kwirytarnym (własność chroniona i uznana według prawa cywilnego).

Przy nabyciu rzeczy, nawet w sposób formalnie poprawny, ale od niewłaściciela non a domino, nabywca stawał się przez zasiedzenie właścicielem, choć nie było na to zgody dotychczasowego właściciela. Po zniesieniu, za Justyniana różnicy pomiędzy własnością bonitarną, a kwirytarną, zasiedzenie zachowało znaczenie już tylko w przypadku nabycia własności od niewłaściciela.

 1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE

Zobowiązania jednostronnie zobowiązujące - (najczęściej stricti iuris- wykonywalne dosłownie z brzmieniem umowy)- tylko jedna strona jest dłużnikiem i jedna wierzycielem (kontrakt pożyczki).

Zobowiązania dwustronnie zobowiązujące - (najczęściej bonae fidei- podyktowane dobrą wiarą )- obie strony są zarazem wierzycielem i dłużnikiem (kupno sprzedaż). Te których ta dwustronność wynika z samego prawa zwane są doskonałymi - synallagmatyczne. Odróżnić od nich należy niedoskonałe - dwustronność wynika z okoliczności faktycznych (depozyt - deponent jest wierzycielem, depozytariusz - dłużnikiem, jeśli jednak w czasie depozytu poniesie jakieś koszty związane z tym depozytem, to może domagać się ich zwrotu u deponenta). Depozyt daje wierzycielowi skargę actio directa (actio depositi directa), dłużnikowi z depozytu, na podstawie roszczenia wzajemnego actio contraria (actio depositi contraria).

Podział ten nie dotyczy podziału czynności prawnych na jedno i dwustronne (w zależności czy do powstania czynności wystarczy oświadczenie jednej lub dwóch stron).

 1. SPÓŁKA

Kontrakt spółki.

Konsensualny kontrakt - dwie lub kilka osób (wspólnicy socii) zobowiązały się do wniesienia wkładu majątkowego celem osiągnięcia wspólnego dozwolonego celu gospodarczego. Elementy kontraktu spółki: consensus (dopiero w pr. just. wymagano wyraźnego objawu woli zawiązania spółki animus contrahendae societatis), wkład (aport) (majątkowy, praca, rzeczy), dozwolony cel spółki, uzgodnienie udziału w zyskach i stratach (brak uzgodnień - równy) niedopuszczalna: udziału jednej strony jedynie w stratach bez zysków - societa leonina spółka lwia. Spółka opierała się na wzajemnym (personalnym) zaufaniu wspólników, dlatego nie osoby nie mogły odstąpić swych udziałów obcej osobie.

W dawnym prawie istniała consortium, inna forma, gdy po śmierci pater familias jego dziedzice sui heredes pozostawali w wspólności majątkowej mieli prawa do całego majątku a czynności dotyczyły całego majątku (nie była to współwłasność), później mogli ją ustanowić między braćmi lub przyjaciółmi. Spółka konsensualna powstała ok. 200 r.p.n.e. przejęła ideę równości członków, podział zysków i strat; ok. 100 r.p.n.e. wzajemne prawa i obowiązki chroniła skarga dobrej wiary actio pro socio (infamująca, zasądzając sędzia musiał pozostawić mu minimum utrzymania wg beneficium competentiae - chroniło też od egzekucji osobistej) . Odpowiedzialność w pr. klasycznym tylko za dolus (+ w pr. just. także za culpa lata i culpa levis in concreto).

Spółka nie miała osobowości prawnej, mieli ją tylko członkowie (korporacja- stowarzyszenie miało).

Rozwiązanie spółki: porozumienie wszystkich członków; wypowiedzenie, śmierć, capitis deminutio, niewypłacalność lub egzekucja jednego; terminowa - z upływem terminu, celowa - osiągnięcie celu lub jego niemożliwość; utrata wspólnego majątku. Następowało wtedy zlikwidowanie wspólnych stosunków - sądownie actio pro socio lub actio communi dividundo (o podział wspólnego majątku).

 1. BEZPRAWNE USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY

Bezprawne uszkodzenie cudzej rzeczy (damnum iniura datum) -był to delikt, polegający na bezprawnym uszkodzeniu bądź zniszczeniu cudzej rzeczy.

Delikt ten polegał na bezprawnym uszkodzeniu bądź zniszczeniu cudzej rzeczy: Niektóre tego rodzaju przypadki były uregulowane już w ustawie XII tablic (np. złamanie kości cudzego niewolnika), ale kompleksowo przestępstwo to po raz pierwszy uregulowane zostało w lex Aquilia. Wymogiem jej zastosowania było: bezpośrednie oddziaływania na rzecz; rzecz musiała zostać rzeczywiście uszkodzona; szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania; szkoda wyrządzona była bezprawnie.

Roszczenie odszkodowawcze przysługiwało pierwotnie tylko właścicielowi kwiry­tarnemu uszkodzonej rzeczy, a wysokość szkody określano wyłącznie według wartości rzeczy, a nie według interesu, jaki miał poszkodowany w tym, by rzeczy nie utracić.

Z biegiem czasu odstąpiono też od prymitywnej zasady odpowiedzialności sprawcy do wysokości wartości rzeczy, a zaczęto uwzględ­niać również interes. jaki miał poszkodowany,, by rzecz nie została uszkodzona lub zniszczona. Ponad to analiza poszczególnych przypadków uszkodzeń cudzej rzeczy doprowadza prawników do sformułowania koncepcji tzw. winy pozakontraktowej (wina akwiliańska). Polegała ona na nie­przejawianiu chociażby najmniejszej staranności przez osobę uszkadzającą rzecz cudzą. Obowiązek staranności sprawcy wobec rzeczy cudzej nie wynikał tu ze stosunku kontraktowego, lecz z obowiązującego porządku prawnego.

 1. DELIKTY PRAWA PRYWATNEGO

Delicta - prywatne - naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych - postępowanie prywatne o wynagrodzenie szkody i grzywnę jako karę prywatną...

Czyn bezprawny rodził konieczność zapłaty odszkodowania (grzywny) jeśli dał się zaliczyć do określonej liczby deliktów - dających skargę, nie było bowiem ogólnego pojęcia deliktu.

Istniały jednak cechy wspólne odróżniające zobowiązania z deliktu od kontraktowych:

Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych (deliktów).

Podział deliktów na delikty prawa cywilnego i tzw. delikty prawa pretorskiego.

Najważniejsze rodzaje deliktów prawa cywilnego:

Najważniejsze delikty prawa pretorskiego:

 1. ZWŁOKA WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA

ZWŁOKA DŁUZNIKA.

Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu.

Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne.

ZWŁOKA WIERZYCIELA.

Zwłoka wierzyciela ( mora creditoris) następowała wtedy gdy wierzyciel odmawiał przyjęcia świadczenia zgodnego z treścią zobowiązania.

 1. OCHRONA POSIADANIA

Pretorska ochrona interdyktami - ogłaszanymi w edykcie. Ochrona posesoryjna dotyczyła faktu posiadania, a nie tytułu prawnego - spór o posiadanie posesoryjny nie zależy od sporu o prawo do rzeczy petytoryjny. Należał przywrócić posiadanie (chociaż bezprawne), a dopiero potem dochodzić prawa własności. Posiadaczowi przysługiwało prawo obrony własnej jako odpowiedzi na samowolne naruszenie posiadania, opierało się to na zasadzie, że siłę wolno odeprzeć siłą vim vi repellere licet.

Rodzaje interdyktów posesoryjnych:

Ochrona posiadania:

W postępowaniu przedmiotem rozpoznania jest nie prawo lecz fakt ostatniego spokojnego posiadania rzeczy.

 1. WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZAŃ

W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a nie o osobach gdyż stroną może być większa ilość podmiotów.

W zobowiązaniu uczestniczy kilka osób jako wierzyciele lub dłużnicy, co rozróżniało zobowiązania: podzielne, solidarne, kumulatywne. Wierzytelność i dług ulegały podziałowi (jeśli były podzielne) w myśl zasady nomina ipso iure divisa - wierzytelności dzielą się z mocy samego prawa.

Zobowiązanie jest podzielne, gdy i świadczenie jest podzielne - da się spełnić częściowo bez uszczerbku dla swej istoty lub wartości (zapłacenie 100 sesterców - „w ratach”). W innym wypadku jest niepodzielne (np. wydanie sprzedanego niewolnika - dare jeśli rzecz była niepodzielna; świadczenia polegające na facere - wybudowanie domu). Kilku dłużników zobowiązanych do świadczenia niepodzielnego - solidarność bierna; przy kilku wierzycielach nie powstawała właściwa solidarność czynna. W zobowiązaniach podzielnych długi i wierzytelności dzieliły się ipso iure jeśli nie było umowy co do solidarności.

Solidarność (czynna - kilku wierzycieli, bierna - dłużników) w zobowiązaniach - każdy z dłużników odpowiadał za cały dług - adekwatnie wierzycielom przysługiwała cała wierzytelność, spłacony dług przez jednego - wygaszał zobowiązanie, a jemu przysługiwało prawo regresu.

Odróżnić należy od wierzyciela solidarnego wierzyciela akcesoryjnego, a od dłużnika solidarnego - poręczyciela.

Zobowiązania solidarne powstawały na podstawie czynności prawnej (zgodne oświadczenie woli - przy stypulacji, kontraktach banae fidei i pożyczce mutuum - przez nieformalne oświadczenie woli - umowę, rozporządzenie ostatniej woli zobowiązujące współdziedziców do wypłaty legatu) lub z mocy prawa (wspólne popełnienie deliktu, quasi deliktu; w przypadku niepodzielności świadczenia - wykonanie przez jednego z dłużników świadczenia zwalniało pozostałych, jeśli było kilku wierzycieli i cały dług został oddany jednemu, zobowiązanie nie gasło w stosunku do pozostałych -str. 234/5).

Wygaśnięcie zobowiązania solidarnego:

Kumulatywność oznaczała, że każdy z kilku dłużników odpowiadał z całego świadczenia osobno, kumulowały się one po stronie wierzyciela. Było tak w odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialność odszkodowawcza pociągała za sobą odpowiedzialność solidarną, kara pieniężna którą dochodzono skargami penalnymi dotykała każdego z osobna ponieważ poszkodowany mógł wnieść osobne skargi (actio poenalis) w stosunku do każdego.

 1. POWÓDZTWO WINDYKACYJNE

Skarga windykacyjna, wydobywcza rei vindicatio - dla ochrony własności kwirytarnej przeciwko nieprawnemu posiadaczowi. Powód musiał udowodnić, że był właścicielem - nabył rzecz pierwotnie lub od innego właściciela (itd. - dowód diabelski - probatio diabolica), sytuację ułatwiała instytucja zasiedzenia. Pozwanym był w prawie klasycznym posiadacz ad interdicta, w poklasycznym także dzierżyciel (z kontraktu, np. depozytu); w prawie o justyniańskim - każdy dzierżyciel, (ten który porzucił posiadanie lub dla zmylenia powoda udawał, ż e jest posiadaczem i przyjął na siebie proces. Pozwany nie musiał wdawać się w spór, jednak wtedy musiał oddać rzecz, przy nieruchomościach pretor udzielał interdyktu quem fundum. W procesie formułkowym gdy powód wygrywał sędzia nakazywał pozwanemu wydać rzecz cum omni causa - ze wszystkimi pożytkami, jeżeli nie oddawał on rzeczy zgodnie z zasadą kondemnacji pieniężnej musiał wypłacić oznaczoną przez powoda kwotę, stawał się jednak wtedy jej właścicielem. W procesie extra ordinem (istniała kondemnacja ad ipsam rem) sędzia mógł egzekwować rzecz przy użyciu siły. Sytuacja pozwanego zróżnicowana była ze względu na posiadanie bona czy male fidei (pierwszy odpowiadał za owoce dopiero od litis contestatio (w prawie justyniańskim za te jeszcze istniejące w chwili l. c.), drugi od początku posiadania.

Nakłady poniesione przez posiadacza bona fidei podlegały zwrotowi gdy były konieczne impensae necessariae, użyteczne impensae utiles; zbytkowe impensae voluptuariae mógł sobie zabrać gdy nie powodowało to zniszczenia rzeczy. Posiadaczowi male fidei przysługiwał jedynie zwrot nakładów koniecznych. Dla zabezpieczenia jego praw przysługiwało mu prawo retencji ius retentionis - zatrzymania rzeczy do czasu rozliczenia nakładów.

Rei vindicatio czyli skarga windykacyjna lub wydobywcza. Uprawnionym do tej skargi był właściciel kwirydalny nie posiadający (wyzuty z posiadania) danej rzeczy a kierowana ona była przeciwko posiadaczowi rzeczy spornej. W skardze windykacyjnej chodziło o zwrot rzeczy oraz z tytułu fructus i impense czyli zysków i nakładów. Podstawa rozstrzygnięcia stawała się tutaj bona fides czyli dobra wiara. Jeżeli posiadacz działał w dobrej wierze mógł zatrzymać przy sobie owoce jakie wynikał z posiadania danej rzeczy lecz wyłącznie do chwili rozstrzygnięcia sporu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zwrotu nakładów tzn. zwrot nakładów następował po rozpatrzeniu fides oraz określeniu typów nakładów a mogły one być impense necesarie -konieczne, impense utiles- podnoszące wartość użytkową lub impense volumbtarie czyli zbytkowne.

 1. PACTUM DE NON PETENDO

Pactum de non petendo - była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu kradzieży i zniewagi.

 1. SPRZEDAŻ - OBOWIĄZKI STRON

Kupno-sprzedaż emptio venditio - w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie - z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił - kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych - oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być wzmocnione stypulacją lub literalnie. Spory rozstrzygano prawdopodobnie polubownie, jednak szczególnie w handlu zagranicznym to nie wystarczało. Ok. 100 r.p.n.e. pretor nadał zaskarżalność kontraktom w stosunkach z peregrynami - actiones bona fidei - kupno sprzedaż stało się kontraktem konsensualnym.

Treść: sprzedawca (venditor) zobowiązał się zapewnić trwałe i spokojne posiadanie rzeczy kupującemu (emptor), który z kolei zobowiązał się do zapłacenia ceny (pretium). Kontrakt ten był kontraktem synallagmatycznym - obie strony były jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem (sprzedawca miał actio venditi, kupujący actio empti. Consensus nie wymagał dodatkowych form, towar i cenę regulowały dodatkowe przepisy.

Sprzedawca musiał wydać rzecz kupującemu (facere a nie dare), odpowiadał też z tytułu ewikcji (wady prawne) i wady fizyczne. Miał zapewnić trwałe i spokojne posiadanie (a nie własność) jednak będąc właścicielem (najczęstszy przypadek) przenosił własność na kupującego, z zachowaniem formuł (np. mancypacji dla res mancipi).

Kupujący zobowiązany do zapłaty ceny pretium (dare), a także odebrać rzecz. Świadczenie powinno być wykonanie równocześnie. Gdy kupujący nie otrzymał rzeczy przeciwko skardze przysługiwało mu exceptio mercis non traditae (zarzut niewydania towaru); gdy nie płacił mimo otrzymania towaru, musiał zapłacić odsetki zwłoki; prawo justyniańskie - do chwili zapłacenia ceny nie był też właścicielem rzeczy. W prawie klasycznym sprzedawca dodatkową umową pactum reservati dominii zastrzegał sobie własność do chwili zapłaty ceny.

Obie strony odpowiadały za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto, zobowiązane też były do najwyższej staranności (custodia), jako że odnosiły korzyść z kontraktu.

Periculum emptoris - ryzyko kupującego, zaginięcie sprzedanej rzeczy, indywidualnie oznaczonej, u sprzedawcy bez jego winy pociągało odpowiedzialność kupującego, musiał zapłacić cenę kupna mimo że nie otrzymał rzeczy.

 1. POTRĄCENIE

Kompensacja czyli potrącenie pojawiało się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z węzłem obligacyjnym dwustronnie zobowiązującym. Strony kontraktu były zarówno wierzycielami jak i dłuznikami. Na tej podstawie mogło gasnąć zobowiązanie poprzez potrącenie przez jedną stronę długu dłużnika z wierzytelności jaka mu przysługiwała. Kompensacja przybierała rozmaite formy mogła więc być dobrowolna czyli zawarta w umowach dodatkowych do kotraktu lub też przymusowa na mocy której jedna ze stron narzucała drugiej zwrot zobowiązania poprzez potrącenie.

 1. SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powodowało szkodę w majątku wierzyciela, którą dłużnik zobowiązany był wyrównać, jeśli istniał związek przyczynowy między jego działaniem a szkodą lub wynikały z winy culpa dłużnika, a także obowiązek nałożony przez prawo - custodia - do szczególnego strzeżenia rzeczy, mimo braku winy.

Wina culpa - w znaczeniu obszerniejszym - umyślne działanie lub zaniechanie dłużnik mające na celu naruszenie interesów wierzyciela - dolus; albo niedbalstwo którego skutki powinien przewidzieć - culpa w węższym znaczeniu. Odpowiedzialność za winę jest subiektywna - zależna od staranności wykazanej przez dłużnika. Odpowiedzialność za dolus nie podlegała umownemu usunięciu - dolus semper praestatur - za dolus zawsze się odpowiada.

W węższym znaczeniu - culpa dzieliła się na:

Jeżeli dłużnik nie wykonał zobowiązania ponosił odpowiedzialność wobec wierzyciela który mógł na drodze sądowej uzyskać wyrok i tytuł egzekucyjny wobec dłużnika. Jednak odpowiedzialność dłużnika mogła wynikać z sytuacji przez niego nie zawinionych nie ponosił on wówczas takiej samej odpowiedzialności jak w przypadkach zawinionych. W prawie rzymskim możemy mówić o dwóch typach przesłanek odpowiedzialności dłużnika za nie wykonanie zobowiązania. Pierwszym typem jest przesłanka natury przedmiotowej czyli oparta na ryzyku zobowiązania. Decydujący wpływ na tę przesłankę miał fakt czy przedmiot zobowiązania należał do species czy też do genus a więc do rzeczy zamiennych gatunkowych czy do specyficznych jednostkowych. Podobna sytuacja miała miejsce w z chwilą pojawienia się siły wyższej czy przypadku zwykłego. Odpowiedzialność dłużnika była jednak pełna w przypadkach podmiotowych czyli takich które były przez niego zawinione. Zwłoka była także przesłanką odpowiedzialności.

 1. SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTE

Służebności - uprawnienie do korzystania z cudzej rzeczy w ograniczonym zakresie, jej właściciel musiał znosić (pati) ingerencję osoby uprawnionej do służebności lub powstrzymać się od pewnych działań non facere (wstrzymanie się od budowy na własnym gruncie budynku przekraczającego pewną wysokość lub znosić ciągłe przechodzenie przez niego innej osoby). Brak było zobowiązań (facere) pozytywnych - określonego działania poza servitus oneris ferendi - służebność oparcia budynku o ścianę należącą do sąsiada, który był zobowiązany o nią dbać by utrzymała ciężar na niej ciążący.

Zasady odnoszące się do służebności:

Rozróżniano służebności gruntowe i osobiste.

SLUŻEBNOŚCI OSOBISTE: Prawa na rzeczach cudzych przysługujące tylko określonej osobie, były niezbywalne i niedziedziczne - kończyły się ze śmiercią tej osoby (charakter alimentacyjny).

Były to:

Służebności osobiste:

 1. STRONY I ICH ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Powód (actor) wszczynał proces

Pozwany (reus) był jego adwersarzem. Przeciw niemu wszczęto postępowanie.

Czasem jedna ze stron kumulowała więcej niż jedną osobę. Grupa osób również traktowana była jako strona w procesie.

By proces mógł się toczyć strony musiały posiadać dwa atrybuty:

 1. Zdolność procesową - zdolność do występowania w procesie rzymskim. Nie posiadały jej osoby niedojrzałe, umysłowo chore, niewolnicy i początkowo kobiety, (które zdolność uzyskały w okresie reform Dioklecjana).

 2. Legitymację procesową - możliwość występowania podmiotu w charakterze strony procesowej. Wyróżniano tu dwie:

Legitymacja procesowa czynna - uprawnienie do występowania w charakterze powoda

Legitymacja procesowa bierna - możliwość występowania w roli pozwanego, czyli możliwość podjęcia obrony prawnej wobec skargi powoda

Początkowo proces rzymski nie posiadał instytucji zastępstwa procesowego . Pojawiła się ona na drodze procesu formułkowego (proces legisakcyjny strony musiały toczyć osobiście). Proces formułkowy znał dwa rodzaje zastępstwa:

Cognitor - zastępca powołany uroczyście w sądzie w obecności pretora.

Procurator - nieformalny zastępca ustanowiony poza procesem przez jedną ze stron. Najczęściej był nim zarządca majątku strony.

W prawie justyniańskim oba rodzaje zastępstwa zlewają się i wszelkie jego rodzaje określa się jako procurator .

W procesie rzymskim występowali pomocnicy procesowi: mówcy, adwokaci, juryści... Pomagali oni stronie prowadzić postępowanie. W okresie dominatu doszło do wykształcenia się adwokatury w znanej do dzisiaj formie.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE.

Swój początek wywodzi z bardzo uciążliwego wymogu w procesie legisakcyjnym polegającego na osobistym prowadzeniu sprawy. Osoby chore mogły z biegiem lat wyznaczać sobie zastępców procesowych, którzy mieli za zadanie bronić jej interesów. W procesie formułkowym zaczęto dopuszczać kognitorów i prokuratorów jako osoby będące zastępcami procesowymi. Kognitor był ustanawiany w sposób formalny w obecności przeciwnika procesowego, prokurator zaś najczęściej był osobą podległa stronie wyznaczającej go na swojego zastępcę a więc pełnił on tę funkcję w ramach szeroko pojętych swoich obowiązków dla danej osoby. Prokuratorów wyznaczały, więc w szczególności osoby zamożne. Zastępca taki miał, więc upoważnienie nadane mu w sposób nieformalny bez obecności przeciwnika a zdarzały się także przypadki go osoba taka nie miała upoważnienia w ogóle ( falsus procurator) Z biegiem lat funkcja kognitora zanikła i pozostał tylko procurator.

 1. EGZEKUCJA MAJĄTKOWA UNIWERSALNA

Egzekucja majątkowa była oprócz egzekucji osobistej jedną z form dochodzenia swoich roszczeń wynikających z prawomocnego wyroku jako przysługiwała powodowi. Można śmiało stwierdzić że nawet egzekucja osobista miała znamiona majątkowe gdyż wymagała od dłużnika spłatę zobowiązania pomimo niewoli w jakiej się znajdował. Egzekucja ta początek swój miała w decyzji pretora zezwalającej powodowi wejście w posiadanie majątku dłużnika (missio in bona) poprzez proscriptio tj. publiczne ogłoszenie egzekucji. Uniwersalny charakter tej egzekucji uwidaczniał się poprzez zajęcie całości majątku wierzyciela bez względu na jego zadłużenie a poza tym umożliwiała przystąpienie do egzekucji wszystkich osób które posiadały u dłużnika wierzytelności pomimo faktu iż nie były one stronami procesowymi. A więc egzekucja wywołana przez jednego wierzyciela mogła jeżeli majątek dłużnika na to pozwalał zaspokoić wszystkich. W pierwszej fazie dążono do zabezpieczenia majątku i ustanowienia nad nim kuratora (mógł nim być jeden z wierzycieli). Najczęściej majątek ten był sprzedawany w drodze licytacji temu kto zapewnił najwyższą wartość zaspokojenia wierzytelności (venditio bonorum). Osoba taka zwana bonorum emptor wchodziła w posiadanie majątku dłużnika i odpowiadała za jego długi do wysokości ustalonej na licytacji. Posiadała ona także prawo do egzekwowania należności które przysługiwały dłużnikowi. Sam dłużnik zaś po egzekucji majątkowej popadał w niesławę.

Egzekucja uniwersalna skierowana była na cały majątek dłużnika (zastąpiła ona egzekucję osobistą ) Wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa - actio iudicati. Pozwany mógł zakwestionować zasadność egzekucji ( infitiatio) i dochodziło wtedy do ponownego zbadania sprawy, ale musiał liczyć się z faktem , iż w przypadku nieuzasadnionej inficjacji zasądzony zostanie na podwójną wartość sporu. Jeśli nie kwestionował egzekucji powód wchodził w majątek pozwanego.

Egzekucja sygnularna odnosiła się do osób stanu senatorskiego, osób niedojrzałych i chorych umysłowo. Egzekucja przeprowadzana była tylko na części majątku , zaspokajającej pretensje wierzycieli. Ten typ egzekucji stał się w procesie kognicyjnym normalnym sposobem egzekwowania wszelkich roszczeń

 1. KRADZIEŻ

Kradzież (furtum) - jakiekolwiek zachowanie się sprawcy mające na celu pozbawienie właściciela możliwości władania rzeczą ruchomą.

Kradzież (furtum) istniała już w prawie XII tablic, a prawo klasyczne określiło ja jako zagarnięcie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści. Rozumiano przez nią zarówno przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy (furtum rei), bezprawne używanie cudzej rzeczy (furtum usus) a nawet samowolny zabór własnej rzeczy pozostającej w cudzym posiadaniu (furtum possessionis). W zależności od sposobu ujęcia sprawcy kradzieże dzielono na jawne (furtum manifestum), gdy sprawcę schwytano na gorącym uczynku oraz niejawne, gdy schwytano go w inny sposób (furtum nec manifestum). Miało to duże znaczenie: pierwszy z nich płacił grzywnę czterokrotną, drugi natomiast dwukrotną. Oprócz grzywny dochodzonej przy użyciu actio furti , która prowadziła do infamii sprawcy, można było żądać odszkodowania używając condictio furtiva, skargi z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia :).

Za kradzież kwalifikowaną uważano rabunek (rapina), czyli kradzież z użyciem przemocy. Początkowo podciągano ją pod kradzież jawną, lecz w 76 roku p.n.e. pretor Lukullus stworzył actio vi bonorum raptorum, dającą prawo do czterokrotnej grzywny w ciągu roku, a potem jednokrotnej. Prawo klasyczne dało możliwość ubiegania się o odszkodowanie, a poklasyczne połączyło grzywnę i odszkodowanie dając poszkodowanemu potrójną wartość kary.

 1. ZAWŁASZCZENIE, NABYCIE PODMIOTÓW

Zawłaszczenie nazywa się nabycie własności przez objęcie w tym celu w posiadania rzeczy niczyjej. Jest to najstarszy i najbardziej naturalny sposób nabywania. Zawłaszczeniu podlegały następujące kategorie rzeczy: dzikie zwierzęta, ryby i ptactwo. Zawłaszczenie było swobodne, ponieważ w Rzymie nie znano jeszcze odrębnego prawa polowania, rybołówstwa, nie można było tylko naruszać praw właściciela. Rzeczy wyrzucone przez morze, mienie należące do nieprzyjaciela i znajdujące się na trenie państwa rzymskiego, np. w chwili wybuchu wojny. Łupy wojenne przypadały państwu i dopiero jego organy rozprowadzały je w ręce prywatne. Rzeczy porzucone świadomie przez właściciela (z wyłączeniem konieczności porzucenia i rzeczy zgubionych). Również skarb tzn. wartości majątkowe tak dawno ukryte, że zatraciła się już pamięć o ich właścicielu. Skarb znaleziony na własnym gruncie przypadał właścicielowi gruntu. Na gruncie cudzym - w połowie znalazcy, w połowie właścicielowi gruntu.

 1. UŻYCZENIE

Kontrakt użyczenia (commodatum).

Oddanie w bezpłatne używanie rzeczy (niezużywalnej) przez komodanta - komodatariuszowi, z obowiązkiem oddania tej samej rzeczy (in specie) w oznaczonym czasie. Rzeczy zużywalne - tylko przy zastrzeżeniu ich niezużycia. Kontrakt użyczenia był dwustronnie obowiązującym, niedoskonałym, dawał jedynie dzierżenie rzeczy. Zwrot musiał nastąpić w oznaczonym terminie lub po spełnieniu celu użyczenia rzeczy. Zawieranie kontraktu w interesie komodatariusza nakładało na niego odpowiedzialność za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto, oraz zobowiązanie do custodia. Komodantowi przysługiwała actio commodati directa (o zwrot rzeczy, ew. odszkodowanie). Komodatariuszowi przysługiwał zwrot kosztów poniesionych, nie związane z normalną eksploatacją (np. konserwacja) oraz szkód. Komodatariuszowi miał prawo retencji - zatrzymania rzeczy do czasu zwrócenia kosztów, miał skargę - actio commodati contraria.

Użyczenie (commodatum) - polegało ono na oddaniu przez jedną osobę (komodanta) pewnej rzeczy niezużywalnej osobie drugiej (komodatariusz) w bezpłatne, czasowe lub rodzajowo określone używanie.

Użyczenie (commodatum) było kontraktem realnym na mocy którego użyczający oddawał biorącemu rzecz niezużywalną, a ten zobowiązywał się do jej zwrotu w określonym terminie lub po wykonaniu z niej użytku określonego w umowie. Użyczenie było zobowiązaniem dobrej wiary, miała tu zastosowanie zasada korzyści. Użyczający odpowiadał za rozmyślne działanie na szkodę kontrahenta (dolus) i za grube niedbalstwo (culpa lata), biorący natomiast także za lekką winę (culpa levis in abstracto) oraz za ryzyko utraty wskutek przypadku. Biorący ponosił koszty utrzymania rzeczy, lecz mógł żądać zwrotu kosztów jej konserwacji. Miał też prawo do odszkodowania za straty wywołane przez rzecz. Miał też prawo zatrzymania rzeczy do czasu otrzymania należności (prawo retencji).

 1. CZYNNOŚCI PRAWNE I ICH RODZAJE

Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (ustnie lub pisemnie), jak tez i domyślnie, poprzez dokonanie innych czynności (dziedzic, który spłaca długi spadkowe, daje do zrozumienia, że postanowił przyjąć spadek). Dzieliły się na:

a/. jednostronne i dwustronne. Czynnikiem decydującym było tutaj oświadczenie woli; napisanie testamentu to czynność jednostronna, umowa kupna-sprzedaży natomiast - dwustronna.

b/. czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci. Te drugie wywoływały skutki dopiero po śmierci osoby dokonującej czynności.

c/. czynności rozporządzające i zobowiązujące. Rozporządzający swoją czynnością umniejsza swój majątek, zmniejszając lub znosząc jedno ze swoich praw własności, zobowiązujący się zwiększa natomiast swoje długi.

d/. czynności odpłatne i nieodpłatne. Czynność odpłatna powoduje otrzymanie ekwiwalentu (towaru, gotówki), nieodpłatna umniejsza tylko naszą własność (darowizna).

 1. ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem - creditor, a dłużnikiem - debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej - zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotamiwierzyciel i dłużnik, przedmiotem - świadczenie, prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi - wierzytelność, na dłużniku ciąży dług, za co ponosi odpowiedzialność.

Znaczenie zobowiązań - Instytucje prawa obligacyjnego były ukształtowane tak ogólnie, że mogły z nich korzystać na równi rozmaite osoby i dla rozmaitych celów. Pożyczka była np. formą darmowej pomocy pomiędzy osobami bliskimi i operacją komercyjną pomiędzy kupcami. Sprzedaż miała zastosowanie i do drobnej wymiany towarowej, i do olbrzymich transakcji handlowych. Nie było w Rzymie osobnego prawa handlowego wystarczały bowiem ogólne normy prawa obligacyjnego.

Zobowiązania były wyrazem stosunków kredytowych, ale same przyczyniały się z kolei do rozwoju i umacniania kredytu. Chroniły interesy wierzycieli, dawały potencjalną władzę wierzycielowi nad dłużnikiem.

1

negotia stricti iuris

kontrakty realne - bonae fidei

kontrakty bonae fidei wywodzące się z ius gentium


Pobierz dokument
egzamin.z.prawa.rzymskiego.zagadnienia.prawo.doc
Rozmiar 402 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin z prawa rzymskiego - zagadnienia, prawoznawstwo, polskie prawo konstytucyjne, Logika i wykła
Prawo Rzymskie-Opracowanie, Prawo Rzymskie, ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO
1 rok, prawo rzymskie, ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO
lista paremii na egzamin z prawa rzymskiego, Prawo Rzymskie
Prawo Rzymskie-Opracowanie, oprac bial 011114b, Paremie, które będą wymagane na egzaminie z prawa rz
Wyliczanki „do wkucia” na egzamin z prawa rzymskiego, w.borysiak
Zagadnienia do egzaminu z prawa administracyjnego, WSA, prawo administarcyjne z prawem wspólnot samo
ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO 2
Opracowane pytania na egzamin z Prawa Gospodarczego Publicznego, Prawo gospodarcze
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo i administracja, prawo cywilne, Semestr I
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA ROLNEGO 2006-ogrodnicy, Prawo rolne
Źródła prawa rzymskiego, PRAWO RZYMSKIE
Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony śr

więcej podobnych podstron