egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej

Pobierz dokument
egzamin.3.praca.kontrolna.zaliczeniowa.dla.ii.doc
Rozmiar 46 KB

Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej

Proszę wpisać w kratkach drukowanymi literami nazwisko, imię tok studiów oraz numer indeksu

Poniższe zadania stanowią podsumowanie statystyki opisowej i indukcyjnej. Proszę zadania opracować w zeszytach i na arkuszach papieru kancelaryjnego (do sprawdzenia). Termin dostarczenia pracy - 28 styczeń 1998 r.

Zadania proszę rozwiązać, podając wzory, z pomocą kalkulatora, a wyniki należy sprawdzić przy pomocy pakietu statystycznego STATISTICA - i również wpisać dla porównania.

Szczególnie istotna jest interpretacja wyników.

Zadanie.

Tę samą wylosowaną niezależnie grupę pacjentów klinicznych badano dwukrotnie - przed i po terapii, pod względem agresywności (Y1,Y2) i poziomu neurotyzmu (X1,X2). Poniższa tabela zawiera uzyskane (fikcyjne) wyniki. Pacjenci pochodzili z 3 grup terapeutycznych, w których terapeuci stosowali:

- plastykoterapię (grupa 1)

- muzykoterapię (grupa 2)

- fizykoterapię (grupa 3).

Opisać każdą z cech przy pomocy adekwatnych statystyk opisowych, zakładając, że poziom pomiaru cech jest interwałowy.

Obliczyć i zinterpretować:

- przeciętne (średnią, dominantę, medianę) oraz adekwatne przedziały ufności

- błąd standardowy średniej (! patrz Blalock 1975, Góralski, 1975-78) - zagadnienie nowe szczególnie ważne, praca samodzielna

- miary rozproszenia (wariancję, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, pierwszy, drugi i trzeci kwartyl, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności)

- miary skośności i koncentracji

- przy pomocy średniej i odchylenia standardowego uzyskane wyniki pogrupować w trzy klasy :

* 1 kategoria - wyniki niskie

* 2 kategoria - wyniki przeciętne

* 3 kategoria - wyniki wysokie

- obliczyć współczynniki korelacji rang Spearmana oraz współczynniki siły związku r Pearsona między agresywnością i neurotyzmem przed (Grupa A) i po terapii (Grupa B), - wyznaczyć linie regresji I i II rodzaju

- wyznaczyć model regresji wielokrotnej przy zmiennej zależnej - poziom agresji po terapii i zmiennych niezależnych: poziom agresji przed terapią, poziom neurotyzmu po terapii, poziom neurotyzmu przed terapią

- wyznaczyć z pomocą pakietu statystycznego STATISTICA następujące statystyki:

* współczynnik regresji

* współczynniki korelacji Pearsona i Spearmana

- wykonać następujące wykresy:

* histogramy liczebności dla poszczególnych cech

* wykresy dystrybuanty

* wykres zależności cech X1 i Y1, X2 i Y2, X1 i X2, Y1 i Y2

- metodą graficzną wyznaczyć dominantę i medianę.

Na podstawie analiz statystycznych rozstrzygnąć problem, czy stosowana terapia faktycznie obniża poziom agresji i neurotyzmu.

Wyniki:

LP

Płeć

Grupa

Wyniki przed terapią

Wyniki po terapii

X1-poziom neurotyzmu

Y1-poziom agresji

X2-poziom neurotyzmu

Y2- poziom agresji


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

78

83

76

65

80

81

81

90

67

75

76

76

76

91

87

50

51

55

56

60

60

60

70

65

70

70

60

60

89

87

75

80

73

62

77

79

79

85

65

70

73

73

72

80

80

45

45

45

45

57

56

57

57

55

50

50

45

45

60

60

3


Pobierz dokument
egzamin.3.praca.kontrolna.zaliczeniowa.dla.ii.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
eGZAMIN 5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
egz, e (5), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004
Pytania do egzaminu praktycznego dla II roku (1)(1), st. Rehabilitacja Testy
egz, e (7), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004
sieci dla II roku
praca kontrolna lo semestr II
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
Opis przedmiotów i zaliczeń na II roku lekarski UMED
PRACA KONTROLNA zoohigiena, sm II
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
materiały dla II roku

więcej podobnych podstron