Sprawozdanie piotrek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków

Pobierz dokument
sprawozdanie.piotrek.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 512 KB

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Inżynierii Sanitarnej

Zespół Inżynierii Sanitarnej i Systemów Ochrony Środowiska

Kierunek

studiów:

Inżynieria Środowiska

Rok

akademicki:

2009/2010

Rok studiów

semestr

II rok

IV semestr

Podgrupa laboratoryjna

4

Nazwa

przedmiotu:

Technologia oczyszczania wody i ścieków.

Tytuł

ćwiczenia:

Ozonowanie wody.

Data

wykonania:

30.03.2010.

Godzina rozpoczęcia zajęć

12:15

Obowiązujący termin oddania sprawozdania (data wykonania +
10 dni kalendarzowyc
h)

09.04.2010.

Skład zespołu z podpisami osób wykonujących ćwiczenie:

Sprawozdanie opracowane przez:

Podpis

PK

Członkowie zespołu:

Oświadczam, że znana jest mi treść sprawozdania

lista sprawdzająca

Nr.

TAK/NIE*

Sprawozdanie zostało wydrukowane z ponumerowanymi stronami.

x

Po wydrukowaniu sprawozdanie zostało przeczytane.

x

Do sprawozdania dołączono jego poprzednią wersję z zaznaczonymi, przez prowadzącego, błędami.

-

Wszystkie zawarte w sprawozdaniu informacje dotyczą tego ćwiczenia, które wymienianie jest na stronie tytułowej.

x

Zamieszczono wykaz źródeł i materiałów, które stanowiły źródło treści zamieszczonych w sprawozdaniu

x

Fragmenty cytowane - w tym z innych sprawozdań - zostały zaznaczone z podaniem źródła i autora oryginalnej treści

x

W powielanych fragmentach sprawozdania poprawione zostały, zaznaczane wcześniej przez prowadzącego, błędy.

-

Strona tytułowa zawiera komplet informacji.

x

Na stronie tytułowej znajduje się lista i podpisy osób wykonujących to ćwiczenie

x

Znana jest mi treść instrukcji dotyczącej tego ćwiczenia i określony w niej zakres opracowania wyników i wniosków.

x

Sprawozdanie zawiera krótki wstęp z podstawowymi informacjami dotyczącymi badanego procesu i syntetyczny opis wykonania ćwiczenia.

x

W sprawozdaniu podano wyniki własnych pomiarów i sprawdzono ich zgodność z notatkami z zajęć.

x

W sprawozdaniu umieszczono wszystkie dane i wielkości pomierzone.

x

Zakres wykonanych przeliczeń jest zgodny z instrukcją

x

Sprawozdanie zawiera, czytelnie zebrane, wyniki wszystkich wymaganych przeliczeń (zgodnie z instrukcją)

x

Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane wykresy (zgodnie z instrukcją)

x

Zakres wniosków jest zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji

x

*wpisać odpowiednio TAK lub NIE

Jeśli, w którejś z rubryk wpisano „NIE” niżej należy podać wyjaśnienie:

Nr

Wyjaśnienie

3.

Sprawozdanie oddawane jest po raz pierwszy.

7.

Sprawozdanie oddawane jest po raz pierwszy.

Podpis(y) przygotowujących sprawozdanie.......................................................................

  1. Wstęp teoretyczny.

Ozon jest gazem toksycznym. Czysty ozon ma barwę niebieskawą i charakterystyczny zapach. W powietrzu i pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie stężenie ozonu nie może przekraczać 0,1mg/m3. Ozon charakteryzuje się tym, że jego cząsteczka jest nietrwała i szybko dysocjuje. Rozkład ozonu następuje szybciej podczas wzrostu temperatury, zawilgocenia oraz zanieczyszczenia powietrza. W wodzie ozon ulega szybszemu rozkładowi niż w powietrzu, wpływ na rozkład ma odczyn, temperatura, stopień i rodzaj zanieczyszczenia w wodzie oraz wielkości stężenia ozonu w mieszaninie powietrzno-ozonowej.

  1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie ozonowanie wody oraz określenie jego podstawowych parametrów i uzyskiwanych efektów. Parametrami tymi są: czas ozonowania, natężenie przepływu powietrza, wydatek wytwornicy ozonu, stężenie ozonu w strumieniu powietrza, stopień przemiany tlenu w ozon, ilość ozonu wprowadzonego, pozostałego, zużytego i nadmiernego.

Mierzone będą także efekty ozonowania polegające na zmianie ilości żywych bakterii w wodzie oraz zmiany barwy wody.

  1. Wykonanie ćwiczenia.

Najpierw przygotowujemy instalacje do pracy. Napełniamy płuczki:

Następnie trzeba uruchomić instalację zgodnie z instrukcją. Po 15 minutach powietrze jest odpowiednio przygotowane do wytwarzania ozonu, a po 20 minutach ilość wytwarzanego ozonu powinna się ustabilizować. Kolejno dokonujemy pomiar wydatku ozonatora. Cały ozon wytwarzany podczas pierwszego cyklu trwającego 15 minut jest pochłaniany przez płuczkę nr 7, wytwarzając w niej równoważną ilość jodu. Oznaczenie ilości ozonu w próbkach z płuczki nr 7 dokonujemy po 10 minutach od zakończenia pomiaru wydatku ozonatora. Kolejnym cyklem pracy instalacji jest ozonowanie wody. W cyklu tym trwającym 15 minut powietrze z ozonem przechodzi przez płuczki nr 6 i 8. Wodę ozonowaną odlewamy do sterylnej probówki do pomiaru barwy i ilości bakterii. Do 100 ml wody ozonowanej dodajemy 1 g KI oraz po 5 minutach 5 ml rozcieńczonego kwasu siarkowego. Następnie dokładnie ją mieszamy i miareczkujemy tiosiarczanem sodu. Próbkę z płuczki nr 8 miareczkujemy po 10 minutach.

Posiew bakteriologiczny dokonujemy metoda wgłębną z wody akwariowej surowej rozcieńczonej 10 i 100-rotnie oraz z wody akwariowej po ozonowaniu (nierozcieńczonej). Sterylną pipetą pobieramy 1 ml wody akwariowej surowej i mieszamy ją z 9 ml płynu fizjologicznego. Tą sama pipetą przenosimy 1 ml uzyskanego roztworu na płytkę Petriego. Tą samą pipetą przenosimy 10-krotnie rozcieńczony roztwór do 9 ml płynu fizjologicznego i mieszamy. Tak uzyskany 100-krotnie rozcieńczony roztwór (1ml) przenosimy na płytkę Petriego. Drugą sterylną pipetą przenosimy 1 ml wody ozonowanej na płytkę Petriego. Tak przygotowane płytki zalewamy agarem o temp. około 50oC. Płytki przenosimy do cieplarni na 48 godzin.

Barwę wody ozonowanej i akwariowej podajemy jako wartość absorpcji zmierzonej w kuwecie 5cm przy długości fali 390 mm.

Oznaczenie ilości ozonu.

Ozon reaguje z KI powodując wydzielenie jodu:

2KI + O3 + H2O I2 + 2KOH + O2

(wydzielający się jod powoduje żółte do brązowego zabarwienie próbek).

Wydzielony jod można oznaczyć przez miareczkowanie tiosiarczanem sodu:

I2 +2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6

Wypisane powyżej reakcje są reakcjami typu redox, w których biorą udział 2 gramorównoważniki reagentów: 2I0 + 2e- 2I-.

Ponieważ w reakcji bierze udział 1 mol ozonu (48 g) oznacza to, że 1 gramo-równoważnik ozonu odpowiada masie ozonu równej 24 g.

Zakwaszoną próbkę miareczkujemy do momentu osiągnięcia jasno-słomkowego zabarwienia, dodajemy 1cm3 skrobi i kontynuujemy miareczkowanie aż do całkowitego odbarwienia.

Obliczenie ilości oznaczonego ozonu polega na przeliczeniu ilości gramorównoważników zużytego tiosiarczanu sodu na masę ozonu (1 mval = 24 mg). Przy obliczeniach całej ilości ozonu pochłoniętego w płuczce należy uwzględnić stosunek objętości płuczki do objętości miareczkowanej próbki.”

Oznaczenia ozonu wykonujemy w następujących próbkach:

  1. Obliczenia.

Wydatek wytwornicy ozonu

W próbce znajduje się: 7,6⋅0,025⋅24 mg ozonu = 4,56 mg.

W całej objętości płuczki zostało pochłonięte: 4,56⋅300/50=27,36 mg ozonu.

Ozonator w ciągu 15 minut wytwarza 27,36 mg ozonu- jego wydatek wynosi więc 27,36⋅4 = 109,44 mg O3/h.

Stężenie ozonu w powietrzu przed reaktorem.

W instalacji wytwarzane jest 109,44 mg ozonu w ciągu godziny. W tym czasie przez instalację przepływa 120 l powietrza. Stężenie ozonu w powietrzu wynosi 109,44/120 = 0,912 mg O3/l powietrza.

Tab. 1. Dane pomiarowe.

Czas pomiaru wydatku ozonatora

15

min

Czas ozonowania

15

min

Przepływ powietrza

120

l/h

Objętości roztworów w płuczkach [ml]

Nr 6

700 ml

Nr 7

300 ml

Nr 8

300 ml

Objętości próbek z płuczek użyta do miareczkowania [ml]

Nr 6

100 ml

Nr 7

50 ml

Nr 8

50 ml

Wyniki miareczkowania

Nr płuczki:

6

7

8

Stężenie tiosiarczanu [n]

0,01

0,025

0,025

Zużyta ilość [ml]

0,3

7,6

7,2

Stężenie ozonu w powietrzu za reaktorem.

Do obliczenia stężenia korzystamy z płuczki nr 8. W próbce znajduje się 7,2⋅0,025⋅24 mg ozonu = 4,32 mg. W całej objętości płuczki zostało pochłonięte 4,32⋅300/50 = 25,92 mg ozonu. Czyli 25,92⋅60/15 = 103,68 mg O3/h. Stężenie ozonu w powietrzu wynosi 103,68/120 = 0,864 mg O3/l powietrza.

Ozon wprowadzony do wody.

W ciągu 15 ozonowania wprowadzono do reaktora 27,36 mg O3. W reaktorze znajdowało się 700 ml wody akwariowej, więc dawka wprowadzonego ozonu wynosi 27,36⋅1000/700 = 39,08 mg O3/l wody.

Ozon pozostały.

W próbce nr 6 znajdowało się 0,3⋅0,01⋅24 mg ozonu = 0,072 mg. W przeli-czeniu na jeden litr otrzymujemy 0,072⋅1000/100 = 0,72 mg O3/l wody.

Ozon nadmierny.

W płuczce nr 8 zostało pochłonięte 25,92 mg ozonu. W przeliczeniu na jeden litr w stosunku do reaktora otrzymujemy 25,92⋅1000/700 = 37,02 mg O3/l wody.

Ozon zużyty.

Obliczamy z bilansu ozonowania:

39,08-0,72-37,02 = 1,34 mg O3/l wody.

Tab. 2. Wyniki obliczeń.

Wydatek wytwornicy 109,44 mg O3/h

Stężenie ozonu w powietrzu:

przed reaktorem 0,912 mg O3/l pow.

za reaktorem 0,864 mg O3/l pow.

Stopień przemiany tlenu w ozon 0,288 %

Ozon pozostały 0,72 mg O3/l wody

Ozon zużyty 1,34 mg O3/l wody

Ozon wprowadzony do wody 39,08 mg O3/l wody

Ozon nadmierny 37,02 mg O3/l wody

Stopień przemiany tlenu w ozon.

Stężenie ozonu w powietrzu wynosi 0,912 mg O3/l powietrza. We wprowa-dzonym do instalacji 1m3 powietrza znajdowało się 1000⋅0,21=210 l O2 tj. 210/22,4 = 9,375 mola O2. Po przejściu przez ozonator w 1m3 powietrza znajduje się 0,912 g ozonu tj. 0,912/48 = 0,018 mola ozonu. Czyli do wytworzenia 0,018 mola ozonu wykorzystano 0,018⋅3/2= 0,027 mola tlenu. Stąd stopień przemiany tlenu w ozon wynosi 0,027/9,375 ⋅100% = 0,288%.

Tab. 3. Dane do obliczenia ilości bakterii.

Woda

Stopień rozcieńczenia

Średnica płytki [cm]

Powierzchnia na której policzono ilość kolonii bakterii [cm2]

Policzona ilość kolonii bakterii

Obliczona ilość kolonii bakterii na całej płytce

akwariowa

10

9,2

66,44

45

45

akwariowa

100

9,2

66,44

9

9

ozonowana

9,2

2,25

65

1919

Ilość bakterii w wodzie surowej.

- stopień rozcieńczenia 10-:

0,1 ml - 45 bakterii

1000ml - 450 000 bakterii

-stopień rozcieńczenia 100:

0,01 ml - 9 bakterii

1000 ml - 900 000 bakterii

Tab. 4. Ocena ilości bakterii i barwy wody.

Woda

Stopień rozcieńczenia

Policzone na płytce ilości kolonii bakterii

Ilość bakterii w przeliczeniu na 1 dm3 nierozcieńczonej wody

Zmierzona absorbancja wody

akwariowa

10

45

450 000

akwariowa

100

9

900 000

0,029

ozonowana

1919

1 919 000

0,022

Ilość bakterii w 1 dm3 wody

Zmiana barwy wody

Bardziej przejrzysta

akwariowa

450 000

ozonowana

1 919 000

Stopień redukcji ilości bakterii = -326 %

Ilość bakterii w wodzie ozonowanej.

1 ml - 1919 bakterii

1000 ml - 1 919 000 bakterii.

Redukcja ilości bakterii.

450 000 ⋅ X = 1 919 000

X = 4,26 = 426% - 100% = 326%

Wynik podajemy z minusem, ponieważ nie nastąpiła redukcja tylko przyrost ilości bakterii.

Zmiana barwy.

Po ozonowani absorbancja wody zmniejszyła się z 0,029 do 0,022.

5. Wnioski.

Podczas wykonywania ćwiczenia ilość nadmiernego ozonu jest dużo większa niż ilość ozonu zużytego, co jest naturalne w ozonatorach laboratoryjnych. Niestety podczas posiewu bakteryjnego uzyskaliśmy niepożądane wyniki, gdyż wyszło nam, że w wodzie ozonowanej jest więcej bakterii niż w wodzie surowej. Do porównania ilości bakterii przyjęliśmy wodę rozcieńczoną 10 razy, gdyż niedokładność w pierwszym rozcieńczeniu pociąga za sobą coraz większe niedokładności. Jedna niepoliczona bakteria skutkuje błędem w wysokości 100 000 bakterii na litr wody. Błąd wyników posiewu może być spowodowany niedokładnym wymieszaniem próbek, nie zachowaniem należytej uwagi podczas mieszania próbki z agarem oraz niedokładnym odczytem ilości bakterii w próbce ozonowanej. Niedokładność ta wynika z dużej ilości bakterii, które były rozmieszczonych nieregularnie. Obliczenie ilości bakterii opierało się tylko o niewielki wycinek płytki Petriego co nie daje w pełni miarodajnych wyników. Absorbancja wody zmniejszyła się co jest zgodne z przewidywanymi wynikami. Woda po ozonowaniu stała się mniej mętna i miała specyficzny zapach ozonu. Podczas ozonowania ozon natlenia wodę nadając jej niebieskawy odcień.

Dawka ozonu niezbędna do dezynfekcji wody zależy od jej jakości, odczynu

temperatury i barwy. Orientacyjne dawki ozonu wprowadzonego wynoszą

Podczas wykonywania ćwiczenia dawka ozonu wprowadzonego do wody znacznie przewyższa poziom ozonu jaki jest niezbędny do ozonowania.

Wielkość ozonu pozostałego powinna wynosić od 0,015 do 0,45 mg O3/l wody.

W naszym przypadku wartość ta jest prawie dwukrotnie większa. Dopuszczalne stężenie ozonu w powietrzu wynosi 0,1 mg O3/m3 powietrza. Podczas ćwiczenia stężenie ozonu w powietrzu nie przekraczało 0,001 mg O3/m3 powietrza.

Źródła:

www.mazur.zut.edu.pl;

Lipiński K. i inni. „Ćwiczenia laboratoryjne z oczyszczania wód i ścieków- wód użytkowych” 1987.

1

0x01 graphic


Pobierz dokument
sprawozdanie.piotrek.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 512 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z wejsciówek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
sprawko analiza wody, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Sprawko2, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
ściąga pyt 1, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
Ścieki, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
Sprawko3, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
UTWobl, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Projekt
Sprawko5, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium
sciaga z pytan , Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
Wzór sprawozdania, AGH, SEMESTR 3, TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW
oczyszczanie wody pytania egz, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
Ściąga TWiŚ, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
ściąga pyt4, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody
Sprawko1, Inżynieria środowiska, inż, Semestr V, Oczyszczanie wody, laboratorium

więcej podobnych podstron