toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin

Pobierz dokument
tos.zerowka.2012.58.pytan.z.odp.inzynieria.doc
Rozmiar 831 KB

Pytanie1

Mechaniczne oczyszczanie ścieków obejmuje następujące procesy:

- cedzenie na kratach i sitach, flotację w odtłuszczaczu, sedymentację zawiesin mineralnych w piaskowniku, sedymentację łatwo opadających zawiesin organicznych w osadniku wstępnym

Pytanie 2

Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków można uzyskać następujące zmniejszenia zanieczyszczeń:

- do 40% BZT5, do 70% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 25% fosfor

Pytanie 3

Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków wspomaganego koagulacją

- do 75% BZT, do 90% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 90% fosfor

Pytanie 4

Podczas biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych następuje:

- biochemiczne utlenianie substancji organicznej do CO2 i H20

?- synteza nowych komórek z wydzieleniem energii zużywanej na procesy życiowe biomasy

- autooksydacja części biomasy

Pytanie 5

Oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych charakteryzuje:

- mniejsza produkcja osadów

- brak możliwości efektywnego usuwania związków biogennych

Pytanie 6

Amonifikacja:

- hydrolizy azotu organicznego do azotu amonowego prowadzony przez bakterie heterotroficzne w warunkach tlenowych, anoksycznych lub beztlenowych

Pytanie 7

Nitryfikacja:

- utlenianie azotu amonowego do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie autotroficzne w warunkach tlenowych

Pytanie 8

Denitryfikacja to proces:

- redukcji azotynów i azotanów do azotu gazowego prowadzony przez bakterie heterotroficzne w warunkach anoksycznych

Pytanie 9

Ile wynosi wydajność asymilacji azotu w reaktorze, do którego dopływają ścieki surowe nie zawierające azotu organicznego i charakteryzujące się stężeniem azotu amonowego równym 30 mg N-NH4/l, wydajność nitryfikacji wynosi 25 mg N-NH4/l, a w ściekach oczyszczonych pozostaje stężenie azotu amonowego równe 1mg N-NH4/l

Znalazłam w wykladach : „należy przeliczyc jeszcze raz bilans azotu pomniejszając początkowe stezenie azotu amonowego o wydajność asymilacji”

Jabysmy liczyli normalnie to wydajnośc nitryfikacji bylaby 30-1=29

Jeśli ma być amonowy pomniejszony to wydajność asymilacji będzie rowna 29-25=4

Tak mi się wydaje ale na kolosie chyba inaczej to zrobilam

Pytanie 10

Nazwij przemiany azotu w oczyszczonych ściekach i wyznacz ich wydajność przy następującej charakterystyce ścieków surowych i oczyszczonych oraz założeniu, że asymilacja azotu na przyrost biomasy ma wartość pomijalną.

Wskaźnik

Jednostka

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

0x01 graphic

0x01 graphic

80

5

0x01 graphic

0x01 graphic

30

1

0x01 graphic

0x01 graphic

0

4

0x01 graphic

0x01 graphic

0

6

Pytanie 11

Zwyczajowo przyjęty wymagany stosunek ChZT:N dla efektywnej denitryfikacji wynosi:

- 8

Pytanie 12

Prawdą jest że:

- defosfatacja biologiczna wymaga zapewnienia w bioreaktorze sekwencji warunków beztlenowych i tlenowych lub w określonych okolicznościach technologicznych może przebiegać również przy bezpośrednim następstwie warunków atoksycznych po warunkach beztlenowych

- efektywność defosfatacji biologicznej jest limitowana dobowym przyrostem osadu i stężeniem fosforu w odprowadzanym osadzie

Pytanie 13

Zwyczajowo przyjęty stosunek ChZT:P dla efektywnej klasycznej defosfatacji biologicznej:

- 40

Pytanie 14

Jak w bioreaktorze zapewniającym przebieg biologicznej defosfatacji zmieniają się następujące wskaźniki zanieczyszczeń (wskaż prawdziwy wariant):

- ChZT maleje w komorze beztlenowej i tlenowej, ortofosforany rosną w komorze beztlenowej i maleją w tlenowej

Inna wersja (do uzupełnienia): W pierwszej fazie procesu biologicznej defosfatacji, w której panują warunki beztlenowe, bakterie defosfatacyjne uzyskują energię z łatwo przyswajanych związków węgla organicznego. Energia ta wykorzystywana jest na uwalnianie ortofosforanów P-PO4 3- z łańcuchów polifosforanowych.

W związku z tym stężenie ortofosforanów w oczyszczonych ściekach w tej fazie rośnie, a stężenie związków organicznych wyrażonych ChZT maleje.

W kolejnej fazie, w której panują warunki tlenowe bakterie defosfatacyjne uzyskują energię w procesie wykorzystywania (zmagazynowanej w fazie beztlenowej) substancji zapasowej (PHB) na procesy życiowe komórki.

Stężenie ortofosforanów w oczyszczanych ściekach w tej fazie maleje, ponieważ następuje akumulacja P-PO4 3- (magazynowanie energii w łańcuchach polifosforanowych) - pobór z większa efektywnością .

Stężenie związków organicznych w tej fazie maleje ponieważ maleje ChZT.

Pytanie 15

Ładunek zanieczyszczeń definiowany jest jako:

- iloczyn stężenia zanieczyszczenia i przepływu ścieków

Pytanie 16

W surowych ściekach komunalnych ładunek jednostkowy ChZT wynosi:

- 120 g/M*d

Pytanie 17

Ile wynosi RLM jeśli ładunek dopływający do oczyszczalni jest równy 1200 kg/d?

- 20 000 (bo: 1200 kg/d=1200 000 g/d ; RLM=Ł BZT5 / j.ł BZT5 = 1200 000/60=20 000

Pytanie 18

Prawdą jest, że przy odprowadzaniu ścieków do rzeki:

- wzrost głębokości rzeki skraca odległość pełnego wymieszana ścieków z wodami rzeki

- wzrost szerokości rzeki wydłuża odległość pełnego wymieszana ścieków z wodami rzeki

Pytanie 19

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006r określa warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych z uwzględnieniem:

- Rodzaj wskaźnika, RLM liczonej w oparciu o ładunek jednostkowy, BZT5 odpływający z oczyszczalni, rodzaju odbiornika

Pytanie 20

Rozporządzenie MŚ z dn. 24 lipca 2006r uwzględnia następujące wskaźniki zanieczyszczeń ścieków:

-ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny

Pytanie 21

Wymień i zdefiniuj jednostkami podstawowe parametry właściwe dla technologii osadu czynnego

1) stężenie osadu czynnego w komorze X 0x01 graphic

2) obciążenie komory napowietrzania ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
,0x01 graphic

3) obciążenie osadu czynnego ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
,0x01 graphic

G - ilość osadu czynnego w komorze [kgs.m.]

Ł - ładunek 0x01 graphic

4) indeks objętościowy osadu0x01 graphic
,0x01 graphic

5) wiek osadu WO=G/ΔG [d],

Pytanie 22

Zmiana biocenozy i dominacji określonych grup mikroorganizmów osadu czynnego:

 1. jest funkcją zmian obciążenia osadu ładunkiem substratu

 2. jest funkcją zmiany wieku osadu

 3. nie zależy od zmiany obciążenia osadu ładunkiem substratu lub wieku osadu

nie wiem zaznaczyłabym a i b

Pytanie 23

Recyrkulacja wewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

- recyrkulacja ścieków z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji

Pytanie 24

Recyrkulacja zewnętrzna w technologii osadu czynnego to:

- recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego do reaktora biologicznego

Pytanie 25

Naszkicuj podstawowy układ technologiczny z osadem czynnym do usuwania tylko węgla (opisz warunki tlenowe w reaktorze i recyrkulacje)

0x01 graphic

Konieczne jest sztuczne doprowadzenie powietrza do komór osadu czynnego. Zawartość tlenu ocenia się w wartościach bezwzględnych (mg tlenu rozpuszczonego w litrze komory napowietrzania), ale również i w odniesieniu do obciążenia z zachowaniem odpowiedniego nadmiaru. W pełnym oczyszczaniu wynosi 20 mg O2/l.

Osad oddziela się od oczyszczonych ścieków w osadnikach wtórnych i ponownie zawraca do komór napowietrzania.

Pytanie 26

Naszkicuj przykładowy układ technologiczny z osadem czynnym do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu. Opisz warunku w komorach i recyrkulacje

0x01 graphic

0x01 graphic

Pytanie 27

Naszkicuj przykładowe układy technologiczne z osadem czynnym do usuwania azotu opisując warunki tlenowe w komorach i recyrkulację

a) z denitryfikacją wstępną (wyprzedzającą)

0x08 graphic
0x01 graphic

b) z denitryfikacją symultaniczną (równoczesną)

0x08 graphic
0x01 graphic

c) z denitryfikacją mieszaną?

0x01 graphic

d) z denitryfikacją wtórną (końcową)

0x01 graphic

Pytanie 28

Podpisz reaktory:

 1. reaktor pełnego wymieszania

 2. reaktor z przepływem kaskadowym

 3. reaktor o przepływie tłokowym

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Pytanie 29

W systemach wielostopniowych osadu czynnego:

a) produkty przemiany materii powstały w niższym stopniu są substratem dla biomasy następnego stopnia

to -> b) sumaryczna pojemność komór napowietrzania jest mniejsza w stosunku do układu jednostopniowego

c) układ jest bardziej wrażliwy na uderzeniowe dawki zanieczyszczeń

Pytanie 30

Sekwencyjne reaktory porcjowe pełnią funkcję:

 1. osadnika wstępnego, komory tlenowej i osadnika wtórnego

 2. komory tlenowej, beztlenowej, anoksycznej oraz osadnika wtórnego

 3. jedynie naprzemiennie komory tlenowej i beztlenowej

Pytanie 31

W jednym sekwencyjnym reaktorze porcjowym można prowadzić

- usuwanie związków węgla, nitryfikację, denitryfikację, desfosfatację biologiczną w warunkach beztlenowo-tlenowych, denitryfikację defosfatacyjną

Pytanie 32

Technologię złoża biologicznego od technologii osadu czynnego różni:

 1. postać w jakiej rozwija się biomasa, sposób utrzymania warunków tlenowych w reaktorze, recyrkulacja ścieków oczyszczonych

 2. stratyfikacja pionowa biomasy (na wysokości złoża), brak możliwości uzyskania defosfatacji biologicznej i pełnej denitryfikacji

 3. bez tego: wyższa efektywność oczyszczania ścieków, wyższe nakłady na napowietrzanie ścieków

Pytanie 33

Wymień i zdefiniuj 3 główne parametry właściwe dla technologii złoża biologicznego

 1. obciążenie hydrauliczne0x01 graphic
  ,0x01 graphic

 2. stopień recyrkulacji ścieków 0x01 graphic

 3. obciążenie objętości wypełnienia ładunkiem związków organicznych 0x01 graphic
  ,0x01 graphic

Pytanie 34

O zasięgu wnikania substratu do wnętrza błony biologicznej decyduje:

a) ?szybkość zużywania substratu przez mikroorganizmy osiadłe w błonie

b) bez tego: pośrednio szybkość przepływu ścieków

c) grubość błony

Pytanie 35

Do reaktorów z błoną biologiczną immobilizowaną na nieruchomym nośniku zalicza się:

 1. złoża zraszane

 2. złoża fluidalne

 3. złoża tarczowe

a b c zaznaczylam wszystko

Pytanie 36

Narysuj i nazwij przykładowe dwuzbiornikowe rozwiązania hybrydowej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego.

1: złoże buforowe - osad czynny

0x08 graphic
0x01 graphic

2: złoże z osadnikiem pośrednim

0x08 graphic
0x01 graphic

Pytanie 37

Reaktory hybrydowe typu IFAS to:

 1. urządzenia, w których w jednym zbiorniku biomasa rozwija się zarówno w postaci osadu czynnego jak i błony biologicznej

 2. wyłącznie jednozbiornikowe urządzenie, w których mikroorganizmy rozwijają się zarówno w formie zawieszonej jak i utwierdzonej

 3. jedno lub wielozbiornikowe urządzenia wykorzystujące m.in. technologię złoża ruchomego

a,b

Pytanie 38

Powierzchnia czynna złóż ruchomych to:

- powierzchnia nośników zasiedlana przez mikroorganizmy

Pytanie 39

Do parametrów technologicznych charakteryzujących hybrydowe reaktory ze złożem ruchomym zalicza się:

- stopień napełnienia reaktora nośnikiem biomasy, obciążenie biomasy ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (wartość szacunkowa) + inne parametry właściwe tylko dla osadu czynnego

Pytanie 40

Systemy typu IFAS pozwalają na:

- zmniejszenie wymaganej objętości reaktora w stosunku do urządzeń osadu czynnego

- uzyskanie większej stabilności oczyszczania

Pytanie 41

Do usunięcia fosforu ze ścieków w systemach MBBR, pracujących w „czystej” technologii złoża ruchomego wykorzystuje się:

 1. procesy biologiczne oparte na nadmiarowej akumulacji ortofosforanów

 2. procesy strącania chemicznego

 3. biologiczną asymilację fosforu oraz procesy strącania chemicznego

Pytanie 42

Do korzyści związanych z zastosowaniem procesu Annamox do usuwania ze ścieków związków azotu zalicza się:

- zmniejszenie emisji CO2 występującej podczas oczyszczania ścieków

- brak konieczności dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego

Pytanie 43

Do czynników decydujących o uzyskaniu wysokiej efektywności procesu denitryfikacji defosfatacyjnej zalicza się:

- utrzymanie wieku osadu na poziomie 14-15 dni

- zapewnie wystarczająco wysokiego ładunku azotanów w komorze anoksycznej i tlenowej

Pytanie 44

Uwodnienie surowych osadów komunalnych wynosi:

-99,5-95%

Pytanie 45

Ilość osadów wstępnych zależy tylko od:

- stężenia zawiesin ogólnych w ściekach dopływających do oczyszczalni i czasu zatrzymania w osadniku wstępnym

- stężenia zawiesin ogólnych w ściekach dopływających do oczyszczalni i efektywności osadnika wstępnego

Pytanie 46

Ilość osadów nadmiernych zależy m.in. od:

- sprawności działania osadnika wstępnego i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

- ładunku BZT5 ścieków dopływających do oczyszczalni i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

Pytanie 47

Mechanizm kondycjonowania osadów polega na:

- rozluźnieniu wiązań pomiędzy cząsteczkami fazy ciekłej i stałej

- przekształceniu wody biologicznie związanej w wodę wolną

- zmianach fizykochemicznych właściwości fazy rozproszonej i rozpraszającej

Pytanie 48

Prawdą jest, że:

- osady wstępne lepiej się zagęszczają grawitacyjnie niż osady wtórne

Pytanie 49

Stabilizacja osadów polega na:

- zmniejszenie zawartości substancji organicznych

Pytanie 50

Stabilizacja tlenowa osadów może być realizowana jako:

- symultaniczna lub w komorach wydzielonych w stosunku do reaktora biologicznego oczyszczania ścieków

Pytanie 51

Fermentacja beztlenowa może być realizowana jaka

- mezofilowa w zakresie temperatury 32-37 st. C i czasie procesu 15-30 dni

Pytanie 52

Biogaz o najkorzystniejszym składzie energetycznym powstaje z:

- białek

Pytanie 53

Prawdą jest, że przy prawidłowym przebiegu fermentacji zwykle biogaz zawiera:

- 67% metanu, 30% dwutlenku węgla, poniżej 2% siarkowodoru

Pytanie 54

Kryterium ustabilizowania osadu na drodze biologicznej jest:

- spadek substancji organicznej do 38%

Pytanie 55

Stabilizacja chemiczna osadu wapnem palonym jest efektem:

- podwyższenie temperatury w wyniku reakcji egzotermicznej tworzenia wapna hydratyzowanego

Pytanie 56 ?

Stabilizacja chemiczna osadu Ca(OH)2 jest efektem:

 1. neutralizacji kwaśnych składników osadu wapnem

 2. znaczącego podwyższenia pH osadu

 3. wzrostu temperatury w wyniku zachodzącej reakcji egzotermicznej

Pytanie 57

Odwadnianie to:

- rozdział osadu na placek s.m. 15-40% i pozbawioną zawiesin ciecz osadową

Pytanie 58

Dawki polielektrolitów stosowanych do wspomagania procesów odwadniania osadów pofermentacyjnych pozostają zwykle w zakresie:

- 0,2-0,8% s.m. osadu


Pobierz dokument
tos.zerowka.2012.58.pytan.z.odp.inzynieria.doc
Rozmiar 831 KB

Wyszukiwarka