Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-fazowej prądnicy synchronicznej

Pobierz dokument
badanie.maszyny.synchronicznej.b.szkola.doc
Rozmiar 475 KB

P. Buchwald

S. Dorożko

A. Zając

J. Krygier

R. Bielawski

Temat: Badanie maszyny synchronicznej - praca w sieci sztywnej.

Dane znamionowe:

prądnica synchroniczna 3-fazowa

Y / D Un=127 / 73 V In=50 / 87 A

Sn=11 kVA cos = 0,8

nn=1500 obr/min f = 50 Hz

wzbudzenie: 65 V 8,0 A

1. Schemat badanego układu.

0x01 graphic

2. Synchronizacja maszyny z siecią sztywną.

Aby maszyna synchroniczna mogła zostać załączona do sieci musi być osiągnięty stan, w którym na wyłączniku łączącym maszynę z siecią suma chwilowych wartości napięć odpowiednich faz po obu stronach otwartego wyłącznika jest równa zero. Spełnienie tej zależności gwarantują nam warunki:

a) równość wartości skutecznych napięć prądnicy i sieci - uzyskiwana przez regulację prądu wzbudzenia maszyny i sprawdzana za pomocą woltomierzy po obu stronach wyłącznika;

b) równość częstotliwości tych napięć - uzyskiwana przez zmianę prędkości silnika napędowego i sprawdzana za pomocą częstościomierzy po obu stronach wyłącznika;

c) zerowa wartość kąta przesunięcia fazowego napięć tej samej fazy prądnicy i sieci;

d) zgodna kolejność wirowania faz maszyny i sieci.

Warunki c), d) sprawdzamy za pomocą żarówek. W naszym układzie doświadczalnym dokonujemy synchronizacji maszyny "na ciemno" tzn. wszystkie trzy żarówki muszą zgasnąć w momencie osiągnięcia synchronizacji z siecią. W rozwiązaniach praktycznych zadajemy niewielką różnicę częstotliwości i wtedy, przy spełnionych warunkach a), c), d), żarówki gasną i zapalają się jednocześnie. W chwili gdy żarówki gasną można załączyć wyłącznik.

3. Wyznaczenie zależności It = f(Iw) i cos j = f(Iw) przy P = const.

Wyniki pomiarów i obliczeń dokonanych dla trzech wartości mocy czynnej:

Lp.

U

I

Iw

Q

P

f

cos fi

V

A

A

Var

W

Hz

1

120

39

1

6581,6

3000

50

0,41

2

28

1,5

4936,2

0,52

3

22

2

3550,6

0,65

4

18

2,5

2598

0,76

5

13

3

1558,8

0,89

6

12

3,5

259,8

1,00

7

15

4

-692,8

0,97

8

16,5

4,5

-1818,6

0,86

9

19

5

-2857,8

0,72

10

22,5

5,5

-3550,6

0,65

11

25,5

6

-4416,6

0,56

12

28

6,5

-5282,6

0,49

13

31,5

7

-6062

0,44

14

34,5

7,5

-6841,4

0,40

Lp.

U

I

Iw

Q

P

f

cos fi

V

A

A

Var

W

Hz

1

120

30

1

5888,8

2250

50

0,45

2

24,5

1,5

4589,8

0,55

3

19,5

2

3204,2

0,68

4

14,5

2,5

2078,4

0,82

5

11,5

3

866

0,96

6

11

3,5

-86,6

1,00

7

12

4

-1212,4

0,93

8

14,5

4,5

-2251,6

0,80

9

17,5

5

-3031

0,70

10

21

5,5

-3897

0,61

11

24

6

-4589,8

0,55

12

28

6,5

-5629

0,47

13

37

7

-6235,2

0,43

14

34,5

7,5

-7014,6

0,39

Lp.

U

I

Iw

Q

P

f

cos fi

V

A

A

Var

W

Hz

1

120

19,5

1

4070,2

0

50

0,59

2

15,5

1,5

3204,2

0,68

3

10,5

2

2165

0,81

4

5,5

2,5

1212,4

0,93

5

0

3

0

1,00

6

2

3,5

-692,8

0,97

7

8

4

-1732

0,87

8

12,5

4,5

-2598

0,76

9

17

5

-3550,6

0,65

10

20,5

5,5

-4330

0,57

11

24,5

6

-5196

0,50

12

28,5

6,5

-6062

0,44

13

31,5

7

-6754,8

0,41

14

35,5

7,5

-7620,8

0,37

Wzory do obliczeń:

cos j = cos(arctg(Q/P))

Zależności:

0x01 graphic

0x01 graphic

Uwagi i wnioski:

Zależność prądu obciążenia od prądu wzbudzenia to tzw. krzywe V. Najniższe punkty poszczególnych krzywych odpowiadają oddawaniu przez maszynę tylko mocy czynnej (cosj=1 ).

Przy wystąpieniu niedowzbudzenia ( lewa strona wykresu ) maszyna oddaje też moc bierną pojemnościową, a przy wystąpieniu przewzbudzenia ( prawa strona wykresu ) maszyna oddaje też moc bierną indukcyjną.

Najniższa krzywa to charakterystyka kompensatora mocy biernej. Przy cosj=1 maszyna nie oddaje mocy czynnej.

4. Wyznaczenie zależności momentu synchronicznego i momentu reluktancyjnego od kąta obciążenia.

Tabele pomiarów i obliczeń dla:

Momentu synchronicznego

- praca prądnicowa

Lp.

P

M

b

j

W

Nm

stopnie

stopnie

1

0

0

0

0

2

450

1,43

0,5

1

3

900

2,86

1,5

3

4

1350

4,3

2

4

5

1800

5,73

3

6

6

2250

7,16

4,5

9

7

2700

8,59

5,5

11

8

3150

10,03

6

12

9

3600

11,46

6,5

13

10

4050

12,90

9

18

11

4500

14,33

10

20

12

4950

15,76

10,5

21

13

5400

17,20

11,5

23

14

5850

18,63

12,5

25

- praca silnikowa

Lp.

P

M

b

j

W

Nm

stopnie

stopnie

1

0

0

0

0

2

450

1,43

-2,5

-5

3

900

2,86

-7

-14

4

1350

4,3

-8

-16

5

1800

5,73

-9

-18

6

2250

7,16

-10,5

-21

7

2700

8,59

-13

-26

8

3150

10,03

-13,5

-27

9

3600

11,46

-14,5

-29

10

4050

12,90

-15

-30

11

4500

14,33

-16

-32

12

4950

15,76

-17

-34

13

5400

17,20

-18,5

-37

14

5850

18,63

-20

-40

Momentu reluktancyjnego

- praca prądnicowa

Lp.

P

M

b

j

W

Nm

stopnie

stopnie

1

0

0

0

0

2

450

1,43

3,5

7

3

900

2,86

6

12

4

1350

4,3

7

14

5

1800

5,73

9

18

6

2250

7,16

14

28

7

2700

8,59

22

44

- praca silnikowa

Lp.

P

M

b

j

W

Nm

stopnie

stopnie

1

0

0

0

0

2

450

1,43

-2

-4

3

900

2,86

-4

-8

4

1350

4,3

-9,5

-19

5

1800

5,73

-11,5

-23

6

2250

7,16

-13,5

-27

7

2700

8,59

-16

-32

8

3150

10,03

-19

-38

9

3600

11,46

-23

-46

10

4050

12,90

-27

-54

Wzory do obliczeń:

Moment: M = P/w gdzie w = 2 p f

Kąt elektryczny: j = 2*b

Zależność momentów od kąta j :

0x01 graphic

Uwagi i wnioski:

Podczas badania momentu reluktancyjnego dla dużych obciążeń maszyna wypada z synchronizmu. Prób dla większych obciążeń zaniechaliśmy.

Wyniki uzyskane dla momentu synchronicznego zaznaczone są na wykresie kreseczkami długimi, a dla momentu reluktancyjnego kreseczkami krótkimi.

Moment jest wyskalowany w Nm.

Lewa strona wykresu przedstawia pracę silnikową, a prawa pracę prądnicową.

Na podstawie uzyskanych wyników dobrałem krzywe teoretyczne ( zaznaczone liniami przerywanymi ), które są zbliżone do przebiegów doświadczalnych.

Sinusoida o większej częstotliwości reprezentuje teoretyczny przebieg momentu reluktancyjnego, a sinusoida o większej amplitudzie reprezentuje teoretyczny przebieg momentu, który występuje w maszynie cylindrycznej. Trzecia krzywa o największej amplitudzie jest sumą dwóch poprzednich i reprezentuje teoretyczny przebieg momentu synchronicznego.

Z wykresu widać, że są dość duże niedokładności, które wynikają głównie z błędów odczytu kąta b .

5. Asynchroniczny rozruch silnika synchronicznego.

Rozruchu silnika dokonywaliśmy w trzech wariantach:

a) uzwojenie wzbudzenia zwarte rezystancją dodatkową Rd = 80 W

Obserwacje:

- wyindukowane napięcie U = 120 V ;

- maksymalna wartość prądu w pierwszej chwili rozruch Imax = 2,2 A ;

- prąd ten maleje;

- maszyna sama wpada w synchronizm;

b) obwód uzwojenia wzbudzenia otwarty

Obserwacje:

- wyindukowane napięcie U = 300 V;

- prąd nie płynie;

- maszyna sama wpada w synchronizm;

c) obwód uzwojenia wzbudzenia zwarty

Obserwacje:

- wyindukowane napięcie U = 0 V;

- maksymalna wartość prądu w pierwszej chwili rozruchu przekroczyła 5 A;

- maszyna nie wpada sama w synchronizm, utrzymuje prędkość obrotową

n = 900 obr/min.

Wniosek:

Najkorzystniejszy jest wariant a). Pozostałe dwa mogą być szkodliwe dla badanej maszyny.


Pobierz dokument
badanie.maszyny.synchronicznej.b.szkola.doc
Rozmiar 475 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Dioda-wiad ogolne, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Elektronika i Energoelektronika. Laborator

więcej podobnych podstron