ZUS SR1 Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego, Dokumenty, różne pisma, Ubezpieczenia

Pobierz dokument
zus.sr1.wniosek.o.ustalenie.prawa.do.zasilku.doc
Rozmiar 203 KB

Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne:

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO
ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Część I

1. Dane osoby ubiegającej się

Imię i nazwisko

PESEL*)

NIP*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Telefon

*) W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu)

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Rodzaj szkoły, do której dziecko uczęszcza

Siedziba szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

(zakreślić odpowiedni kwadrat i wpisać dane dzieci)

urodzenie dziecka

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

(należy wypełnić część II)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowe-go okresu jego pobierania

(należy wypełnić część III)

na:

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

ZUS ŚR-1


samotnego wychowywania dziecka

(należy wypełnić część IV)

na:

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

rozpoczęcia roku szkolnego

przez:

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

3. Dane członków rodziny (w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia,
legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełno-
sprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne)

W skład rodziny wchodzą:

1.

(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

PESEL *)

2.

(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

PESEL *)

3.

(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

PESEL *)

4.

(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

PESEL *)

5.

(imię i nazwisko)

(stopień pokrewieństwa)

PESEL *)

*) W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu).

4. Inne dane

4.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku

*)

gr.

4.2. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej

całodobowe utrzymanie w roku

*)

wyniosła

gr.

4.3. Dochód utracony z roku

wyniósł

gr.

**)

*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.

**) Wpisuje się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym dochodem w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy osiągniętym przez osobę, która utraciła dochód, a jej dochodem z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.


Część II

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Oświadczam, że:

— zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

— na

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

(imię i nazwisko dziecka)

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (lub zasiłek wychowawczy) nie był pobierany/był pobierany*)

w okresie od

do

— z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun prawny,

— nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego,

— nie jestem zatrudniony/a ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej w okresie urlopu wychowawczego,

— opiekę nad dzieckiem sprawuję osobiście; dziecko nie przebywa w placówce zapewniającej opiekę
całodobową przez co najmniej 5 dni w tygodniu, a także w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji
zapewniającej dzienną opiekę.

(data podpis osoby ubiegającej się)

*) Niepotrzebne skreślić.

Część III

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Oświadczam, że:

— jestem panną/kawalerem/osobą pozostającą w separacji/osobą rozwiedzioną/wdową/wdowcem*), **),

— nie wychowuję dziecka razem z ojcem/matką dziecka *), **),

— zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu
jego pobierania,

— dodatek, o którym mowa, lub gwarantowany zasiłek okresowy nie był pobierany/był pobierany*) w okresie

od

do

— nie jestem zatrudniony/a ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej,

— nie mam ustalonego prawa do renty socjalnej, emerytury lub renty ani świadczenia pielęgnacyjnego.

(data podpis osoby ubiegającej się)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko.

Część IV

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Oświadczam, że:

— zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka,

— jestem panną/kawalerem/osobą, pozostającą w separacji/osobą rozwiedzioną/wdową/wdowcem*)**)

— nie wychowuję dziecka razem z ojcem/matką dziecka*)**),

(data podpis osoby ubiegającej się)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko.


Część V

A) Oświadczenia służące ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko

Oświadczam, że:

— powyższe dane są prawdziwe,

— zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,

— na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasiłek
rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny,

— dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie pozostaje/ją w związku małżeńskim ani nie
przebywa/ją w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie,


W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku
rodzinnego, zwłaszcza ukończenia przez dziecko 25 roku życia, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

(data podpis osoby ubiegającej się)

B) Oświadczenia służące ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się

Oświadczam, że:

— powyższe dane są prawdziwe,

— zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,

— nie pobieram zasiłku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego,

— nie przebywam w związku małżeńskim ani w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie,


W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

(data podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)

2)

3)

4)

POUCZENIE

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny
przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu;

3) osobie pełnoletniej uczącej się w szkole, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią
lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko (art. 6 ust. 1 i 1a ustawy):

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ZUS ŚR-1


Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Przez szkołę należy rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymaga­jących stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (bez znaczenia pozostaje nazwa ośrodka, w którym dzieci realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. Dziecko:

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opie­
  kuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie po­
  prawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyj-
  no-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie, lub w rodzinie zastępczej (art. 7 pkt 1 ustawy);

 2. pozostaje w związku małżeńskim (art. 7 pkt 2 ustawy).

2. Na dziecko pobierany jest walutowy dodatek rodzinny przysługujący pracownikom polskich placówek
dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje na dziecko, na które zostało pobrane świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, finansowane z budżetu państwa.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres (art. 10 ust 1 ustawy):

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;

 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
  jednego porodu;

 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
  nie
  pełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli (art. 10 ust. 5 ustawy):

 1. osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała
  w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 2. osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego;

 3. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo
  w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprze­
  stania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

 4. osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przysługuje przez okres trzech lat, nie dłużej jednak niż do ukoń­czenia przez dziecko 7 roku życia, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawne­mu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką (art. 11 ust. 1 ustawy).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania nie przysługuje osobie, jeżeli (art. 11 ust. 6 ustawy):

 1. wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

 2. nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy;

 3. ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury (uposażenia w stanie spoczynku) lub renty (inwalidzkiej,
  z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej) albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12 ust. 1 ustawy).

Dodatek przysługuje również osobie pełnoletniej uczącej się w szkole, niepozostającej na utrzymaniu rodzi­ców, w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów (art. 12 ust. 2 ustawy).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeżeli pobierany jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (art. 12 ust. 6 ustawy).


Część VI

Wypełnia podmiot realizujący świadczenia

1. Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym

Lp.

Członkowie rodziny

(imię i nazwisko)

Dochody (w zł)

Ogółem

opodatkowane
na zasadach

ogólnych*

opodatkowane

zryczałtowanym

podatkiem

dochodowym*

(inne)

niepodlegające

opodatkowaniu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Razem

2. Ogółem w

r. rodzina uzyskała dochód

gr.

3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w części I pkt 4.1 i 4.2 wniosku,

wyniósł

gr

4. Dochód rodziny (dochód z pozycji 3 należy podzielić przez liczbę 12) wyniósł

gr.

5. Dochód rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w części I pkt 4.3 wniosku,

wyniósł

gr

6. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł

gr.

(miejscowość, data)

(podpis)

* Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie
zdrowotne.

ZUS ŚR-1

6


Pobierz dokument
zus.sr1.wniosek.o.ustalenie.prawa.do.zasilku.doc
Rozmiar 203 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZUS SR5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, Dokumenty, różne pisma, Ubezpieczenia
ZUS SR1 Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego, Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzin
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, Nazwa podmiotu
Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego (ZUS Z -, Nazwa płtnika składek:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzi
Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (ZU, Nazwa płtnika składek:
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zalic

więcej podobnych podstron