program szkolenia , PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

Pobierz dokument
program.szkolenia.program.szkolenia.dla.doc
Rozmiar 174 KB

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu

1

Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, struktura społeczno-polityczna kraju

Podstawowe definicje i określenia według terminologii Światowej Organizacji Turystyki, biura i organizacje turystyczne, rodzaje turystyki i formy wypoczynku, struktura organizacyjna turystyki w Polsce, polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki,

2

Struktura społeczno polityczna Polski.

Polska na tle Europy i świata

struktura władzy w Polsce, system polityczny; podział administracyjny kraju; podstawowe problemy społeczno-ekonomiczne. Polska w Unii Europejskiej

3

Obsługa ruchu turystycznego

Analiza programu imprez turystycznych, rodzaje umów z partnerami, zasady odpraw grup, dokumentacja grup przyjazdowych, techniki realizacji grup przyjazdowych, zasady rozliczania grup turystycznych, sieci hotelowe i gastronomiczne oraz zasady współpracy z hotelami i gastronomią, rodzaje i specyfikacja transportu turystycznego, grupy specjalistyczne. Rodzaje grup turystycznych i techniki ich obsługi, przyjmowanie i załatwianie reklamacji.

4

Geografia turystyczna Polski i Europy.

Podstawy krajoznawstwa.

Historia kultuty i sztuki

Umiejetności posłuigiwania się mapą i orientacji w terenie, metodyka przygotowywania tras oraz informacji o miejscowościach - warsztat pracy pilota, charakterystyka środowiska geograficznego Polski i Europy, walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski i Europy,Główne centra, trasy turystyczne Polski i Europy, style architektoniczne- przykłady ważniejszych obiektów, Skarby kultury w Polsce i Europie (lista UNESCO), Ważniejsze religie w Polsce i na świecie oraz mniejszości narodowe w Polsce

5

Przepisy prawne
w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

Prawa i obowiązki pilota, przepisy regulujące funkcjonowanie pilotażu, zatrudnianie pilotów w świetle obowiązujących przepisów, odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota, Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki klientem, umowy zawierane w turystyce, przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe, Opieka konsularna, Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód

6

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych. Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc.

Skład podstawowej apteczki

7

Pilot a grupa

podstawy komunikowania, procesy grupowe i techniki negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu, Program osobistego rozwoju pilota, Postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych, rozwiązywaniesytuacji trudnych i awaryjnych, Techniki wywierania wpływu na zbiorowość, Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura

8

Zajęcia praktyczne

Dwudniowa wycieczka szkoleniowa na trasie Szlaku Piastowskiego.


Pobierz dokument
program.szkolenia.program.szkolenia.dla.doc
Rozmiar 174 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Program szkolenia dla Liderow na spotkanie informacyjno 1
Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzi
Referencje dla kandydata na ksi Nieznany
Blinowski J , Trylski J , Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie 4

więcej podobnych podstron